Hlavní obsah

venire

Intranzitivní sloveso

  1. da dove přijít, přijet, dostavit se odkud kamVieni con noi.Pojď s námi.far venire q/qcposlat pro, zavolat si koho/co, nechat si poslat koho/coil mese che vienepříští/nacházející měsícvenire a prendere q/qcpřijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/covenire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se covenire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., dozvědět se, zjistit covenire alla conclusionedojít k závěruvenire alla lucevyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit sevenire fuori, venire a gallavyjít najevovenire primabýt přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.
  2. da qc pocházet odkud o původu
  3. přijít, nadejít okamžik, stav ap., vytanout na mysli ap.Mi è venuta un'idea.Dostal jsem nápad.Mi è venuto in mente...Napadlo mě...Non mi viene.Nemůžu si vzpomenout., Nevybavuji si to.È venuta la mia ora.Nadešel můj čas.Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.Mi viene da piangere.Je mi do pláče.venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlítvenire viaodejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.a venire, di là da venirebudoucí, který teprve přijde
  4. přijít na kolik, dělat, stát kolik o ceně ap.Quanto viene?Kolik to dělá?venire a costare qcvyjít na kolik náklady ap.
  5. vyjít výsledek, číslo ap.
  6. udělat se komu jak/co o pocitu, ráně ap.Mi è venuta una vescica.Udělal se mi puchýř.
  7. udělat se mít orgasmus
  8. ve spojení s gerundiem významového slovesa vyjadřuje opakování či trvání činnostiVeniva dicendo ...Pořád říkal ...
  9. být jaký s minulým příčestímnahrazuje sloveso essere ve spojeních s trpným rodemViene rispettato da tutti.Všichni jej respektují.Questo viene fatto...Tohle se dělá...

Vyskytuje se v

a: venire a un accordodospět k dohodě

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

barba: far venire la barbanudit, být nudný, prudit

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

conoscenza: venire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na co

fuori: venire fuorivyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.

galla: venire a gallavyplout na povrch, vynořit se, vyjít najevo

incontro: venire incontro a qjít komu naproti, přen. vyjít komu vstříc

itterizia: přen. far venire l'itteriziahnout žlučí

mente: venire in mentepřijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout koho

mite: venire a (più) miti consigliumoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.

nervo: far venire i nervi, dare ai nervilézt na nervy, štvát

nervoso: far venire il nervoso a qcvynervovat koho

niente: venire dal nientepocházet ze skromných poměrů

nocciolo: venire al nocciolodostat se k jádru (věci)

punto: venire al puntopřejít k věci

rinforzo: venire in rinforzo a qpřijít na pomoc komu

sodo: venire al sodojít k (podstatě) věci

soluzione: venire a una soluzionenalézt řešení, dospět k řešení

venuto: přen. primo venutoprvní, kdo se namane

vita: venire alla vitanarodit se

acquolina: Mi viene l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi sliny.

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

appena: Vengo appena dopo l'esame.Přijdu hned po zkoušce.

appositamente: Sono fatti venire appositamente.Byli zavoláni schválně (jen kvůli tomu).

bene: Spero bene che vengano!Opravdu doufám, že přijdou!

bianco: Mi fai venire i capelli bianchi.Já z tebe zešedivím. strachy,starostmi ap.

brivido: Mi fa venire i brividi.Běhá mi (z toho) mráz po zádech.

capogiro: Mi ha fatto venire il capogiro.Zatočila se mi z toho hlava.

certo: Un certo signor Rossi è venuto.Přišel nějaký pan Rossi.

che: Che venga!Ať přijde!

ci: È venuto ad aiutarci.Přišel nám pomoci.

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

con: Vieni con me.Pojď se mnou.

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, ať přijde.

costei: Che viene a fare qui costei?Co ta tady chce?

crampo: Mi è venuto un crampo alla mano.Dostal jsem křeč do ruky.

credere: Credo che verrà.Myslím, že přijde.

difficile: È difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

dubbio: Mi viene il dubbio che ...Začínám mít podezření, že ...

dunque: Vieni al dunque.Zkrať to., Přejdi k věci.

essere: Siamo venuti per ...Přišli jsme, aby ...

fatto: Se ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.

fatto: Mi viene fatto di pensare a q/qc.Připomíná mi to koho/co.

freddo: Mi viene freddo (a pensarci)...Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...

fuori: venire da fuoripřijít odjinud

insomma: Insomma, vieni sì o no?Takže, půjdeš, nebo ne?

languore: Mi è venuto un certo languore.Něco bych snědl.

luogo: venire in luogo di qpřijít místo koho

magone: Se ci penso, mi viene il magone.Když na to pomyslím, sevře se mi žaludek/hrdlo.

meno: Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.

naturalmente: Vieni? Naturalmente!Přijdeš? Jasně (že jo.)!

nausea: Questo fa venire la nausea.Z toho se člověku dělá špatně.

nessuno: Non è venuto nessuno.Nikdo nepřišel.

no: Vieni sì o no?Přijdeš nebo ne?

obbligare: Nessuno mi obbliga a venire.Nikdo mě nenutí přijít.

oca: Mi viene la pelle d'oca.Naskakuje mi husí kůže.

piangere: Mi viene da piangere.Je mi do pláče.

poiché: Non verrà poiché è ammalato.Nepřijde, jelikož je nemocný.

preavviso: venire senza preavvisopřijít bez ohlášení

prima: La prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.

punto: Veniamo al punto.Přejděme k věci.

quando: Verrò quando avrò finito.Přijdu, až to dokončím.

quello: È venuto quello del gas.Přišel ten plynař.

regalo: Se vieni mi fai un regalo.Když přijdeš, budu moc rád.

rigettare: Mi viene da rigettare.Chce se mi zvracet.

sapere: Lo è venuto a sapere dai giornali.Dověděl se to z novin.

sapere: Averlo saputo, sarei venuto anch'io!Kdybych to věděl, tak bych přišel i já!

uno: Se uno vuole, può venire.Jestli někdo chce, může přijít.

vertigine: qc da far venire le vertiginiúchvatný, strhující

vescica: Mi è venuta una vescica sulla mano.Udělal se mi puchýř na ruce.

vicino: Vieni più vicino!Pojď blíž.

voltastomaco: Mi fa venire/dà il voltastomaco.Obrací se mi z toho žaludek.

vomitare: Mi viene da vomitare.Je mi (z toho) na zvracení.

vomito: Mi fa venire il vomito.Je mi z toho na zvracení.

appetito: L'appetito vien(e) mangiando.S jídlem roste chuť.

cacio: přen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheronipřijít právě vhod

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

gavetta: venire dalla gavettavypracovat se od nuly

: essere di là da venirebýt hudbou budoucnosti, být ještě daleko

luce: venire alla lucepřijít na svět, narodit se

nodo: Tutti i nodi vengono al pettine.Na každého jednou dojde.

noia: venire a noia a qunavovat, nudit, otravovat koho

nuocere: Non tutti i mali vengono per nuocere.Všechno zlé je k něčemu dobré.

ribalta: přen. venire/salire alla ribaltaupoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebe