Hlavní obsah

sapere

Tranzitivní sloveso

  1. umět, znát, ovládat znalostiSa leggere.Umí číst.sapere qc a menteznát co nazpaměťsapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života
  2. qc znát, umět, ovládat co ze zkušenosti,z praxe ap.So per esperienza come...Ze zkušenosti vím, jak ...Quel medico sa il fatto suo.Ten doktor se vyzná.
  3. qc poznat co, qc mít povědomí o čem, qc, di qc doslechnout se, dovědět se co, o čemHo saputo che abitate vicini.Věděl jsem, že bydlíte blízko.Lo è venuto a sapere dai giornali.Dověděl se to z novin.Ha saputo solo ora di dover partire domani.Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!Averlo saputo, sarei venuto anch'io!Kdybych to věděl, tak bych přišel i já!sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...
  4. qc vědět co, mít jasno v čem, být si dobře vědom čeho, uvědomit si coSo io quel che debbo fare.Já vím, co mám dělat.Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.Non so cosa dire.Nevím, co mám říct.Non sa assolutamente nulla.Vůbec nic neví.far sapere a qdát vědět komu
  5. fare qc umět, dokázat, být schopen udělat coNon sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.Sa dirmi che ore sono?Můžete mi říci, kolik je hodin?

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

certezza: sapere qc con certezzavědět co jistě

che: un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního

chi: chi (lo) sakdoví

dire: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

fare: fare sapere a qdát vědět komu

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

salso: sapere di salsochutnat slaně/po soli

sapere: il sapere umanolidské vědění

venire: venire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se co

ci: Non so che farci.Nevím, co s tím dělat.

cielo: Lo sa il cielo...Bůh ví...

come: Come lo seppe, telefonò.Jak se to dověděl, zavolal.

cosa: Sa molte cose.Hodně toho ví.

dio: Dio sa!Bůh ví!

imporsi: Si sa imporre.Umí se prosadit.

lo: Lo sapevo.Věděl(a) jsem to.

mettersi: Non so cosa mettermi.Nevím co na sebe.

: Non l'ha mai saputo né sospettato.Nikdy se to nedozvěděl ani to netušil.

neanche: Neanche mio fratello lo sa.Ani můj bratr to neví.

nuotare: Sai nuotare?Umíš plavat?

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

perfino: Lo sapevano tutti, perfino lui.Věděli to všichni, dokonce i on.

posteggiare: Non so dove posteggiare.Nevím kde mám zaparkovat.

pretendere: Pretende di sapere tutto.Myslí si, že ví všechno.

saputo: Non fare il saputo.Nedělej chytrýho.

se: Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.

stesso: Io stesso non lo so.Já sám to nevím.

ti: Ti farò sapere.Dám ti vědět.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

usare: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

accozzare: non sapere accozzare due parolenebýt schopen říct souvislou větu

battere: non sapere dove battere la testabýt v koncích, nevědět kudy kam

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

cítit: zapáchat odorare, i příjemně po čem sapere di qcbýt cítit

dát: far sapere a qdát vědět komu

doslech: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

předem: Fatemi sapere in anticipo.Dejte mi vědět předem.

rada: non sapere più che farenevědět si rady

radovat se: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

stoprocentně: Lo sai senza dubbio?Víš to stoprocentně?

vědět: far sapere a qdát komu vědět

vědomí: far sapere qc a qdát co komu na vědomí

z, ze: sapere qc per esperienzaznát co ze zkušenosti

by: Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.

copak: Che lui non lo sappia?Copak to neví?

člověk: Non si sa mai.Člověk nikdy neví.

dobrý: È bene sapere ...Je dobré vědět...

doopravdy: Non so quanti anni ha in realtà.Nevím, kolik mu doopravdy je.

dovést: Sai farlo?Dovedeš to?

dozvědět se: Come l'ha saputo?Jak se to dozvěděl?

držet: Non sa mantenere la parola data.Neumí držet slovo.

houby: Non ne sapeva un cavolo.Věděla o tom houby.

chtít: La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.Auto nechce nastartovat.

chutnat: Il vino sa di aceto.To víno chutná po octu.

i: Lo sa fare anche un bambino.To dokáže i dítě.

jeden, jedna, jedno: Non si sa mai.Jeden nikdy neví.

jestli: Non so se lo sai ...Nevím, jestli to víš ...

jezdit: Sai andare in bicicletta?Umíš jezdit na kole?

každý: Ognuno lo sa.Každý to ví.

-li: Non sapeva se ridere o ...Nevěděl, má-li se smát či ...

možná: Può darsi che non lo sappia.Možná to neví.

na: far sapere a qdát na vědomí komu

nám: Facci sapere.Dej nám vědět.

nás: Informaci ..., Facci sapere ...Informuj nás...

natož: Non so preparare un tè, tanto meno una cena.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

neznámo: Non si sa quando è morto.Zemřel neznámo kdy.

obléct: Non so (che) cosa mettermi.Nevím, co si mám obléct.

odejít: Non sai quando è andata via?Nevíš, kdy odešla?

on: Lui lo sa.On to ví.

plavat: Non so nuotare.Neumím plavat.

počít: Non sapeva (che) cosa farsene.Nevěděl, co si s tím počít.

pracovat: Sa usare il computer?Umíte pracovat s počítačem?

proč: Non so perché l'ha fatto.Nevím, proč to udělal.

přece: Lo sai bene!To přece víš!

přespat: Non sapevamo dove passare la notte.Neměli jsme kde přespat.

sám: Io stesso non lo so.Já sám to nevím.

se, si: Non si sa ...Neví se...

seběhnout se: Non so nemmeno come sia capitato.Ani nevím, jak se to seběhlo.

skončit: Nessuno sa come andrà a finire.Nikdo neví, jak to skončí.

smět: Nessuno deve sapere che...Nikdo nesmí vědět, že...

ten, ta, to: È perché non sa niente.To je tím, že nic neví.

uhádnout, uhodnout: Indovini quale...?, Sai indovinare quale...?Uhádneš, který...?

umět: Non so parlare italiano.Neumím italsky.

však: Ma tu lo sai!Však ty víš!

vyptávat se: Fai tante domande., Vuoi sapere troppo.Moc se vyptáváš.

vysvětlit: Non so spiegarmelo.Nedovedu si to vysvětlit.

vyznat se: Quello sì che ci sa fare!expr. Ten se ale vyzná!

zajímat: Mi piacerebbe sapere se ...Zajímalo by mne, jestli ...

zpívat: Non so cantare.Neumím zpívat.

zvědavý: Sono curioso di sapere se lo manderà.Jsem zvědavý, jestli to pošle.

sapere: sapere qc a menteznát co nazpaměť