Hlavní obsah

certo

Přídavné jméno neurčité

  1. nějaký, jistý, jakýsi nedefinovanýUn certo signor Rossi è venuto.Přišel nějaký pan Rossi.Possiede un certo ingegno.Má jisté nadání.
  2. takový, (tak) velký zdůrazněníHo una certa fame!Mám takový hlad!
  3. určitý, specifický přesně definovanýÈ aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

Vyskytuje se v

certo: certiněkdo, někteří, něco

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

che: un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

punto: a un certo puntov jistém okamžiku

senso: in un certo senso ...v určitém smyslu ...

volta: a/certe volteobčas, někdy

già: Sono certo di averlo già visto.Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.

languore: Mi è venuto un certo languore.Něco bych snědl., Dostal jsem na něco chuť.

le: Certe cose non le fare.Některé věci nedělej!

: Sì certo.Určitě ano.

somiglianza: C'è una certa somiglianza tra di loro.Je mezi nimi jistá podobnost.

budoucnost: in un certo momento nel futuroněkdy v budoucnosti

míra: in certa misura , fino a un certo punto do jisté míry

ovšem: certo che noovšemže ne

podmínka: sotto certe condizioniza určitých podmínek svolit ap.

starší: persona anziana/di una certa etàstarší člověk

sto: per certo, al cento per centona sto procent vědět jistě

určitý: in una certa misurado určité míry

za: in certe circostanzeza jistých okolností

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

jistě: Certo!Jistě!

jistý: in una certa misurado jisté míry

kdepak: L'ha portato? Certo che no!Přinesl to? Kdepak!

nějaký: Un certo signor Rossi è venuto da Lei.Přišel za vámi nějaký pan Rossi.

sebou: Certo., Naturalmente.Samo sebou.

tu: C'è un certo problema.Je tu jistý problém.

určitě: certo che nourčitě ne