Hlavní obsah

quanto

Přídavné jméno

 1. koliko počitatelných se užívají tvary quanti/quanteQuanto costa?Kolik to stojí?Quanti libri hai?Kolik máš knih?Quanti ne abbiamo oggi?Kolikátého je dnes?Quanto chiede?Kolik (za to) chce?a quantoza kolik, po kolika o prodejní ceně
 2. jak dlouhoQuanto è che non lo vedi?Jak dlouho jsi ho neviděl?
 3. jak dalekoQuanto c'è da qui a ...?Jak daleko je (odsud) ...?
 4. tolik zdůrazněníQuanti soldi!Tolik peněz!
 5. (tolik,) kolikPuoi averne quanti ne vuoi.Můžeš jich mít, kolik chceš.Lo puoi tener quanto tempo vuoi.Můžeš ho mít jak dlouho chceš.
 6. užívá se pro zesílenítutti quantiúplně všichnitutto quantoúplně všechno

Zájmeno

 1. (všechno) coHanno fatto quanto potevano.Udělali, co moli.
 2. užívá se pro omezování mírya quantopodle toho co/jakda quantopokud, nakolik o míře ap.
 3. tanto quanto tolik jako/kolik ve srovnání

Příslovce

 1. jak o mířeQuanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?(in) quanto a qcpokud jde o co, co se týče čehoin quantojakožto z pozice ap., jelikož o příčině ap.da quantojelikož, protože, poněvadžper quantopřestože, ačkoli omezení, pokud vím ap., stejně, i tak, nicméněquanto primaco nejdřív(e)
 2. tak, tolik zesíleníQuanto mi piace!To se mi tak líbí!Ho pianto, e quanto!Co jsem se naplakala!
 3. co o míře ap.Ha resistito quanto ha potuto.Vzdoroval, co mohl.quanto più velocementeco (možná) nejrychleji
 4. quanto ... tanto ... čím .. tím ... stupňováníQuanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.
 5. tanto ... quanto ... tak ... jak ...Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

Podstatné jméno mužské

 • kvantumfis. teoria dei quantikvantová teorie

Vyskytuje se v

altrettanto: altrettanti ... quanti ...tolik ... kolik ...

tanto: tanto ... quanto ...tak ... jak ...

me: per/quanto a mepokud jde o mě, co se mě týká

ogni: Ogni quanto?Jak často?

prima: quanto prima (possibile)co možná nejdřív

resto: per il resto, quanto al restojinak co se ostatního týče

riguardare: per quanto riguarda...co se týče..., pokud jde o...

tanto: tanto ... quanto ...tolik ... kolik ...

tanto: quanto ... tanto ...čím ... tím ... lépe ap.

tanto: né tanto né quantovůbec (ne), ani trošku

alto: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?

andare: A quanto va questa moto?Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?

avere: A quanto ammonta il mio avere?Kolik mi náleží?

calzare: Quanto calzi?Jakou máš velikost (bot)?

constare: Per quanto mi consta...Pokud vím...

costare: Quanto costa?Kolik to stojí?

dare: Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?

distare: Quanto dista?Jak je to daleko?

dovere: Quanto le devo?Co jsem dlužný?, Kolik vám dlužím?

felice: Quanto sono felice!Jsem tak šťastný!

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

ne: Quanti ne hai?Kolik jich máš?

pagare: Quanto paghi d'affitto?Kolik platíš za nájem?

parere: A quanto pare ...Jak se zdá ...

pesare: Quanto pesa?Kolik vážíte?, Kolik to váží?

prendere: Quanto prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?

prendere: Quanto ti prende?Kolik po tobě chce?

punto: Quanti punti hai fatto?Kolik jsi měl bodů?

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

tempo: Quanto tempo fa?Jak je to dlouho?

venire: Quanto viene?Kolik to dělá?

terra: Ci corre quanto dal cielo alla terra.To je nebe a dudy. velký rozdíl

voce: gridare con quanta voce si ha in corpořvát z plných plic

co: co se mě týčeper quanto mi riguarda

co: co se týče ... záležitostiper quanto riguarda qc, quanto a qc

často: Jak často?Ogni quanto?, Quanto spesso?

dalece: tak dalecetanto come, in quanto

dlouho: jak dlouhoquanto tempo, quanto a lungo

i: muži i ženysia gli uomini che le donne, jak, tak tanto gli uomini quanto le donne

jak: Jak dlouho?(Da) quanto tempo?

jít: pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...

kolik: tolik ... koliktanto ... quanto

kvantový: fyz. kvantová teorieteoria dei quanti

nejvíc: co nejvíc(e) lidíquanta più gente possibile

pokud: pokud jde o koho/co co se týčequanto a, per quanto/quel che riguarda q/qc

týkat se: co/pokud se týče/týká koho/čehoper quel(lo) che/quanto riguarda, quanto a qc

: ať je jakkoli velkýper quanto grande sia

brát: Kolik bereš měsíčně?Quanto guadagni/prendi al mese?

být: hovor. Kolik jí je?Quanti anni ha?

co do: Co do znalostí je nepřekonatelný.Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.

daleko: Jak je to daleko?Quanto dista?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

denně: Kolik cigaret denně vykouříš?Quanto fumi al giorno?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Quante diottrie ha?

dlouho: Jak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?

dlouho: Za jak dlouho?In quanto tempo?

dlužit: Kolik ti dlužím?Quanto ti devo?

dlužný: Co jsem dlužný?Quanto devo?

dnes: Kolikátého dnes je?Quanti ne abbiamo oggi?

doopravdy: Nevím, kolik mu doopravdy je.Non so quanti anni ha in realtà.

hodit: Kolik mi to hodí?Quanto mi porterà?

jak: Jak starý je?Quanti anni ha?

jak: Jak chytré!Quanto è intelligente!

jakkoli: Jakkoli se snažila ...Per quanto cercava di ...

jednat se: Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.Per quanto mi riguarda non è un problema.

jich: Kolik jich je?Quanti/-e sono?

jich: Kolik jich máš?Quanti ne hai?

kolik: Kolik to stojí?Quanto costa?

kolik: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

kolik: Pro kolik lidí?Per quante persone?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.

kolikátý: Kolikátého dnes je?Quanti ne abbiamo oggi?

kývnout: Až kývne, můžeš vyrazit.Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.

léto: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

měřit: Kolik měříš?Quanto sei alto?