Hlavní obsah

quanto

Přídavné jméno

 1. koliko počitatelných se užívají tvary quanti/quanteQuanto costa?Kolik to stojí?Quanti libri hai?Kolik máš knih?Quanti ne abbiamo oggi?Kolikátého je dnes?Quanto chiede?Kolik (za to) chce?a quantoza kolik, po kolika o prodejní ceně
 2. jak dlouhoQuanto è che non lo vedi?Jak dlouho jsi ho neviděl?
 3. jak dalekoQuanto c'è da qui a ...?Jak daleko je (odsud) ...?
 4. tolik zdůrazněníQuanti soldi!Tolik peněz!
 5. (tolik,) kolikPuoi averne quanti ne vuoi.Můžeš jich mít, kolik chceš.Lo puoi tener quanto tempo vuoi.Můžeš ho mít jak dlouho chceš.
 6. užívá se pro zesílenítutti quantiúplně všichnitutto quantoúplně všechno

Zájmeno

 1. (všechno) coHanno fatto quanto potevano.Udělali, co moli.
 2. užívá se pro omezování mírya quantopodle toho co/jakda quantopokud, nakolik o míře ap.
 3. tanto quanto tolik jako/kolik ve srovnání

Příslovce

 1. jak o mířeQuanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?(in) quanto a qcpokud jde o co, co se týče čehoin quantojakožto z pozice ap., jelikož o příčině ap.da quantojelikož, protože, poněvadžper quantopřestože, ačkoli omezení, pokud vím ap., stejně, i tak, nicméněquanto primaco nejdřív(e)
 2. tak, tolik zesíleníQuanto mi piace!To se mi tak líbí!Ho pianto, e quanto!Co jsem se naplakala!
 3. co o míře ap.Ha resistito quanto ha potuto.Vzdoroval, co mohl.quanto più velocementeco (možná) nejrychleji
 4. quanto ... tanto ... čím .. tím ... stupňováníQuanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.
 5. tanto ... quanto ... tak ... jak ...Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

Podstatné jméno mužské

 • kvantumfis. teoria dei quantikvantová teorie

Vyskytuje se v

quanto: tanto quantotolik jako/kolik ve srovnání

tanto: tanto ... quanto ...tak ... jak ...

me: per/quanto a mepokud jde o mě, co se mě týká

ogni: Ogni quanto?Jak často?

prima: quanto prima (possibile)co možná nejdřív

resto: per il resto, quanto al restojinak co se ostatního týče

riguardare: per quanto riguarda...co se týče..., pokud jde o...

alto: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?

andare: A quanto va questa moto?Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?

avere: A quanto ammonta il mio avere?Kolik mi náleží?

calzare: Quanto calzi?Jakou máš velikost (bot)?

constare: Per quanto mi consta...Pokud vím...

costare: Quanto costa?Kolik to stojí?

dare: Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?

distare: Quanto dista?Jak je to daleko?

dovere: Quanto le devo?Co jsem dlužný?, Kolik vám dlužím?

felice: Quanto sono felice!Jsem tak šťastný!

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

ne: Quanti ne hai?Kolik jich máš?

pagare: Quanto paghi d'affitto?Kolik platíš za nájem?

parere: A quanto pare ...Jak se zdá ...

pesare: Quanto pesa?Kolik vážíte?, Kolik to váží?

prendere: Quanto prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?

punto: Quanti punti hai fatto?Kolik jsi měl bodů?

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

tempo: Quanto tempo fa?Jak je to dlouho?

venire: Quanto viene?Kolik to dělá?

terra: Ci corre quanto dal cielo alla terra.To je nebe a dudy. velký rozdíl

voce: gridare con quanta voce si ha in corpořvát z plných plic

co: per quanto mi riguardaco se mě týče

často: Ogni quanto?, Quanto spesso?Jak často?

dalece: tanto come, in quantotak dalece

dlouho: quanto tempo, quanto a lungojak dlouho

i: sia gli uomini che le donne, jak, tak tanto gli uomini quanto le donnemuži i ženy

jak: (Da) quanto tempo?Jak dlouho?

jít: per quanto riguarda ..., riguardo a ...pokud jde o ...

