Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina) tempo maž přijde časquando arriverà il momentoletní časora legalečas od časudi tempo in tempo, di quando in quando, ogni tanto
  2. (časový okamžik, hodina) ora f, tempo mJe (nejvyšší) čas...È ora di ...Nemám čas na...Non ho tempo per...čas obědaora di pranzočas odjezdu/odletuora di partenza/decolločas příjezduora di arrivopřijet na čas vlak ap.arrivare in orario, arrivare puntualevolný častempo libero
  3. (gramatický) tempo mminulý/přítomný/budoucí časil tempo passato/presente/futuro

Vyskytuje se v

předbudoucí: futuro anteriorepředbudoucí čas

budoucí: (tempo) futuroling. budoucí čas

dávný: molto tempo fapřed dávnými časy

dohnat: ricuperare il tempo persodohnat ztracený čas

dostatek: avere abbastanza tempo, avere tempo a sufficienza per qcmít dostatek času na co

hodně: molto tempohodně času

krátit: far passare il tempokrátit si čas/dlouhou chvíli

letní: ora legaleletní čas

marnit: sprecare tempo con qc, perdersi in qcmarnit čas s čím

měřit: cronometrare i tempiměřit čas(y) v závodě ap.

minulý: passato minulý čas

nepravý: al momento sbagliato, nevhod a spropositov nepravý čas

oddechový: time-out sport. oddechový čas

odjezd: ora di partenzačas odjezdu

odstup: con il senno di pois odstupem času

plno: Abbiamo tanto tempo.Máme plno času.

pojem: perdere la nozione del tempoztratit pojem o čase

pomalu: È quasi tempo di andare.Už je pomalu čas jít.

postupem: col (passare del) tempopostupem času

prostý: presente sempliceling. přítomný čas prostý

průběh: nel corso del tempo/del giorno/dell'annov průběhu času/dne/roku

předpřítomný: passato prossimopředpřítomný čas

přechod: passaggio all'ora legale/solarepřechod na letní/zimní čas

příjezd: ora di arrivočas příjezdu

přítomný: presente ling. přítomný čas

rekordní: a tempo di record, in tempo recordv rekordním čase ...

rozmyšlení: tempo per pensarcičas na rozmyšlení

slovesný: tempo /aspetto /modo verbaleslovesný čas/vid/způsob

ukrátit: ammazzare il tempoukrátit si čas

určení: complemento di modo/luogo/tempopříslovečné určení způsobu/místa/času

věčný: per semprena věčné časy

volný: tempo liberovolný čas

za: ai vecchi tempiza starých časů

zabíjet: ammazzare il tempozabíjet čas

zkrátit: passare il tempo leggendozkrátit si čas čtením

ztracený: Dobbiamo recuperare il tempo perso.Musíme dohnat ztracený čas.

ztrácet: perdere tempo con qcztrácet čas (s) čím

žrout: perditempo přen. žrout času

akorát: Come se io avessi tempo!Já mám tak akorát čas!

být: C'è abbastanza tempo.Je dost času.

dát: Gli hanno concesso del tempo per ripensarci.Dali mu čas na rozmyšlenou.

dát se: Non si può fermare il tempo.Čas se nedá zastavit.

disponovat: Ha tanto tempo libero a disposizione.Disponuje spoustou volného času.

dopřát: Lasciami un po' di tempo.Dopřej mi trošku času.

krátit se: běží ap. Il tempo si sta esaurendo!, čas nás tlačí Il tempo stringe.Čas se krátí!

letět: Come vola il tempo!Ten čas tak letí.

litovat: Non mi pento del tempo passato...Nelituji času, který jsem strávil...

na: È ora.Je na čase.

nadcházet: Si avvicina il periodo di Natale.Nadchází vánoční čas.

nachýlit se: Si sta facendo tardi.Čas se nachýlil.

naměřený: tempo misuratonaměřený čas

naměřit: Quanto (tempo) ti hanno misurato?Jaký čas ti naměřili?

nastat: È venuto il momento/tempo di...Nastal okamžik/čas, aby...

nazbyt: Non ho tempo da perdere.Nemám času nazbyt.

nezbývat: Non ci rimane molto tempo.Nezbývá nám moc času.

obětovat: Dedica al lavoro tutto il suo tempo.Obětuje práci všechen svůj čas.

plynout: Il tempo passava lentamente.Čas plynul pomalu.

poddat se: problém Si sistemerà col tempo., přejde Passerà col tempo.Časem se to poddá.

povolit: Col tempo le scarpe cederanno un poco.Boty časem trochu povolí.

pracovat: Il tempo lavora per noi.Čas pracuje pro nás.

pravý: al momento giustov pravý čas

spousta: Abbiamo molto tempo.Máme spoustu času.

