Hlavní obsah

tutto

Přídavné jméno

  1. celý, všechen, veškerýLa figlia è tutta la madre.Dcera je celá matka.Era tutto per noi.Byl nám zcela k dispozici.tutto il giornocelý dentutto il contrariozcela opačnýessere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústatutto inclusokompletnítutto il tempopořád, stáletutto il possibilekdeco, všechno možnétutto sommato, in tuttoúhrnem, celkověin tutto il mondona/po celém světěa tutti i costiza každou/jakoukoli cenu
  2. tutti/tutte všichni/všechny hl. s číslovkoututti e dueoba (dva)tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

Zájmeno

  1. všechnoTutto bene?Všechno v pořádku?Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!in tuttocelkem, dohromadydel/al tuttozcela, absolutněcon tutto cheačkoli, přestožedi tuttovšechno, cokoliil tutto per tuttovšechno riskovat ap.in tutto e per tuttozcela, naprosto, kompletnětutt'a un trattonáhletutto sommatovcelku, dohromadytutto sta a/cheje důležité co/abytutt'uno(jedno a) to samé
  2. tutti/tutte všichni/všechny osobyFermi tutti!Nikdo ani hnout!

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

tutto: tutti/tuttevšichni/všechny hl. s číslovkou

ammennicolo: con tutti gli ammennicolise vším všudy

anima: amare q con tutta l'animamilovat koho celou (svou) duší

armato: armato di tutto puntopo zuby ozbrojený

avanti: naut. Avanti tutta!Plnou parou vpřed!

birra: a tutta birranaplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostí

ciò: con tutto ciòpřesto (všechno)

coloro: a tutti coloro ...všem těm ...

colpo: di colpo, tutto d'un colponaráz, najednou, rázem, prudce

comfort: con tutti i comforts veškerým komfortem

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

compreso: tutto compresovčetně všech poplatků cena ap.

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

controllo: tutto sotto controllovše(chno) pod kontrolou

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

credente: tutti i credentivšichni věřící

cuore: di tutto cuore, dal profondo del cuorez celého (svého) srdce

curva: ragazza tutta curvedívka oblých křivek, pěkně stavěná dívka

diritto: tutti i diritti sono riservativšechna práva vyhrazena

e: tutti e dueoba

eccezionale: in via (del tutto) eccezionale(zcela) výjimečně

esaurito: sala (tutta) esauritavyprodaný sál

eternità: per tutta l'eternitànavěky

fare: saper fare (di) tuttobýt všeuměl, umět tak trochu všechno

franchezza: in tutta franchezzaúplně otevřeně, naprosto upřímně

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

gas: a tutto gasna plný plyn, plnou parou i přen.

giornata: per tutta la giornata(po) celý den

giorno: tutti i giornikaždý den

guadagnare: C'è tutto da guadagnare.Můžeš (na tom) jenom získat.

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

manetta: hovor. a tutta manettana plný plyn i přen.

maniera: in ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenu

mazzo: přen. mettere tutti nello stesso mazzoházet všechny do jednoho pytle

miele: uomo tutto mielecukroušek, mílius hodný člověk

misura: scarpe di tutte le misureboty všech velikostí/čísel

muscolo: un uomo tutto muscolisvalnatý chlapík

nero: vedere tutto nerovidět všechno černě

nonostante: nonostante tutto(i) přesto všechno

onore: ricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou

particolare: in tutti i particolarido všech podrobností

pasto: a tutto pastok celému jídlu víno

più: il più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech

portata: alla portata di tuttivšeobecně dostupný, srozumitelný všem

presente: tutti i presentivšichni přítomní

prima: prima di tuttonejdřív

prodigare: prodigare tutto se stessorozd(áv)at se být velmi štědrý

pronto: pronto a tuttopřipravený na všechno

prosciogliere: prosciogliere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby

prova: amico a tutta provaprověřený kamarád

punto: di tutto puntoúplně, kompletně

quanto: tutti quantiúplně všichni

questo: con (tutto) questoi přes to, navzdory tomu

rapporto: sotto tutti i rapportipo všech stránkách

riservato: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

rispetto: di (tutto) rispettovážený, uznávaný osobnost

salsa: in tutte le salsepřen. všemi způsoby

segretezza: in tutta segretezzav naprosté tajnosti

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

sorta: ... di tutte le sorte... všeho druhu

spendere: spendere tutte le energie per fare qcvynaložit veškerou energii na co

tempo: tutto il tempopořád, stále, celou dobu

unanime: essere tutti unanimibýt všichni zajedno

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

volta: una volta per sempre/tuttejednou provždy

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

con: con tutto qci přes (všechno) co

ammazzare: Hanno ammazzato tutti.Všechny je pozabíjeli.

ammirato: È restato tutto ammirato.Byl úplně ohromený.

