Hlavní obsah

tempo

Podstatné jméno mužské

 1. čas veličina, jeho běh ap.Non ho tempo.Nemám čas.Non c'è tempo da perdere.Není času nazbyt.Il tempo vola.Čas letí.col tempo, con l'andare del tempočasem, v průběhu časuperiodo di tempočasové období
 2. doba, čas úsek, poločas rozpadu ap.Quanto tempo fa?Jak je to dlouho?Fa molto tempo.Už je to dlouho.È da lungo tempo che ...Je to už dávno co ...tempo liberovolno, volný častutto il tempopořád, stále, celou dobuda lungo/molto tempouž dlouho/dávnopoco tempo dopozanedlouho, nedlouho natoper qualche tempona nějakou dobunel tempo che ...v době, kdy ..., zatímco ...del tempodobový dokument ap.un tempokdysi v minulostitempo pieno/parziale(práce na) plný/částečný úvazeka tempočasový mzda ap., podle času, od hodiny placenýa tempo (in)determinatona dobu (ne)určitou práce ap.tempo di dimezzamentopoločas rozpadua tempo di recordv rekordním čase
 3. tempi časy, doba éra, obdobítempi modernimoderní dobanei nostri tempiza našich časů
 4. počasíFa bel tempo.Je pěkně/hezky.
 5. okamžik, čas, doba příležitost ap.in tempovčas dorazit ap.a tempovčas, podle plánu/harmonogramu, časovaný, s časovačem zařízení ap.a tempo persove (svém) volném čase o zálibách ap.cogliere il tempovybrat si správnou dobua tempo debito, a suo tempoaž přijde (ten správný) čas, v ten správný časdi tempo in temposem tam, občasin ogni tempovždycky, pořád, pokaždéprima del tempo, (inn)anzi tempopředčasně, s předstihemnello/allo stesso tempo, al tempo stessosoučasně
 6. užívá se o fázi opakované nebo postupné činnostiin due/tre tempinadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatit
 7. díl filmu ap., jednání divadelní
 8. poločas zápasu, třetina hokejového zápasusport primo/secondo tempoprvní/druhý poločas
 9. herní dobasport tempo supplementareprodloužení zápasu nad běžnou dobu
 10. věk počet let
 11. čas gramatická kategorieal tempo passato/futurov minulém/budoucím časeavverbio di tempopříslovce času
 12. tempo, rytmus provedení skladby ap.andare a tempodržet rytmus, hrát v rytmu

Vyskytuje se v

tempo: časy, doba éra, obdobítempi

andare: časem, v průběhu času postupně ap.con l'andar del tempo

anticipare: urychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobuanticipare i tempi

avanti: předčasněavanti tempo

battere: vytleskávat rytmusbattere il tempo

bello: hezké počasíbel tempo

breve: v krátkém čase, zakrátkoin breve tempo

cattivo: špatné počasícattivo tempo

col: časem, v průběhu časucol tempo

composto: složený častempo composto

con: časem, v průběhu časucol tempo

concordanza: souslednost časovágramm. concordanza dei tempi

correlazione: souslednost časovágramm. correlazione dei tempi

determinato: na dobu určitoua tempo determinato

dettare: udávat tempodettare il tempo

dimezzamento: poločas přeměny/rozpadufis. tempo di dimezzamento

futuro: budoucí časling. il tempo futuro

guadagnare: získat čas ušetřitguadagnare tempo

immemorabile: od nepamětida tempo immemorabile

incerto: proměnlivé počasítempo incerto

indefinito: odložit co na neurčitorimandare qc a tempo indefinito

indeterminato: na dobu neurčitou smlouva ap.a tempo indeterminato

ingiuria: zub časuingiurie del tempo

innanzi: příliš brzy, předčasněinnanzi tempo

instabilità: proměnlivost počasíinstabilità del tempo

ladro: příšerné počasítempo da ladri

libero: volný častempo libero

limitato: časově omezenýdi tempo limitato

limite: časový limitlimite di tempo

lupo: psí počasí špatnétempo da lupi

macchina: stroj časumacchina del tempo

malvagio: příšerné počasítempo malvagio

mancanza: z nedostatku peněz/časuper mancanza di denaro/tempo

matto: bláznivé počasítempo matto

parziale: práce na částečný úvazeklavoro a tempo parziale

passato: minulý časling. tempo passato

perdere: ztrácet čas s kým/čímperdere tempo con q/qc

pieno: pracovat na plný úvazeklavorare a tempo pieno

posa: doba osvitutempo di posa

previsione: předpověď počasíprevisione del tempo

prezioso: drahocenný častempo prezioso

ragione: z časových důvodůper ragioni di tempo

record: v rekordním časein tempo record

regolamentare: základní hrací dobasport tempo regolamentare

rinviare: odložit co na neurčitorinviare qc a tempo indeterminato

rottura: prudké zhoršení počasírottura del tempo

scandire: udávat rytmusscandire il tempo

sprecare: mařit čas čímsprecare tempo con qc

spreco: plýtvání časem/energiíspreco di tempo/energia

strettezza: časová/finanční tíseňstrettezza di tempo/denaro

supplementare: prodloužení zápasusport tempi supplementari

torbido: neklidné časy, pohnutá dobatempi torbidi

torno: tou dobou, přibližně v tu dobuin quel torno (di tempo)

trapassato: předminulý čas, plusquamperfektum(tempo) trapassato prossimo

trovare: najít si čas na cotrovare il tempo per qc

tutto: pořád, stáletutto il tempo

ultimo: v poslední doběnegli ultimi tempi

utile: příslušný termín, příslušná doba pro platnost ap.giorno/tempo utile

vendemmiare: čas vinobranítempo di vendemmiare

viaggio: cestování v časeviaggio nel tempo

volubile: nestálé počasítempo volubile

abbastanza: Je dost(atek) času.C'è abbastanza tempo.

altro: Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.

assegnato: Stanovený čas vypršel.Il tempo assegnato è scaduto.

brusco: náhlá změna počasíbrusco cambiamento di tempo

brutto: Dnes je škaredě.Oggi fa brutto tempo.

buttare: Počasí se lepší.Il tempo butta al bello.

cambiare: Počasí se mění.Il tempo sta cambiando.

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

correre: Čas letí.Il tempo corre.

dovere: Zítra by mělo být pěkně.Domani dovrebbe fare bel tempo.

fare: Je pěkně.Fa bel tempo.

finire: Čas vypršel.Il tempo è finito.

giusto: přijít právě včasarrivare giusto in tempo

informare: Budu tě včas informovat.Ti informerò in tempo.

lavorare: Čas pracuje pro nás.Il tempo lavora a nostro favore.

mancare: Dlouho nebyl doma.Manca da casa da molto tempo.

mietere: Je čas žní.È tempo di mietere.

non: Nemám čas.Non ho tempo.

nozione: Nemá pojem/ponětí o čase.Non ha la nozione del tempo.

parecchio: ještě nějaký časancora parecchio tempo

peggiorare: Počasí se zhoršilo.Il tempo è peggiorato.

permettere: Pokud to počasí dovolí ...Tempo permettendo ...

più: Bude to vyžadovat více času.Richiederà più tempo.

precorrere: Předběhl svou dobu.Ha precorso i suoi tempi.

prevalentemente: Bude převážně slunečno.Il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

pure: Je akorát tak čas jít.È pure tempo d'andare.

quanto: Můžeš ho mít jak dlouho chceš.Lo puoi tener quanto tempo vuoi.