Hlavní obsah

sapere

Tranzitivní sloveso

  1. umět, znát, ovládat znalostiSa leggere.Umí číst.sapere qc a menteznát co nazpaměťsapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života
  2. qc znát, umět, ovládat co ze zkušenosti,z praxe ap.So per esperienza come...Ze zkušenosti vím, jak ...Quel medico sa il fatto suo.Ten doktor se vyzná.
  3. qc poznat co, qc mít povědomí o čem, qc, di qc doslechnout se, dovědět se co, o čemHo saputo che abitate vicini.Věděl jsem, že bydlíte blízko.Lo è venuto a sapere dai giornali.Dověděl se to z novin.Ha saputo solo ora di dover partire domani.Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!Averlo saputo, sarei venuto anch'io!Kdybych to věděl, tak bych přišel i já!sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...
  4. qc vědět co, mít jasno v čem, být si dobře vědom čeho, uvědomit si coSo io quel che debbo fare.Já vím, co mám dělat.Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.Non so cosa dire.Nevím, co mám říct.Non sa assolutamente nulla.Vůbec nic neví.far sapere a qdát vědět komu
  5. fare qc umět, dokázat, být schopen udělat coNon sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.Sa dirmi che ore sono?Můžete mi říci, kolik je hodin?

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

certezza: sapere qc con certezzavědět co jistě

che: un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního

chi: chi (lo) sakdoví

dire: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

fare: fare sapere a qdát vědět komu

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

salso: sapere di salsochutnat slaně/po soli

venire: venire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se co

ci: Non so che farci.Nevím, co s tím dělat.

cielo: Lo sa il cielo...Bůh ví...

come: Come lo seppe, telefonò.Jak se to dověděl, zavolal.

cosa: Sa molte cose.Hodně toho ví.

dio: Dio sa!Bůh ví!

imporsi: Si sa imporre.Umí se prosadit.

lo: Lo sapevo.Věděl(a) jsem to.

mettersi: Non so cosa mettermi.Nevím co na sebe.

: Non l'ha mai saputo né sospettato.Nikdy se to nedozvěděl ani to netušil.

neanche: Neanche mio fratello lo sa.Ani můj bratr to neví.

nuotare: Sai nuotare?Umíš plavat?

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

perfino: Lo sapevano tutti, perfino lui.Věděli to všichni, dokonce i on.

posteggiare: Non so dove posteggiare.Nevím kde mám zaparkovat.

pretendere: Pretende di sapere tutto.Myslí si, že ví všechno.

saputo: Non fare il saputo.Nedělej chytrýho.

se: Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.

stesso: Io stesso non lo so.Já sám to nevím.

ti: Ti farò sapere.Dám ti vědět.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

accozzare: non sapere accozzare due parolenebýt schopen říct souvislou větu

battere: non sapere dove battere la testabýt v koncích, nevědět kudy kam

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

cítit: být cítitzapáchat odorare, i příjemně po čem sapere di qc

dát: dát vědět komufar sapere a q

doslech: znát co z doslechusapere qc per sentito dire

předem: Dejte mi vědět předem.Fatemi sapere in anticipo.

rada: nevědět si radynon sapere più che fare

radovat se: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

stoprocentně: Víš to stoprocentně?Lo sai senza dubbio?

vědět: dát komu vědětfar sapere a q

vědomí: dát co komu na vědomífar sapere qc a q

z, ze: znát co ze zkušenostisapere qc per esperienza

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

copak: Copak to neví?Che lui non lo sappia?

člověk: Člověk nikdy neví.Non si sa mai.

dobrý: Je dobré vědět...È bene sapere ...

doopravdy: Nevím, kolik mu doopravdy je.Non so quanti anni ha in realtà.

dovést: Dovedeš to?Sai farlo?

dozvědět se: Jak se to dozvěděl?Come l'ha saputo?

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

houby: Věděla o tom houby.Non ne sapeva un cavolo.

chtít: Auto nechce nastartovat.La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.

chutnat: To víno chutná po octu.Il vino sa di aceto.

i: To dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

jestli: Nevím, jestli to víš ...Non so se lo sai ...

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

každý: Každý to ví.Ognuno lo sa.

-li: Nevěděl, má-li se smát či ...Non sapeva se ridere o ...

možná: Možná to neví.Può darsi che non lo sappia.

na: dát na vědomí komufar sapere a q

nám: Dej nám vědět.Facci sapere.

nás: Informuj nás...Informaci ..., Facci sapere ...

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

neznámo: Zemřel neznámo kdy.Non si sa quando è morto.

obléct: Nevím, co si mám obléct.Non so (che) cosa mettermi.

odejít: Nevíš, kdy odešla?Non sai quando è andata via?

on: On to ví.Lui lo sa.

plavat: Neumím plavat.Non so nuotare.

počít: Nevěděl, co si s tím počít.Non sapeva (che) cosa farsene.

pracovat: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

proč: Nevím, proč to udělal.Non so perché l'ha fatto.

přece: To přece víš!Lo sai bene!

přespat: Neměli jsme kde přespat.Non sapevamo dove passare la notte.

sám: Já sám to nevím.Io stesso non lo so.

se, si: Neví se...Non si sa ...

seběhnout se: Ani nevím, jak se to seběhlo.Non so nemmeno come sia capitato.

skončit: Nikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.

smět: Nikdo nesmí vědět, že...Nessuno deve sapere che...

ten, ta, to: To je tím, že nic neví.È perché non sa niente.

ten, ta, to: Nevím to.Non lo so.

uhádnout, uhodnout: Uhádneš, který...?Indovini quale...?, Sai indovinare quale...?

umět: Neumím italsky.Non so parlare italiano.

umět: Umíš stojku?Sai fare la verticale?

umět: Neumí lhát.Non sa mentire.

umět: Umí hrát na kytaru.Sa suonare la chitarra.

vědět: Nevím.Non so.