kolik: tanto ... quantotolik ... kolik

kvantový: teoria dei quantifyz. kvantová teorie

nejvíc: quanta più gente possibileco nejvíc(e) lidí

pokud: quanto a, per quanto/quel che riguarda q/qcpokud jde o koho/co co se týče

týkat se: per quel(lo) che/quanto riguarda, quanto a qcco/pokud se týče/týká koho/čeho

: per quanto grande siaať je jakkoli velký

brát: Quanto guadagni/prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?

být: Quanti anni ha?hovor. Kolik jí je?

co do: Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.Co do znalostí je nepřekonatelný.

daleko: Quanto dista?Jak je to daleko?

dělat: Quanto viene/fa (in tutto)?Kolik to dělá (celkem)?

denně: Quanto fumi al giorno?Kolik cigaret denně vykouříš?

dioptrie: Quante diottrie ha?Kolik máte dioptrií?

dlužit: Quanto ti devo?Kolik ti dlužím?

dlužný: Quanto devo?Co jsem dlužný?

dnes: Quanti ne abbiamo oggi?Kolikátého dnes je?

doopravdy: Non so quanti anni ha in realtà.Nevím, kolik mu doopravdy je.

hodit: Quanto mi porterà?Kolik mi to hodí?

jakkoli: Per quanto cercava di ...Jakkoli se snažila ...

jednat se: Per quanto mi riguarda non è un problema.Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.

altrettanto: altrettanti ... quanti ...tolik ... kolik ...

jich: Quanti/-e sono?Kolik jich je?

kolikátý: Quanti ne abbiamo oggi?Kolikátého dnes je?

kývnout: Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.Až kývne, můžeš vyrazit.

léto: Quanti anni hai?Kolik je ti let?

měřit: Quanto sei alto?Kolik měříš?

na: Quanto costa a testa?Kolik to stojí na osobu?

nabízet: A quanto la vendono, la macchina?Za kolik to auto nabízí?

nadělat: Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!Ty naděláš!

naměřit: Quanto (tempo) ti hanno misurato?Jaký čas ti naměřili?

napočítat: Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?Kolik ti za to napočítali?

naúčtovat: Quanto ti hanno fatto pagare per questo?Kolik ti za to naúčtovali?

odtud: Quanto c'è da qui?Jak daleko je to odtud?

pamatovat (si): Per quanto mi ricordo...Pokud si pamatuji...

platit: Quanto è?Kolik platím?

počítat: Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?Kolik si počítal jeden den práce?

prát: A quanti gradi lavi le lenzuola?Na kolik stupňů pereš povlečení?

provolat: Quanto spendi per il telefono al mese?Kolik provoláš měsíčně?

přijít: Quanto viene (a costare)?Na kolik to přijde?

říct si: Quanto chiedono per quello?Kolik si za to řeknou?

starý: Quanti anni ha?Jak je starý?

stát: Quanto costa?, Quanto viene?Kolik to stojí?

těžký: Quanto pesa?Jak je to těžké?

tolik: Ho quanto mi occorre.Mám tolik, kolik potřebuji.

trvat: Quanto ci vorrà?Jak dlouho to bude trvat? vyřízení ap.

tušit: Hai idea di quanto...?Tušíš vůbec jak moc...?

utratit: Quanto hai speso per...?Kolik jsi utratil za...?

vědět: Per quanto io sappia...Pokud (já) vím...

velký: Quant'è grande?, člověk ap. Quanto è alto?Jak je velký?

viset: Quanto ti devo?hovor. Kolik ti visím?

vydělat: Quanto guadagna al mese?Kolik (si) vydělá měsíčně?

vysoký: Quanto sei alto?Jak jsi vysoký?

vzpomínat (si): per quanto mi ricordo...pokud si vzpomínám...

za: Per quanto?Za kolik? peněz

zabrat: Quanto tempo ci vorrà?Jak dlouho to zabere?

zbýt: Quanti soldi ti sono rimasti?Kolik ti zbylo peněz?

zdát se: A quanto pare ..., Come sembra ...Jak se zdá ... podle všeho

zdržet se: Per quanto tempo ti fermi qui?Jak dlouho se tady zdržíš?

lépe: quanto ... tanto megliočím ... tím lépe

moudrý: Ne sono quanto prima.Z toho nejsem o nic moudřejší.