Hlavní obsah

mio

Přídavné jméno

  • můjTesoro mio!Miláčku můj!le mie scarpe/manimé boty/rucela mia fidanzatamá přítelkyně/snoubenka

Zájmeno

  1. il mio/la mia (ten) můj zájmeno plně nahrazující podstatné jménoQuesta casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.i mieinaši rodiče, rodina ap.
  2. la mia (to) své názor ap. - nahrazuje podstatné jménoGli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.Ho passato le mie.Prožil jsem si svoje.Sta dalla mia.Je/stojí při mně. na mé straněCiò che spendo, lo spendo del mio.To, co utratím, utratím ze svého.Mi accontento del mio.Spokojím se s tím, co mám.

Vyskytuje se v

dio: Dio (buono)!, Mio Dio!, Gran dio!Panebože!, Bože můj!, Ježíši Kriste! pohoršení, úděs ap.

malgrado: mio/tuo/suo malgradoproti své vůli

mio: il mio/la mia(ten) můj zájmeno plně nahrazující podstatné jméno

ambito: nell'ambito dei miei poteriv rámci mých pravomocí

amore: Amore mio!Miláčku!

amoroso: il mio amorosomůj milý/miláček

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

canto: dal mio cantopodle mě, z mého pohledu

cuore: Cuore mio!Miláčku!, Srdíčko!

disgrazia: per mia disgraziak mojí smůle

dispiacere: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

fede: in fede mia!přísahám!, na mou duši!

fianco: al mio fiancopo mém boku, vedle mě

fido: i miei fidimoji stoupenci/věrní

generazione: quelli della mia generazionemoji současníci

giudizio: a mio giudiziopodle mého názoru

grande: mia sorella grandemoje starší sestra

gusto: È di mio gusto.Líbí se mi., Je podle mého gusta.

mamma: Mamma (mia)!Ježišmarja!, Panebože!, Proboha!, Panenko skákavá!

mercé: mercé mia/tuadíky mně/tobě

modo: a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobem

nonno: hovor. Mio nonno!Ani nápad!, Co tě nemá! zvolání vyjadřující zápornou odpověď

ossequio: I miei ossequi!Poklona!, Má úcta!

parere: a mio parerepodle mého názoru

professarsi: Si professava mio amico.Prohlašoval se za mého přítele.

sorpresa: con mia grande sorpresak mému velkému překvapení

stesso: con i miei stessi occhina vlastní oči

stivale: dei miei stivalimizerný, špatný

vece: in vece miav mém zastoupení

vista: dal mio punto di vistaz mého pohledu

a: a mio parerepodle mého názoru

avanti: Il mio orologio è avanti.Hodinky mi jdou napřed.

avere: Mia figlia ha tre anni.Moje dcera má tři roky.

avere: A quanto ammonta il mio avere?Kolik mi náleží?

bambino: Bambino mio!Broučku!

bravo: Ho dormito le mie brave otto ore.Pospal jsem si těch svých osm hodin.

buono: Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.

colpa: Non è colpa mia!Já za to nemůžu!

compito: Questo non è compito mio.Tohle není moje práce.

confondere: Mi ha confuso con mio fratello.Spletl si mě s mým bratrem.

credere: A mio credere ...Podle mě ..., Podle mého názoru ...

crescere: È cresciuta nella mia stima.V mých očích vyrostla.

di: casa dei miei amicidům mých přátel

essere: Sei mio amico.Jsi můj přítel.

festa: Oggi è la mia festa.Dnes slavím.

forte: La matematica non è il mio forte.Mat(emat)ika není moje doména.

genere: Non è il mio genere.Není (to) můj typ., Není (to.) podle mého gusta.

lavoro: Sto facendo solo il mio lavoro!Dělám jen svou práci!

lontano: La mia casa è lontana da qui.Můj dům je daleko odtud.

mischiarsi: Non mischiarti nei fatti miei.Nemíchej se do mých věcí.

neanche: Neanche mio fratello lo sa.Ani můj bratr to neví.

omaggio: I miei omaggi.S úctou., Uctivě (Vás) zdravím., Uctivé pozdravy.

opinione: Secondo la mia opinione ...Podle mého názoru ...

opposto: La sua casa è opposta alla mia.Jeho dům je naproti mému.

pane: přen. Non è pane per i miei denti.To není nic pro mě., To přesahuje mé schopnosti.

potestà: Non è in mia potestà.To není v mé moci.

premura: Sarà mia premura.Postarám se o to., Vezmu si to na starost.

prevenire: Li ho prevenuti della mia partenza.Předem jsem je uvědomil o svém odjezdu.

