Hlavní obsah

che

Zájmeno

 1. který, jenž, co vztažnéQuell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...Il giornale che mi hai dato ...Ten časopis, cos mi dal ...il checož
 2. kdy, co s časovým údajemIl giorno che sono ...Ten den, kdy jsem ...
 3. co věc, myšlenka ap.Non c'è di che.Není zač.Non hai di che lamentarti.Nemáš si nač stěžovat.un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního
 4. che (cosa) co tázacíChe stai facendo?Co děláš?A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

Přídavné jméno

 1. jaký, který tázacíChe giorno è oggi?Co je dnes za den?A che ora?V kolik hodin?
 2. ale zesílení ve zvoláníChe bello!To je ale krása!Che macchina!To je ale auto!Che buono!Mňam!, To je dobrota!Che sì!Ale jistě!, Jasně!

Spojka

 1. žeDubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.forse che (no)možná že (ne)nel caso che ...v případě, že ...posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...
 2. aby s konjunktivemÈ inutile che tu lo faccia.Nemá cenu, abys to dělal.Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.
 3. è che totiž, jde o to, ženon è che ...ne, že by ...
 4. že, uvozuje míruEro così ubriaco che mi addormentai.Byl jsem tak opilý, že jsem usnul.
 5. protože, vždyť, jelikož uvození příčinyVestiti che fa freddo.Obleč se, (vždyť) je zima.
 6. když, co časověSono tre mesi che non lo vedo.Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.
 7. dopo/prima che ...poté/předtím co ...ogni volta chepokaždé, když ...una volta chejakmile (jednou), když už
 8. než srovnávání, preference ap.Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.Preferisco guardare la TV piuttosto che leggere.Raději se dívám na televizi, než čtu.Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...
 9. senza che aniž by
 10. , nechť nepřímý příkazChe venga!Ať přijde!
 11. že by pochybnost, domněnka ap.Che sia lei?Že by to byla ona?
 12. sia che... sia che, o che... o che ... ... nebo ...
 13. tanto ... che ... jak ... tak ..., stejně ... jako ...

Vyskytuje se v

che: co tázacíche (cosa)

cosa: co v otázkách(che) cosa

credere: myslet si, že, domnívat se, že, mít za to, žecredere che

curare: postarat se, aby, zajistit, aby ...curare che

dopo: poté co, jakmiledopo (che)

eccetto: leda(že)eccetto che

malgrado: ačkoli, přestože (že) následuje sloveso v konjunktivumalgrado (che)

nonostante: ačkoli, i když, třebaženonostante (che)

supporre: za předpokladu, žesupposto che

tanto: tak ... že ...tanto ... che ...

togliere: což ale neznamená, že ..., což nic nemění na tom, že ...ciò/questo non toglie che ...

altro: především, víc než cokoli jinéhopiù che altro

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

ammettere: Připusťme, že ...Ammettiamo che ...

andare: Jak to že ...?Come va che ...?

anzi: právě naopak, ale kdepakche anzi

avanti: dřív nežavanti che

beninteso: pokud, za předpokladu (že)beninteso che

bordello: To je bordel!Che bordello!

cazzo: ani (za) hovno, ani kdyby ses posralcol cazzo (che)

certificare: Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...Si certifica che ...

ciò: to, cociò che

coloro: ti, co/kteří ...coloro che ...

compassione: žalostný, ubohý kvalita ap.přen. che fa compassione

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

condizione: pod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione che

considerare: když uvážíme, že...considerato che...

considerato: vzhledem k tomu, žeconsiderato che

contare: významní lidépersone che contano

contento: být rád, že ...essere contento che/di fare qc ...

conto: počítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto che qc

così: takže, a tak, a protocosì che

costare: ať to stojí, kolik chcecosti quel che costi

darsi: je možné, že..., možná že..., třeba...può (anche) darsi che ...

dato: jelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, žedato che

detto: je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.va detto che ...

di: tak, že ...di modo che ...

dire: což neznamená, že ...non vuol dire che ...

dove: všude, kdekolidove che, (per) ogni dove

dubbio: mít podezření, že ..., obávat se, že ...avere il dubbio che

ecco: když (tu najednou)quand'ecco (che)

essere: jak ... tak ..., ať již ... nebo ...sia (che)... sia (che)

evenienza: v případě že...nell'evenienza che ...

fatto: jelikož, poněvadžper il fatto che

fermo: s tím, že ..., za předpokladu, že ...fermo restando che ...

fino: dokudfino a che, finché

fortuna: To je štěstí!Che fortuna!

frattanto: zatímcofrattanto che

intanto: mezitímcointanto che

male: ještě, že..., aspoň, že...meno male che...

meno: ledaže bya meno che následuje konjunktiv

mentre: v momentě kdyhovor. nel mentre che

miniatura: obličej jako obrázek, jemný/půvabný/drobný obličejviso che è una miniatura

misura: postupněa misura che

modo: dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...fare in modo che...

natale: dům, kde se narodil kdocasa che ha dato i natali a q

nel: v případě, ženel caso che

non: nejenže, jakož i, natožnon che

noto: Je známo, že...È noto che...

numero: To je případ!Che numero quel ragazzo!

ora: teď, když...ora che...

palla: To je vopruz!Che palle!

patto: pod podmínkou, že...a patto che/di...

pro: k čemu?a che pro?

quando: kdykoliquando che sia

quasi: jakobyquasi che

rendere: lukrativní, výnosnýche rende

risultato: což mělo za důsledek ...che ha avuto come risultato ...

ritenere: mít za to/domnívat se, že ...ritenere di/che ...

salvo: pokud ne ..., ledaže by ...salvo che/se (non) ...

sempre: pokud, jestliže, v případě, žesempre che

senza: aniž bysenza che

: spíše anopiù sì che no

certo: jistě že ..., jasně že ...certo che ...

anglicky: anglicky mluvícíche parla inglese, země di lingua inglese, anglofono/-a

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

: ať je (to) ... neboche sia ... o ...

brzy: brzy poté co ...poco dopo che ...

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

akorát: Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

ale: To je ale auto!Che macchina!, Questa sì che è un'auto!

barva: Jakou to má barvu?Di che colore è?

bašta: To je bašta! dobrotaChe bontà!

bída: To je ale bída! o kvalitě ap.Che infamia!

bohatě: To bude bohatě stačit.Va benissimo così., Così va più che bene.

být: Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.

aby: Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.