Hlavní obsah

dire

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q říct, říkat, povědět, povídat, sdělit co komu, vyřknout coCosa vuol dire...?Co znamená...?Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?Dimmi ...Řekni mi ..., Povídej...A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.Non c'è che dire.Na to se nedá nic říct.Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...Odio dire addio.Nesnáším loučení.dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemua dire pocomírně řečenonon vuol dire che ...což neznamená, že ...(tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...per meglio dire ...lépe řečeno ...sapere qc per sentito direznát co z doslechuvoler dire qcznamenat co výraz, narážka ap.
  2. psát (se), stát o textu v novinách ap.Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?
  3. přednášet, přednést, odříkat
  4. qc su qc říkat, prozrazovat, vypovídat co o čem náznaky ap.
  5. q qc považovat, mít koho za co
  6. q qc říkat komu jak, nazývat koho jak

Podstatné jméno mužské

  • řeč, projev, slova co je řečenoa suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

Vyskytuje se v

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

bestemmia: dire una bestemmiarouhat se, přen. zaklít, zanadávat

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

mandare: mandare a dire qc a qvzkázat co komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

miracolo: dire miracoli di qmluvit o kom v superlativech

modo: modo di direrčení

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

oltre: oltre ogni direnepopsatelně, velice, nadmíru

pane: dire pane al pane e vino al vinomluvit jasně

parolaccia: dire le parolacce(sprostě) nadávat

popolare: detto popolarelidové rčení

preghiera: dire le preghierepomodlit se

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

rosario: dire/recitare il rosariopřeříkávat/modlit se růženec

sentito: per sentito direz doslechu znát ap.

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

vero: a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

volere: voler direznamenat, mít význam

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bello: Ha un bel dire...Tomu se to mluví...

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

osare: Oserei dire che è un genio.Troufl bych si říct, geniální.

oscenità: Non dire oscenità.Nemluv sprostě.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

dál: e così via, e via dicendo, ecceteraa tak dále

doslech: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

komentář: (non c'è) niente da dire, no commentbez komentáře

naplno: non avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai dentiříct (to) naplno

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

pravda: dire la veritàříkat pravdu

růženec: dire/recitare il rosariomodlit se růženec

tradovat se: říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...Traduje se, že ...

upřímně: sinceramente/francamente dettoupřímně řečeno

ustálený: locuzione , modo di direustálené slovní spojení, ustálený obrat

volovina: dire sciocchezzeříkat voloviny

vyslovení: nel dire/pronunciare qc, pronunciando qcpři vyslovení čeho

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

žertem: dire qc per scherzoříct co žertem

aby: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

anglicky: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

asi: È a casa? — Direi di sì.Je doma? — Asi ano.

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

co: Che ne dici di ...A co takhle ...

duch: Mi dicevo tra me (e me)...V duchu jsem si říkal ...

chtít: Che cosa intende dire?Co tím chcete říct? míníte

jak: Come si dice in italiano?Jak se to řekne italsky?

jako: Te lo dico da/come amico ...Říkám ti to jako kamarád ...

jaksi: Non ho capito la domanda per così dire.Jaksi jsem nerozuměl otázce.

jednou: Come ho già detto una volta ...Jak už jsem jednou řekl ...

jim: Gliel'ha detto.Řekl jim to.

kecat: Non dire balle!, Vážně? Ma va!Nekecej!

kromě: a parte ciò vorrei dire ...kromě toho bych rád řekl ...

mezi: Detto tra di noi ...Jen mezi námi ...

mimo: Inoltre ha detto che ...Mimo to(ho) říkal, že ...

mířit: Cosa vuoi dire/insinuare?, Dove vai a parare?Kam tím míříš?

mluvit: Non si dice!Tak se nemluví!

mnohé: La dice lunga su ...To vypovídá mnohé o ...

mu: Glielo dirò.Já mu to řeknu.

nadsázka: Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...Bez nadsázky lze říci, že ...

napovídat: Quello ne dice di cotte e di crude!Ten toho napovídá!

naschvál: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

natvrdo: Glielo dirò chiaro e tondo.Řeknu mu to natvrdo.

něco: Come puoi dire una cosa del genere?Jak můžeš něco takového říct?

nikdy: Mai dire mai.Nikdy neříkej nikdy.

nu: Allora, se lo dici.Nu když to říkáš.

ono: È facile (d)a dirsi., Si fa presto a dire ...Ono se to snadno řekne ...

plácat: Non dire sciocchezze!Neplácej hlouposti!

po: A dire la verità ...Po pravdě řečeno...

povědět: Lo dirò alla mamma.Povím to mamince.

povídat: Corre voce che..., Dicono che...Povídá se, že...

poznamenat: Vorrei dire che...Chci poznamenat, že...

pravit: Come dice la legge ...Jak praví zákon ...

promluvit: Non poteva dire nemmeno una parola.Nemohl ani promluvit.

proslýchat se: Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...Proslýchá se, že...

prý: Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).Prý v tom domě straší.

přihlásit se: Alzate la mano, se volete dire qualcosa.Přihlaste se, pokud chcete něco říct.

přiznat se: A dire il vero...Abych se přiznal... řekl pravdu

rádio: Alla radio hanno detto che ...V rádiu říkali ...

rovina: Mi ha detto apertamente che ...Řekl mi na rovinu, že ...

rozechvělý: dire qc con voce tremulaříct co rozechvělým hlasem

říct: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu