Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) dietro(směrem dál) oltre(mezí, hranicí též) al di za rohemdietro l'angoloza domemdietro la casaza řekou/mostemoltre il fiume/ponte(za)nechat za seboulasciare dietro
 2. přen.(vyjádření podpory) daPostavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.
 3. (v dané době) in(během) durante(v éře ap.) a(vlády) sottoza starých časůai vecchi tempiza válkydurante la guerraza dnedi giornoza čí vládyal regno di q
 4. (frekvence, opakování) a(l)(celé období) per(opakovaně v rozmezí) intřikrát za dentre volte al giornoza poslední týdenper l'ultima settimanasto kilometrů za hodinucento chilometri all'orajednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto
 5. (jak dlouho) tra, fra(po) dopoBude tu za chvíli.Arriverà tra un po'.za týdenfra una settimanaVrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.
 6. (posloupnost) dopo, peršestkrát za sebousei volte di seguitoden za dnemgiorno dopo giorno
 7. (cena, odměna) per(cena kusu) a(na jednotku, osobu) a, perZa kolik? penězPer quanto?Nestojí to za to.Non ne vale la pena.Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.Děkuji za ...Grazie per ...Kolik je to za noc?Quanto viene a notte?za každou cenua tutti i costi
 8. (vzadu, v závěsu) dietroChodil stále za mnouMi veniva sempre dietro.
 9. (pozadu) dietro
 10. (zatahat ap.) perChytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.
 11. (okolnost, prostředek) con(podmínky) sotto(v daný okamžik) a, invýlety za každého počasígite con ogni tempoza jistých okolnostíin certe circostanzeza pomoci koho/čehocon l'aiuto di q/qcza svítáníall'alba
 12. (účel) perKdo za to může?Di chi è la colpa?
 13. (ve výčtu) inza prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo
 14. (přijít k) kým da qzastavit se za kýmpassare da q
 15. (namísto) koho per q, al posto di q(jménem) in nome di qVyplním to za tebe.Lo compilo io per te.

Vyskytuje se v

abbordabile: za dostupnou cenu, cenově dostupnýa prezzo abbordabile

acciuga: hubený jako lunt, jako za groš kudlamagro come un'acciuga

afferrare: chytit příležitost za pačesyafferrare l'occasione

alba: za svítání, za úsvituall'alba

allora: za těchto okolnostíallora come allora

altro: každou chvíli, za chvíli, zanedlouhoda un momento all'altro

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

andare: zajít příliš daleko, jíž až za hranici čehoandare oltre qc

anno: za dva rokyfra due anni

appoggio: za pomoci čeho chodit ap.con l'appoggio di qc

attimo: za okamžikfra un attimo

avere: mít co za jisté, být přesvědčen o čemavere per certo qc

basso: levně, za nízkou cenua prezzo basso

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

battuta: dvě stě úhozů za minutuduecento battute al minuto

bavero: pustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z kohoprendere q per il bavero

beninteso: pokud, za předpokladu (že)beninteso che

bolletta: účet za plyn/elektřinu/telefonbolletta del gas/della luce/del telefono

buono: považovat za dobré, akceptovat coprendere per buono qc

cacare: stát za hovno, být hroznýfar cacare

caccia: honit/hnát se za peněziessere a caccia di soldi

caldo: za horka zpracovaný ap., i přen. za tepla sdělit ap.a caldo

cambiare: směnit koruny za euracambiare le corone in euro

cambio: výměnou za co, na oplátku, za toin cambio di qc

castigo: za trest, jako trest za coper castigo

cavalluccio: nést koho za krkem/na koníčkaportare a cavalluccio q

cazzo: ani (za) hovno, ani kdyby ses posralcol cazzo (che)

che: za předpokladu, že ..., pokud ...posto che ..., a patto che ...

chilometro: kilometrů za hodinu, km/hchilometri all'ora/orari

ciò: za tímto účelem, pro tento účel, pročeža ciò

collottola: chytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígrprendere/afferrare a q/qc per la collottola

combattere: bojovat za vlastcombattere per la patria

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

competitivo: za konkurenční cenya prezzi competitivi

compito: dostat za úkol udělat coricevere un compito di fare qc

complicità: za pomoci/přispění koho/čehocon la complicità di q/qc

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

condizione: pod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione che

condominiale: poplatky za užívání společných prostorspese condominiali

contenuto: za rozumnou cenua prezzo contenuto

conto: jménem, za koho jednat ap.per conto di q

correre: jít za úspěchem cílevědoměcorrere dietro al successo

corsa: za jízdy, za choduin corsa

costo: za cenu čeho ztráty, života ap.přen. a costo di qc

costola: blízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.alle costole

crepuscolo: za soumrakual crepuscolo

dare: dát za pravdu komudare ragione a q

dato: za dané situace, vzhledem k situacidata la situazione

degno: hodný povšimnutí, stojící za povšimnutídegno di nota

dietro: za domem/horamidietro la casa/le montagne

disperso: označit koho za pohřešovanéhodare q per disperso

domani: od zítřka za týdendomani a otto

donna: lítat za ženskýmaandare a donne

due: za dva jíst ap.přen. per due

fare: za úsvitual fare del giorno

fermo: s tím, že ..., za předpokladu, že ...fermo restando che ...

ferro: poslat za mříže do vězenímettere ai ferri

fondo: pozdě v noci, za temné nocia notte fonda

fortuna: chytit štěstí za pačesyafferrare la fortuna per i capelli

freno: zatáhnout za (záchrannou) brzdutirare il freno

garantire: zaručit se za kohogarantire per q

gettone: (finanční) náhrada, poplatek za účast, honorář za účast na televizním přenosu ap.gettone di presenza

giocare: hrát za velké penízegiocare forte

giornata: za den platit dělníky ap., nádenní práce ap., jako nádeník pracovata giornata

giorno: denně, na/za denal giorno

girare: zahnout za rohgirare l'angolo

giro: 5000 otáček za minutu5000 giri al minuto

giustificarsi: omluvit se za zpožděnígiustificarsi per il ritardo

grasso: popadat se za břicho smíchyfarsi grasse risate

identificare: označit koho za viníkaidentificare q (come) il colpevole

imbrunire: za soumrakuall'imbrunire

intero: jízdenka za plnou cenubiglietto intero

istante: za okamžikfra un istante

laminatura: válcování za studenatecn. laminatura a freddo

lecito: jít za hranice dovoleného/zákonnéhoandare oltre i confini del lecito

a: za svítáníall'alba