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

quello: Quelle chiavi sono mie.Ty klíče jsou moje.

ragione: Non è di mia ragione.To není v mé kompetenci.

ricevere: Hai ricevuto la mia lettera?Dostals můj dopis?

rincrescimento: Con mio grande rincrescimento ...K mé velké lítosti ...

saluto: Porga i miei saluti a ...Pozdravujte ode mne ...

scadere: Domani scadrà il mio permesso.Zítra mi vyprší povolení.

sentito: Le mie più sentite scuse.Co nejupřímněji se omlouvám.

sollievo: Con mio grande sollievo ...K mé velké úlevě ...

spolverata: Devo dare una spolverata al mio inglese.Musím oprášit svoji angličtinu. zopakovat si ji

strofinarsi: Il gatto si strofina contro le mie gambe.Kočka se otírá o moje nohy.

tendere: La mia salute tende a migliorare.Mé zdraví se postupně zlepšuje.

tipo: Non è il mio tipo.Není to můj typ.

venire: È venuta la mia ora.Nadešel můj čas.

madonna: Madonna mia, che cosa è successo?Proboha, co se stalo?

sangue: sangue del mio sanguemoje vlastní krev, krev mé krve vlastní dítě ap.

bože: Oddio!, Dio mio!Pane Bože!

lítost: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

mínění: a mio avviso/parere ..., secondo me ...podle mého mínění ...

můj, má, mé, moje: i miei genitorimoji rodiče

názor: secondo la mia opinione, a mio giudizio/avvisopodle mého názoru

nejlepší: Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!Všechno nejlepší!

osobní: mia personale opinione můj osobní názor

pohled: dal mio punto di vistaz mého pohledu

polovička: la (mia) dolce/migliore metà(moje) drahá polovička

povel: al mio comandona můj povel

pozdě: Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.Promiňte, že jdu pozdě.

complimento: (I miei) Complimenti!Blahopřeji!

překvapení: con mia (grande) sorpresak mému (velkému) překvapení

soud: secondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo mepodle mého soudu

starší: mio fratello maggioremůj starší bratr

údiv: con mio stuporek mému údivu

upřímný: Le mie condoglianze.Upřímnou soustrast.

úžas: con mia grande sorpresa, con mio grande stuporek mému úžasu

vědomí: a mia insaputabez mého vědomí

vina: Non è colpa mia.To není moje vina.

zděšení: con mio sgomentok mému zděšení

ačkoli: ... anche se non è colpa mia.... ačkoli to není moje vina.

blízký: i miei carimoji blízcí rodina ap.

být: Non è il mio genere.To není nic pro mě.

dělat: Faccio del mio meglio.Dělám, co můžu.

dle: secondo la mia opinione ...dle mého názoru ...

dobrý: il mio buon amicomůj dobrý přítel

dodělat: La mia batteria è partita.Dodělala mi baterka.

dosluhovat: La mia batteria sta partendo.Dosluhuje mi baterka.

dovolení: Lo ha fatto senza il mio permesso.Udělal to bez mého dovolení.

hodinky: secondo il mio orologiopodle mých hodinek

chápání: Questo va oltre ogni mia comprensione.To je nad mé chápání.

Ježíš: Dio mio!, Gesummaria!Ježíš(i Kriste)!

k, ke, ku: a tutta la mia sfortuna ...ke vší mé smůle ...

koukat: Non credo ai miei occhi!, Sono stupito!To teda koukám!

Kristus: Cristo!, Dio (mio)!Ježíši Kriste!, Kriste Pane!

křtěný: Mia figlia è battezzata in chiesa.Moje dcera je křtěná v kostele.

lézt: Non ficcare il naso nelle mie cose.Nelez mi do věcí.

milý: ... cara mia.... moje milá.

mimo: È oltre le mie competenze.To je mimo mé kompetence.

místo: Ci è andato lui al posto mio.Místo mě tam šel on.

mít: finančně Non posso permettermelo., intelektuálně È al di sopra delle mie capacità.Na to nemám.

mladší: mio fratello minoremůj mladší bratr

moct: Non è colpa mia.Já za to nemůžu.

montovat se: Non ti intromettere nei fatti miei!Nemontuj se do mých věcí!

možnost: È al di sopra delle mie capacità.To není v mých možnostech.

nad, nade: Va oltre la mia comprensione.To je nad mé chápání.

náš, naše: Non sono in contatto con i miei.S našima se nestýkám.

objednaný: Domani ho un appuntamento con il mio dentista.Zítra jsem objednaný k zubaři.

očekávání: Ha superato tutte le mie aspettative.Předčil všechna má očekávání.

od, ode: Salutalo da parte mia.Pozdravuj ho ode mne.

omluva: Accettate le mie scuse.Přijměte moji omluvu.

otřít se: Il gatto si è strofinato alla mia gamba.Kocour se mi otřel o nohu.

padnout: Mio nonno cadde in guerra.Můj dědeček padl ve válce.

po: Lo farò a modo mio.Udělám to po svém.

podělat se: Si è scassato il mio computer.Podělal se mi počítač.

podle: Secondo i miei calcoli...Podle mých výpočtů ...

pokazit se: La mia macchina si è rotta.Pokazilo se mi auto.

poslechnout: Segui/Ascolta il mio consiglio., Dammi retta.Poslechni mě. dej si poradit

postrádat: Non riesco a trovare il mio orologio.přen. Postrádám hodinky.

povolit: I miei non mi hanno permesso di andare al cinema.Naši mi nepovolili kino.