Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) dietro(směrem dál) oltre(mezí, hranicí též) al di za rohemdietro l'angoloza domemdietro la casaza řekou/mostemoltre il fiume/ponte(za)nechat za seboulasciare dietro
 2. přen.(vyjádření podpory) daPostavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.
 3. (v dané době) in(během) durante(v éře ap.) a(vlády) sottoza starých časůai vecchi tempiza válkydurante la guerraza dnedi giornoza čí vládyal regno di q
 4. (frekvence, opakování) a(l)(celé období) per(opakovaně v rozmezí) intřikrát za dentre volte al giornoza poslední týdenper l'ultima settimanasto kilometrů za hodinucento chilometri all'orajednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto
 5. (jak dlouho) tra, fra(po) dopoBude tu za chvíli.Arriverà tra un po'.za týdenfra una settimanaVrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.
 6. (posloupnost) dopo, peršestkrát za sebousei volte di seguitoden za dnemgiorno dopo giorno
 7. (cena, odměna) per(cena kusu) a(na jednotku, osobu) a, perZa kolik? penězPer quanto?Nestojí to za to.Non ne vale la pena.Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.Děkuji za ...Grazie per ...Kolik je to za noc?Quanto viene a notte?za každou cenua tutti i costi
 8. (vzadu, v závěsu) dietroChodil stále za mnouMi veniva sempre dietro.
 9. (pozadu) dietro
 10. (zatahat ap.) perChytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.
 11. (okolnost, prostředek) con(podmínky) sotto(v daný okamžik) a, invýlety za každého počasígite con ogni tempoza jistých okolnostíin certe circostanzeza pomoci koho/čehocon l'aiuto di q/qcza svítáníall'alba
 12. (účel) perKdo za to může?Di chi è la colpa?
 13. (ve výčtu) inza prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo
 14. (přijít k) kým da qzastavit se za kýmpassare da q
 15. (namísto) koho per q, al posto di q(jménem) in nome di qVyplním to za tebe.Lo compilo io per te.

Vyskytuje se v

a: all'albaza svítání

a: oggi a ottoode dneška za týden

a: a poco a pocopostupně, krok za krokem

a: 100 km all'ora100 km za hodinu

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

afferrare: afferrare l'occasionechytit příležitost za pačesy

alba: all'albaza svítání, za úsvitu

allora: allora come alloraza těchto okolností

altro: da un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

andare: andare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čeho

anno: fra due anniza dva roky

anno: di qui a un annoode dneška za rok

appoggio: con l'appoggio di qcza pomoci čeho chodit ap.

attimo: fra un attimoza okamžik

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

battuta: duecento battute al minutodvě stě úhozů za minutu

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

beninteso: beninteso chepokud, za předpokladu (že)

bolletta: bolletta del gas/della luce/del telefonoúčet za plyn/elektřinu/telefon

buono: prendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

cacare: far cacarestát za hovno, být hrozný

caccia: essere a caccia di soldihonit/hnát se za penězi

caccia: caccia al tesorohonba za pokladem, hledání pokladu

caldo: a caldoza horka zpracovaný ap., i přen. za tepla sdělit ap.

cambiare: cambiare le corone in eurosměnit koruny za eura

cambio: in cambio di qcvýměnou za co, na oplátku, za to

castigo: per castigoza trest, jako trest za co

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cazzo: col cazzo (che)ani (za) hovno, ani kdyby ses posral

cazzo: del cazzona hovno, za hovno stojící, posraný, podělaný, příšerný, strašný velmi nekvalitní

che: posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...

chilometro: chilometri all'ora/orarikilometrů za hodinu, km/h

ciò: a ciòza tímto účelem, pro tento účel, pročež

collottola: prendere/afferrare a q/qc per la collottolachytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígr

combattere: combattere per la patriabojovat za vlast

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

competitivo: a prezzi competitiviza konkurenční ceny

compito: ricevere un compito di fare qcdostat za úkol udělat co

complicità: con la complicità di q/qcza pomoci/přispění koho/čeho

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

condizione: a condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, že

condizione: sotto condizioneza podmínky, pod podmínkou

condominiale: spese condominialipoplatky za užívání společných prostor

contenuto: a prezzo contenutoza rozumnou cenu

conto: per conto di qjménem, za koho jednat ap.

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

correre: correre dietro al successojít za úspěchem cílevědomě

corsa: in corsaza jízdy, za chodu

costo: přen. a costo di qcza cenu čeho ztráty, života ap.

costo: a nessun costoza žádnou cenu

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

costola: alle costoleblízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.

crepuscolo: al crepuscoloza soumraku

dare: dare ragione a qdát za pravdu komu

dato: data la situazioneza dané situace, vzhledem k situaci

degno: degno di notahodný povšimnutí, stojící za povšimnutí

dietro: dietro la casa/le montagneza domem/horami

dietro: uno dietro l'altrojeden za druhým, jedno po druhém

disperso: dare q per dispersooznačit koho za pohřešovaného

domani: domani a ottood zítřka za týden

donna: andare a donnelítat za ženskýma

due: přen. per dueza dva jíst ap.

fare: al fare del giornoza úsvitu

fermo: fermo restando che ...s tím, že ..., za předpokladu, že ...

ferro: mettere ai ferriposlat za mříže do vězení

fondo: a notte fondapozdě v noci, za temné noci

fortuna: afferrare la fortuna per i capellichytit štěstí za pačesy

freno: tirare il frenozatáhnout za (záchrannou) brzdu

garantire: garantire per qzaručit se za koho

gettone: gettone di presenza(finanční) náhrada, poplatek za účast, honorář za účast na televizním přenosu ap.

giocare: giocare fortehrát za velké peníze

giornata: a giornataza den platit dělníky ap., nádenní práce ap., jako nádeník pracovat

giorno: al giornodenně, na/za den

giorno: giorno per giornoden za dnem

giorno: tra quindici giorniza dva týdny

giorno: a giornizanedlouho, za několik dnů

giorno: in pochi giorniza pár dní

giorno: di giornove dne, za dne

giorno: in pieno giornoza bílého dne

giorno: sul far del giornoza úsvitu, brzy zrána

giorno: al cader del giornoza setmění

girare: girare l'angolozahnout za roh

giro: 5000 giri al minuto5000 otáček za minutu

giro: nel giro di qcv průběhu, během čeho, po, za

giustificarsi: giustificarsi per il ritardoomluvit se za zpoždění

grasso: farsi grasse risatepopadat se za břicho smíchy