Hlavní obsah

tanto

Přídavné jméno neurčité

 1. tolik, tak moc ap., takovýdopo tanti annipo tolika letechCosta tanto.To je tak drahé.ascoltare con tanto d'orecchiposlouchat s nastraženýma ušimatante voltetolikrát, mnohokráttanto ... quanto ...tolik ... kolik ...quanto ... tanto ...čím ... tím ... lépe ap.a tantonatolik, do té mírynon tanto ...ani ne (tak) ...ogni tanto, di tanto in tantoobčas, sem tam, jednou za časa dir/far tanto(na)nejvýš, maximálnětanto di guadagnatoještě, že tak, je to tak lepší
 2. tanto/tanta, tanti/tante (tak) moc, hodně, mnohotvary tanti/tante se užívají o počitatelných substantivechHo tanto da fare.Mám moc práce.Ho tanta fame.Já mám takový hlad.Con tanto vento ...Když tak moc fouká...
 3. tanti ... tanti ... kolik ... tolik ...
 4. tanti, tante něco, několik, některé neurčité množství
 5. ogni tanti každých (několik) dní, kilometrů ap.

Zájmeno

 1. tanti mnozí, hodně lidí
 2. hodněNon lo credevo da tanto.Neřekl bych to do něj. že je toho schopen ap.È tanto che ...Už je to tak dlouho, co ...da tantouž dlouho
 3. to o množství ap.e tanto bastaa to stačí

Příslovce

 1. tak, tolik způsob, míratanto chetakže, tudížtant'èkaždopádně, v každém případě, na každý pádné tanto né quantovůbec (ne), ani trošku
 2. tanto ... che ... tak ... že ...Era tanto ubriaco che ...Byl tak opilý, že ...
 3. tanto ... quanto ... tak ... jak ...
 4. (tak) mocScusami tanto.Moc se omlouvám.
 5. jen(om), pouzetanto per ...jen, aby ...
 6. stejně, i tak

Vyskytuje se v

quanto: tanto quantotolik jako/kolik ve srovnání

tanto: tanto/tanta, tanti/tante(tak) moc, hodně, mnoho

augurio: Tanti auguri!Všechno nejlepší!

cerimonia: senza (tante) cerimoniebez ceremonií, prostě, jednoduše

complimento: senza (tanti) complimentibez ceremonií, bez formalit, bez okolků

da: tanto ... da ...tolik ..., aby ...

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

gradire: (tanto) per gradireabych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

mica: mica tantonepříliš, málo

numero: tanto per fare numerojen do počtu účastník ap.

ogni: ogni tantoobčas, někdy

peggio: tanto peggio per qtím hůř pro koho

precisare: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

saluto: Tanti saluti!Tak zatím!, S pozdravem!

sospirare: tanto sospirato(tolik) vytoužený

valere: tanto valekdyž už, tak už

bere: Quest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!

meglio: (Tanto) meglio!, Meglio così!Tím líp! též ironicky

più: tanto più chetím spíš(e), že

pro: A che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riassumere: Tanto per riassumere ...Jen abych to shrnul..., Jen pro shrnutí ...

cappello: Tanto di cappello!Klobouk dolů!, To tedy smekám! vyjádření obdivu

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

riguardo: parlare senza (tanti) riguardimluvit bez okolků

a: di tanto in tanto, ogni tantotu a tam

ani: nepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/cheani ne

čas: di tempo in tempo, di quando in quando, ogni tantočas od času

dalece: tanto come, in quantotak dalece

děkovat: Grazie (mille)., (Tante) grazie.Děkuji (mnohokrát).

dlouho: lungamente/tanto attesodlouho očekávaný

hůř: tanto peggio per qtím hůř pro koho

i: sia gli uomini che le donne, jak, tak tanto gli uomini quanto le donnemuži i ženy

kolik: tanto ... quantotolik ... kolik

nejlepší: Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!Všechno nejlepší!

plno: Abbiamo tanto tempo.Máme plno času.

přání: tanti auguri, migliori auguripřání všeho nejlepšího

silácký: dirne tantemít silácké řečičky

spíš: tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)tím spíš(, že)...

teprve: tanto piùco teprve natož

tolik: tanto per qctolik k čemu problému ap.

toužebně: tanto atteso/sospiratotoužebně očekávaný

velice: Mi dispiace tanto...Je mi to velice líto...

z, ze: uno dei tantijeden z mnoha

za: di tanto in tanto, ogni tantojednou za čas

brát si: Non prendertela tanto.Neber si to tak.

che: tanto ... che ...jak ... tak ..., stejně ... jako ...

být: Ci sono tante cose ...Je mnoho věcí ...

čtyřnásobně: La somma è cresciuta quattro volte tanto.Částka vzrostla čtyřnásobně.

dělit: Gli animali si dividono in tanti gruppi.Zvířata dělíme do mnoha skupin.

disponovat: Ha tanto tempo libero a disposizione.Disponuje spoustou volného času.

dusit: Si tratteneva già da tanto tempo.Dusil to v sobě už dlouho.

hrozně: Sono terribilmente spiacente., Scusi tanto!Je mi to hrozně líto.

hustit: A scuola ci riempivano la testa di tante cose inutili.Ve škole do nás hustili spoustu zbytečností.

kolem: C'è tanto lavoro con il giardino.Kolem zahrady je spousta práce.

lépe: Tanto meglio!Tím líp!

mazlit se: Non ha perso tanto tempo con quel compito.Moc se s tím úkolem nemazlil.

mít: Ne ha passate tante.Má toho hodně za sebou.

nadělat: Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!Ty naděláš!

naložit: L'hanno caricata di tanto lavoro di nuovo.Zase jí naložili spoustu práce.

narozeniny: (Tanti auguri di) buon compleanno!Všechno nejlepší k narozeninám!

natož: Non so preparare un tè, tanto meno una cena.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

osobně: Non prenderla tanto sul personale.Neber si to tak osobně.

pojit se: A quel posto sono legati tanti segreti.S tím místem se pojí mnoho tajemství.

pořádek: Tanto per mettere le cose in chiaro.Jenom pro pořádek. přesnost ap.

práce: Ho molto lavoro., Ho tanto da fare.Mám spoustu práce.

připomenutí: Tanto per ricordare, ...Jen pro připomenutí...

rozčílit: Cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto?Co tě tak rozčílilo?

tak: Così tanto?Tak moc?

upřesnění: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

velký: ... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...... je stejně velký jako ...

vidět se: Non ci siamo visti da tanto tempo.Dlouho jsme se neviděli.

všechen, všechna, všechno: Tanti auguri!Všechno nejlepší!

vyptávat se: Fai tante domande., Vuoi sapere troppo.Moc se vyptáváš.

hodně: Buona fortuna!, blahopřání Tanti auguri!, zlom vaz In bocca al lupo!Hodně štěstí!

klobouk: Tanto di cappello, Giù il cappello, Complimenti a qKlobouk dolů před kým