škoda: È uno spreco di denaro/tempo.(Je to) škoda peněz/času.

trávit: Hanno trascorso tutto il tempo insieme.Všechen čas trávili spolu.

uplynout: È passato molto tempo...Uplynulo mnoho času...

uspořený: tempo risparmiatouspořený čas

utíkat: Il tempo corre.Čas utíká.

uvidět: Si vedrà col tempo.Časem se uvidí.

vyčkat: buď trpělivý Abbi pazienza.Vyčkej času.

vyžádat si: Ci vorrà un po' di tempo.Vyžádá si to nějaký čas.

vyžadovat: Ci vuole tempo., Richiede del tempo.Vyžaduje to čas.

zabít: ammazzare il tempozabít čas

zabrat: Il lavoro gli prende molto tempo.Práce mu zabere mnoho času.

zbývat: Non ci resta molto tempo.Nezbývá nám moc času.

ztráta: È tempo sprecato.To je ztráta času.

kvapit: Il tempo scorre.Čas kvapí! není moc času

peníze: Il tempo è denaro.Čas jsou peníze.

starý: bei vecchi tempistaré zlaté časy

svůj, svá, své, svoje: Tutto a suo tempo.Všechno má svůj čas.

andare: con l'andar del tempočasem, v průběhu času postupně ap.

anteriore: gramm. futuro anteriorepředbudoucí čas

breve: in breve tempov krátkém čase, zakrátko

col: col tempočasem, v průběhu času

composto: tempo compostosložený čas

con: col tempočasem, v průběhu času

cronometro: a cronometrona čas závody

distanza: alla distanzasport. na dlouhé trati, vytrvalostně, přen. s odstupem času, po delší době, dlouhodobě

futuro: ling. il tempo futurobudoucí čas

guadagnare: guadagnare tempozískat čas ušetřit

čas: ora legaleletní čas

ingiuria: ingiurie del tempozub času

lavare: přen. lavare la testa all'asinoztrácet čas dělat zbytečné

libero: tempo liberovolný čas

macchina: macchina del tempostroj času

mancanza: per mancanza di denaro/tempoz nedostatku peněz/času

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

momento: al momento sbagliatov nepravý čas

ora: ora legaleletní čas

orario: in orariona čas dle rozvrhu ap.

orologio: ora d'orologiopřesný čas

partenza: ora di partenzačas odjezdu

passato: ling. tempo passatominulý čas

perdere: perdere tempo con q/qcztrácet čas s kým/čím

prefisso: all'ora prefissav předem stanovený čas

prendere: prendersela comodanikam nespěchat, dávat si na čas, přen. nevzrušovat se

prezioso: tempo preziosodrahocenný čas

progressivo: presente progressivopřítomný čas průběhový

record: in tempo recordv rekordním čase

ricreativo: centro ricreativocentrum volného času (a zábavy)

semplice: presente semplicepřítomný čas prostý

serata: prima seratahlavní (vysílací) čas

solare: ora solarezimní čas

sprazzo: a sprazziobčas, čas od času, sem tam

sprecare: sprecare tempo con qcmařit čas čím

spreco: spreco di tempo/energiaplýtvání časem/energií

tanto: ogni tanto, di tanto in tantoobčas, sem tam, jednou za čas

tempo: col tempo, con l'andare del tempočasem, v průběhu času

temporale: avverbi temporalipříslovce času

torbido: tempi torbidineklidné časy, pohnutá doba

trapassato: (tempo) trapassato prossimopředminulý čas, plusquamperfektum

trovare: trovare il tempo per qcnajít si čas na co

vendemmiare: tempo di vendemmiarečas vinobraní

viaggio: viaggio nel tempocestování v čase

abbastanza: C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.

assegnato: Il tempo assegnato è scaduto.Stanovený čas vypršel.

correre: Il tempo corre.Čas letí.

disponibile: Sei disponibile stasera?Máš dnes večer čas?

finire: È ora di finire queste storie.Je čas s tím skoncovat.