Hlavní obsah

bere

Tranzitivní sloveso

  1. qc (vy)pít co, napít se čehoQualcosa da bere?Něco k pití?bere alla salute di qnapít se na čí zdravíBevi con noi!Napij se s námi!
  2. qc pohlcovat, vstřebávat, nasá(va)t co
  3. žrát o spotřeběQuest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!
  4. qc a q (z)baštit, sežrat, žrát co komu naivně věřitNon me la bevo.To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.berla a qsežrat to, zbaštit to komu

Vyskytuje se v

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

bestemmiare: bestemmiare Diobrát jméno boží nadarmo

bevuta: řádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařitfare una (bella) bevuta

considerazione: prendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

dato: propadlý alkoholudato al bere

droga: fare uso di droghebrát drogy

eccesso: nadměrně pítbere all'eccesso

esempio: prendere esempio da qbrát/vzít si z koho příklad

fare: dát napít komu/čemufar bere q/qc

garganella: lít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastatbere a garganella

leggero: prendere alla leggerabrát na lehkou váhu

limitato: pít s mírouessere limitato nel bere

male: prenderla malevzít/brát (si) to špatně/zle

moderazione: pít střídměbere con moderazione

niente: nic k jídlu/pitíniente da mangiare/bere

pillola: prendere la pillolabrát antikoncepci

porta: a porta vuotado prázdné brány

prendere: prendersela personalmentebrát si to osobně

regola: nezřízeně pítbere senza regola

regolato: pít s mírou alkoholessere regolato nel bere

riguardo: avere riguardo per/a qcbrát ohled na co

rimessa: rimessa dal fondovýkop (od brány)

rinvio: calcio di rinviovýkop od brány

sauna: fare la saunabrát saunu

sedativo: prendere sedativibrát sedativa

serio: prendere q/qc sul seriobrát koho/co vážně

sonnifero: prendere sonniferibrát/vzít si prášky na spaní

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

versare: nalít (pití) komuversare da bere a q

bersi: Dám si sklenku mléka.Mi bevo un bicchiere di latte.

caldo: Napij se něčeho teplého.Bevi qualcosa di caldo.

continente: Pije s mírou.È continente nel bere.

continuo: È un continuo!Nebere to konce!

eccedere: Přehání to s pitím.Eccede nel bere.

lasciare: Prendere o lasciare.Ber nebo nech být.

moderato: Pije s mírou., Je střídmý v pití.È moderato nel bere.

offrire: Co vám mohu nabídnout k pití?Che (cosa) posso offrirvi da bere?

poco: Napij se trochu vody.Bevi un poco di acqua.

sbucare: Da dove sei sbucato?Kde se tu bereš?

servire: Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.

smettere: Přestal pít.Ha smesso di bere.

spugna: Pije jak duha.Beve come una spugna.

stare: Sta bene!Dobrá!, Beru!, To jde.

telefono: Non risponde al telefono.Nebere telefon.

bicchiere: být úplná hračkaessere (facile) come bere un bicchiere d'acqua

calice: vypít kalich hořkostibere il calice dell'amarezza

corto: andare per le cortespěchat, brát to zhurta

firma: Ci metterei la firma.To bych (hned) bral.

gamba: prendere qc sotto gambebrát co na lehkou váhu

lingua: non avere peli sulla linguaříkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova daleko

sale: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou

saltare: Da dove salti fuori?Kde se tu bereš?

antikoncepce: prendere la pillolabrát antikoncepci

brát: prendere le misurebrát míry

brát si: prendere q per marito/in mogliebrát si koho za muže/ženu

dluh: comprare a creditobrát na dluh

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso

jít: jít na pivoandare a bere una birra

lék: prendere medicineužívat/brát léky

nadhled: essere al di sopra di qc, mostrarsi superiore a qcbrát co s nadhledem být nad věcí

najednou: vypít najednoubere tutto d'un fiato

napít se: dát napít komudare da bere a q

ohled: avere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qcbrát ohled na co

pití: něco k/na pitíqualcosa da bere

prášek: prendere le compressebrát prášky

příklad: prendere esempio da q/qcvzít/brát si z koho/čeho příklad

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

samozřejmost: dare per scontato qcbrát co za samozřejmost

sklenička: pozvat koho na skleničkuinvitare q a bere un bicchiere

v, ve: prendere qc in considerazionebrát co v úvahu

váha: Non prenderlo alla leggera.Neber to na lehkou váhu. nepodceňuj

vážně: prendere q/qc sul seriobrát koho/co vážně

výkop: calcio di rinvio, rimessa dal fondovýkop od brány

zřetel: mettere in conto, prendere qc in considerazionebrát zřetel na co

ani: Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.

brát se: Si sposano in chiesa.Berou se v kostele.

dát: Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?

bere: Něco k pití?Qualcosa da bere?

paškál: zaměřit se na koho fissarsi, concentrarsi su q, vyčinit ap. rimproverare qvzít na paškál, brát na paškál

potaz: co prendere qc in considerazionebrát v potaz

kde: Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?Kde se tady bereš?

na: jít na pivoandare a bere la birra

naletět: Na to ti nenaletím.Non me la bevo.

nalít: Nalij si něco k pití.Versati qualcosa da bere.

objednat: Objednáš mi něco k pití?Mi ordini qualcosa da bere?

osobně: Non prenderla tanto sul personale.Neber si to tak osobně.

panák: dát si panáka čehobere un cicchetto di qc

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?

popořádku: Andiamo con ordine.Berme to popořádku.

přát si: Co si přejete k pití?(Che) cosa volete da bere?

přebrat: Trošku přebral.Ha bevuto un bicchiere di troppo.

sežrat: To ti nesežeru!Questa non me la bevo., Non ci casco.

skočit: Skoč pro pití.Vai a prendere qualcosa da bere.

žrát: To auto hodně žere.La macchina consuma/beve molto.

jednoduchý: Je to jednoduché jak facka.È come bere un bicchier d'acqua.

lehký: prendere qc alla leggerabrát na lehkou váhu co

rezerva: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou historku ap.

servítek: dire le cose come stanno, parlare chiaro e tondo/fuori dai dentinebrat si servítky říci bez obalu

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!Questa non (me) la bevo.