Hlavní obsah

essere

Intranzitivní sloveso

 1. být o trvalých stavech a vlastnostechIo sono ...Já jsem...Sei mio amico.Jsi můj přítel.Che ne sarà di lui?Co z něj bude?Non è facile.Není to snadné.Può essere.Je to možné., Může být.
 2. existovat, být ve skutečnostiCom'è che...?Jak to, že ...?Sarà quel che sarà.Bude, jak bude.Sarebbe la fine.To by byl konec.sia (che)... sia (che)jak ... tak ..., ať již ... nebo ...
 3. c'è, ci sono je (tam), jsou (tam) existence, výskytCosa c'è?Co se děje?, Co je?Non c'è di che.Není zač.Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.Ci sono molti alberghi.Je tam mnoho hotelů.C'è cibo per tutti.Je dost jídla pro všechny.C'era molta gente.Byla tam spousta lidí.
 4. být trvat, probíhat ap.Che ora è?Kolik je hodin?Sono tre anni che non lo vedo.Už jsem ho neviděl tři roky.
 5. užívá se jako pomocné sloveso ve složených časechCi sono stato.Byl jsem tam.Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.Siamo venuti per ...Přišli jsme, aby ...
 6. in qc být, spočívat v čem příčina ap.
 7. mít, měřit kolik o konkrétních rozměrech
 8. stát kolikQuant'è un gelato?Co stojí zmrzlina?
 9. essere da qc být na co účel, potřeba ap.La maglietta è da lavare.To tričko je na vyprání.
 10. di qc být (vyrobený) z čeho

Podstatné jméno mužské

 1. bytostesseri umanilidské bytosti
 2. bytí, existencein esserestávající, existujícíporre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

Vyskytuje se v

assoggettare: essere assoggettatoa qc podléhat čemu, být předmětem čeho

certo: essere certodi qc být si jistý čím, vědět jistě co

che: è chetotiž, jde o to, že

che: sia che... sia che, o che... o che ...ať už ... nebo ...

corrente: (essere) al corrente(být) v obraze dobře informován

cugino: essere cuginoúzce spolu souviset, jít ruku v ruce jevy ap.

desolato: essere desolatovelice litovat

dispiaciuto: essere dispiaciutoper qc litovat čeho, mrzet koho co

disteso: stare/essere distesoležet, být natažený

dovere: essere dovutoa qc vzniknout kvůli/díky čemu

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

accoppiato: essere ben accoppiatihodit se k sobě pár ap.

accordo: essere d'accordosouhlasit

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

aggrottato: essere aggrottato(za)mračit se

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

aiuto: essere d'aiuto a qbýt nápomocný

allenamento: essere fuori allenamentobýt z formy sportovní ap.

allerta: stare/essere allertabýt v pohotovosti/ve střehu

allerta: stato di allertapohotovost, stav pohotovosti

allucinato: essere allucinatomít halucinace

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

altezza: essere all'altezza di qcmít na co schopnosti

angustia: essere in angustia per qctrápit se kvůli čemu

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

annoverare: essere annoverato tra qcřadit se kam, mezi koho

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

arrivo: essere in arrivoprávě přijíždět

assediare: essere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho

assedio: stato di assediostav obležení

attaccato: essere attaccato a q/qclpět na čem tradici ap., lnout ke komu

attento: stare/essere attento a fare qcdávat (si) pozor na co

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

aumento: essere in aumentozvyšovat se, narůstat

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

avanguardia: essere all'avanguardiabýt v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.

avanscoperta: essere in avanscopertaprovádět (předběžný) průzkum, (pro)zkoumat, rekognoskovat, obhlédnout terén ap.

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

baltico: stati baltici(po)baltské státy, Pobaltí

bandiera: bandiera nazionale/dello statonárodní/státní vlajka

bando: essere al bandobýt ve vyhnanství

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

basare: essere basato su qcbýt založen na čem

bilico: essere in bilicobýt vyvážený, přen. být na vážkách

bleso: essere blesošišlat

bocciare: essere bocciato in qcvyletět u zkoušky ap., neudělat zkoušku z čeho

borghese: essere in borghesebýt v civilu

brandello: essere a/in brandellibýt na cucky/hadry roztrhaný ap.

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

buono: in buono statov dobrém stavu, zachovalý

buono: essere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kým

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

caccia: essere a caccia di soldihonit/hnát se za penězi

cambiamento: fis. cambiamento di statozměna skupenství

cambio: cambio a sei velocitàšestistupňová převodovka

capace: essere capace di fare qcdokázat, umět, zvládnout udělat co

capo: capo dello statohlava státu

capolista: essere a capolistabýt první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.

carico: le spese sono a carico di qnáklady jdou k tíži koho

casa: essere/stare in casabýt doma v domě, bytě

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

cerca: essere in cerca di q/qchledat, shánět koho/co, pátrat po kom/čem

che: non è che ...ne, že by ...

chiamare: farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest

ci: ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.

cilindro: motore a quattro/sei cilindričtyřválcový/šestiválcový motor

circolazione: essere in circolazionei přen. být v oběhu, obíhat, kolovat

coinciso: essere coinciso con qcodpovídat čemu, shodovat se s čím

collera: essere in collera con qzlobit se na koho

colpa: essere in colpabýt na vině

colpire: essere colpito in pienodostat plný zásah

colpo: colpo di statostátní převrat

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

combattimento: (essere) fuori combattimento(být) knokautován v boxu

combattuto: essere combattuto tra qcváhat mezi čím

commercio: essere in/fuori commerciobýt/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostání

compartecipe: essere compartecipe a qpodílet se na čem zisku ap.

competizione: essere in competizione con qsoutěžit, konkurovat si s kým

complesso: essere pieno di complessibýt zakomplexovaný

completo: essere al completobýt úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.

complice: essere complice di q(na)pomáhat komu

comprendonio: È un po'duro di comprendonio.Je natvrdlý.

comunque: comunque siaať je to(mu) jakkoli