apprezzabile: cambiamento apprezzabile da tuttizměna, kterou všichni ocení

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

avere: Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

celkem: nel complesso, tutto sommatocelkem (vzato) vcelku

celý: tutta l'eternitàcelou věčnost

den: giorno e notte, a tutte le oreve dne v noci

ex: bere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso, lít přímo do hrdla bere a garganella(vy)pít co na ex

krásný: il più bello di tuttinejkrásnější ze všech

kritérium: soddisfare tutti i criterisplnit všechna kritéria

možný: di/del tuttovšechno možné

najednou: bere tutto d'un fiatovypít najednou

nasazení: con tutte le (sue) forzes nasazením všech (svých) sil, s plným nasazením

naskrz: fino al midollo, důkladně a fondo, fino in fondo, zcela in tutto e per tuttoskrz naskrz

nejdřív: Prima di tutto andrò a casa.Nejdřív půjdu domů.

nejvíc: più di tuttonejvíce ze všeho

noc: tutta la nottecelou noc

nošení: casual, da indossare tutti i giornina každodenní/běžné nošení o oděvu

obrátit: capovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadroobrátit co vzhůru nohama

obrátka: andare a tutta velocitàjet na plné obrátky o rychlosti

obžaloba: prosciogliere/assolvere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahu

plyn: i přen. a tutto gasna plný plyn

požadavek: avere tutti i requisitiodpovídat požadavkům, splňovat požadavky na přijetí ap.

pravděpodobnost: con tutta probabilitàs největší pravděpodobností

právem: fare qc di tutto dirittoplným právem udělat co

právo: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

prostředek: con tutti i mezzi possibilivšemi dostupnými prostředky

provždy: una volta per tutte/semprejednou provždy

rychlost: a grande/tutta velocitàvelkou/plnou rychlostí

řada: prima di tutto, soprattutto, anzituttov první řadě především ap.

smích: servire da spasso a tuttibýt všem k smíchu

snažit se: fare del proprio meglio, fare di tutto per qcsnažit se ze všech sil o co

souhrn: tutto sommato, in tuttov souhrnu celkově

stránka: sotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effettipo všech stránkách

svět: in tutto il mondona/po celém světě

usilovně: fare ogni sforzo possibile, hovor. mettercela tuttausilovně se snažit

vabank: giocare il tutto per tuttohrát vabank

včetně: tutto compresovčetně všech poplatků cena dovolené ap.

vespolek: Buongiorno/Ciao a tutti.Dobrý den/Nazdar vespolek.

všechen, všechna, všechno: a tutta forza, con tutte le proprie forzeze všech sil, vší silou

všichni, všechny, všechna: tutti senza eccezione všichni do jednoho

všude: dappertutto nel mondo, in tutto il mondovšude na světě

vůle: nonostante tutta la buona volontàani při nejlepší vůli

vyhradit: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

vymoženost: tutti i comfort modernimoderní vymoženosti

vypětí: con tutte le forzes vypětím všech sil

vzít: in conclusione, insomma, tutto sommato, in generalecelkem vzato

za: a tutti i costiza každou cenu

zabrat: mettercela tuttazabrat naplno

zájemce: tutte le persone interessate a qcvšichni zájemci o co

zbytek: del tutto, completamente, totalmentebeze zbytku

zuřit: andare in bestia, andare su tutte le furie per qczačít zuřit kvůli čemu

život: tutta la vitacelý život

životní: lavoro della vita/di tutta la vita, vrcholné capolavoro životní dílo

aby: Non dirlo a tutti!Ne abys to všem říkal!

až na: tutti tranne tevšichni až na tebe

být: La bellezza non è tutto.Krása není všechno.

courat se: Dove stai girando per tutto il giorno?Kde se celý den couráš?

cpát se: Non spingetevi tutti di là!Necpěte se tam všichni!

dělat: Quanto viene/fa (in tutto)?Kolik to dělá (celkem)?

dívat se: Tutto il giorno guarda dalla finestra.Celý den se dívá z okna.

dnes: Oggi è tutto diverso.Dnes je všechno jinak.

dočíst: Non hanno fatto in tempo a leggerlo tutto.Ani to nestihli dočíst.

dočíst se: Tutti leggeranno nel giornale su quel fatto.Všichni se o tom dočtou v novinách.

dopadnout: La tua decisione influirà su tutti noi.Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.

dotknout se: L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.Zvýšení cen se dotkne všech.

dřít: Sgobba tutti i giorni.Dře se každý den.

evakuovat: Hanno evacuato tutti i cittadini.Evakuovali všechny obyvatele.

hladce: Tutto è andato liscio.Všechno šlo hladce.

hlavně: La salute prima di tutto.Hlavně zdraví.

hlídat: Hanno custodito il terreno per tutta la notte.Hlídali pozemek celou noc.

hnout: Fermo!, více osobám Fermi tutti!Ani hnout!