Hlavní obsah

tanto

Přídavné jméno neurčité

 1. tolik, tak moc ap., takovýdopo tanti annipo tolika letechCosta tanto.To je tak drahé.ascoltare con tanto d'orecchiposlouchat s nastraženýma ušimatante voltetolikrát, mnohokráttanto ... quanto ...tolik ... kolik ...quanto ... tanto ...čím ... tím ... lépe ap.a tantonatolik, do té mírynon tanto ...ani ne (tak) ...ogni tanto, di tanto in tantoobčas, sem tam, jednou za časa dir/far tanto(na)nejvýš, maximálnětanto di guadagnatoještě, že tak, je to tak lepší
 2. tanto/tanta, tanti/tante (tak) moc, hodně, mnohotvary tanti/tante se užívají o počitatelných substantivechHo tanto da fare.Mám moc práce.Ho tanta fame.Já mám takový hlad.Con tanto vento ...Když tak moc fouká...
 3. tanti ... tanti ... kolik ... tolik ...
 4. tanti, tante něco, několik, některé neurčité množství
 5. ogni tanti každých (několik) dní, kilometrů ap.

Zájmeno

 1. tanti mnozí, hodně lidí
 2. hodněNon lo credevo da tanto.Neřekl bych to do něj. že je toho schopen ap.È tanto che ...Už je to tak dlouho, co ...da tantouž dlouho
 3. to o množství ap.e tanto bastaa to stačí

Příslovce

 1. tak, tolik způsob, míratanto chetakže, tudížtant'èkaždopádně, v každém případě, na každý pádné tanto né quantovůbec (ne), ani trošku
 2. tanto ... che ... tak ... že ...Era tanto ubriaco che ...Byl tak opilý, že ...
 3. tanto ... quanto ... tak ... jak ...
 4. (tak) mocScusami tanto.Moc se omlouvám.
 5. jen(om), pouzetanto per ...jen, aby ...
 6. stejně, i tak

Vyskytuje se v

che: tanto ... che ...jak ... tak ..., stejně ... jako ...

quanto: tanto quantotolik jako/kolik ve srovnání

quanto: quanto ... tanto ...čím .. tím ... stupňování

quanto: tanto ... quanto ...tak ... jak ...

augurio: Tanti auguri!Všechno nejlepší!

cerimonia: senza (tante) cerimoniebez ceremonií, prostě, jednoduše

complimento: senza (tanti) complimentibez ceremonií, bez formalit, bez okolků

da: tanto ... da ...tolik ..., aby ...

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

gradire: (tanto) per gradireabych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

mica: mica tantonepříliš, málo

numero: tanto per fare numerojen do počtu účastník ap.

ogni: ogni tantoobčas, někdy

peggio: tanto peggio per qtím hůř pro koho

precisare: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

sospirare: tanto sospirato(tolik) vytoužený

valere: tanto valekdyž už, tak už

bere: Quest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!

da: Fu tanto stanco da non riuscire di ...Byl tak unavený, že nemohl ani ...

meglio: (Tanto) meglio!, Meglio così!Tím líp! též ironicky

più: tanto più chetím spíš(e), že

pro: A che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

quanto: Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riassumere: Tanto per riassumere ...Jen abych to shrnul..., Jen pro shrnutí ...

cappello: Tanto di cappello!Klobouk dolů!, To tedy smekám! vyjádření obdivu

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

riguardo: parlare senza (tanti) riguardimluvit bez okolků

a: tu a tamdi tanto in tanto, ogni tanto

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

čas: čas od časudi tempo in tempo, di quando in quando, ogni tanto

dalece: tak dalecetanto come, in quanto

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Grazie (mille)., (Tante) grazie.

dlouho: dlouho očekávanýlungamente/tanto atteso

hůř: tím hůř pro kohotanto peggio per q

i: muži i ženysia gli uomini che le donne, jak, tak tanto gli uomini quanto le donne

kolik: tolik ... koliktanto ... quanto

nejlepší: Všechno nejlepší!Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!

plno: Máme plno času.Abbiamo tanto tempo.

přání: přání všeho nejlepšíhotanti auguri, migliori auguri

silácký: mít silácké řečičkydirne tante

spíš: tím spíš(, že)...tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)

teprve: co teprve natožtanto più

teprve: (a) už teprve netanto meno

tolik: tolik k čemu problému ap.tanto per qc

tolik: dvakrát tolikdue volte tanto

tolik: po tolika letechdopo tanti anni

toužebně: toužebně očekávanýtanto atteso/sospirato

velice: Je mi to velice líto...Mi dispiace tanto...

z, ze: jeden z mnohauno dei tanti

za: jednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto

brát si: Neber si to tak.Non prendertela tanto.

být: Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...

být: Bylo to dávno.È stato tanto tempo fa.

čtyřnásobně: Částka vzrostla čtyřnásobně.La somma è cresciuta quattro volte tanto.

dělit: Zvířata dělíme do mnoha skupin.Gli animali si dividono in tanti gruppi.

disponovat: Disponuje spoustou volného času.Ha tanto tempo libero a disposizione.

dlouho: Je to už dlouho.È già da tanto., Fa molto tempo.

dusit: Dusil to v sobě už dlouho.Si tratteneva già da tanto tempo.

hrozně: Je mi to hrozně líto.Sono terribilmente spiacente., Scusi tanto!

hustit: Ve škole do nás hustili spoustu zbytečností.A scuola ci riempivano la testa di tante cose inutili.

kolem: Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.

lépe: Tím líp!Tanto meglio!

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

mít: Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.

nadělat: Ty naděláš!Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!

naložit: Zase jí naložili spoustu práce.L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!(Tanti auguri di) buon compleanno!

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

osobně: Neber si to tak osobně.Non prenderla tanto sul personale.

pojit se: S tím místem se pojí mnoho tajemství.A quel posto sono legati tanti segreti.

pořádek: Jenom pro pořádek. přesnost ap.Tanto per mettere le cose in chiaro.

práce: Mám spoustu práce.Ho molto lavoro., Ho tanto da fare.

připomenutí: Jen pro připomenutí...Tanto per ricordare, ...

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto?

tak: Tak moc?Così tanto?

tolik: Tolik lidí!Tanta gente!

tolik: Ty máš tolik peněz!Hai tanti soldi!

upřesnění: jen pro upřesnění...tanto per precisare...