Hlavní obsah

bere

Tranzitivní sloveso

  1. qc (vy)pít co, napít se čehoQualcosa da bere?Něco k pití?bere alla salute di qnapít se na čí zdravíBevi con noi!Napij se s námi!
  2. qc pohlcovat, vstřebávat, nasá(va)t co
  3. žrát o spotřeběQuest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!
  4. qc a q (z)baštit, sežrat, žrát co komu naivně věřitNon me la bevo.To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.berla a qsežrat to, zbaštit to komu

Vyskytuje se v

antibiotico: prendere gli antibioticibrát antibiotika

bestemmiare: bestemmiare Diobrát jméno boží nadarmo

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

considerazione: prendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co

conto: tenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

dato: dato al berepropadlý alkoholu

droga: fare uso di droghebrát drogy

eccesso: bere all'eccessonadměrně pít

esempio: prendere esempio da qbrát/vzít si z koho příklad

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

garganella: bere a garganellalít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastat

leggero: prendere alla leggerabrát na lehkou váhu

limitato: essere limitato nel berepít s mírou

male: prenderla malevzít/brát (si) to špatně/zle

moderazione: bere con moderazionepít střídmě

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

pillola: prendere la pillolabrát antikoncepci

porta: a porta vuotado prázdné brány

prendere: prendersela personalmentebrát si to osobně

regola: bere senza regolanezřízeně pít

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

riguardo: avere riguardo per/a qcbrát ohled na co

rimessa: rimessa dal fondovýkop (od brány)

rinvio: calcio di rinviovýkop od brány

sauna: fare la saunabrát saunu

sedativo: prendere sedativibrát sedativa

serio: prendere q/qc sul seriobrát koho/co vážně

sonnifero: prendere sonniferibrát/vzít si prášky na spaní

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

versare: versare da bere a qnalít (pití) komu

bersi: Mi bevo un bicchiere di latte.Dám si sklenku mléka.

caldo: Bevi qualcosa di caldo.Napij se něčeho teplého.

continente: È continente nel bere.Pije s mírou.

continuo: È un continuo!Nebere to konce!

eccedere: Eccede nel bere.Přehání to s pitím.

lasciare: Prendere o lasciare.Ber nebo nech být.

moderato: È moderato nel bere.Pije s mírou., Je střídmý v pití.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

poco: Bevi un poco di acqua.Napij se trochu vody.

prendere: Non te la prendere!Neber si to tak!

prendere: Quanto prendi al mese?Kolik bereš měsíčně?

sbucare: Da dove sei sbucato?Kde se tu bereš?

servire: Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.

smettere: Ha smesso di bere.Přestal pít.

spugna: Beve come una spugna.Pije jak duha.

stare: Sta bene!Dobrá!, Beru!, To jde.

telefono: Non risponde al telefono.Nebere telefon.

bicchiere: essere (facile) come bere un bicchiere d'acquabýt úplná hračka

caldo: prendersela caldabrát to vážně se zájmem ap.

calice: bere il calice dell'amarezzavypít kalich hořkosti

corto: andare per le cortespěchat, brát to zhurta

firma: Ci metterei la firma.To bych (hned) bral.

gamba: prendere qc sotto gambebrát co na lehkou váhu

lingua: non avere peli sulla linguaříkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova daleko

sale: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou

saltare: Da dove salti fuori?Kde se tu bereš?

antikoncepce: brát antikoncepciprendere la pillola

brát: brát míryprendere le misure

brát: brát komu krevprendere il sangue a q

brát: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

brát si: brát si koho za muže/ženuprendere q per marito/in moglie

brát si: brát si příklad z kohoseguire l'esempio di q

brát si: brát si co k srdciprendersi qc a cuore

brát si: brát si to k srdci ap.prendersela

dluh: brát na dluhcomprare a credito

droga: brát drogy, být na drogáchdrogarsi

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso

jít: jít na pivoandare a bere una birra

lék: užívat/brát lékyprendere medicine

nadhled: brát co s nadhledem být nad věcíessere al di sopra di qc, mostrarsi superiore a qc

najednou: vypít najednoubere tutto d'un fiato

napít se: dát napít komudare da bere a q

ohled: brát ohled na coavere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qc

pití: něco k/na pitíqualcosa da bere

prášek: brát práškyprendere le compresse

příklad: vzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

samozřejmost: brát co za samozřejmostdare per scontato qc

sklenička: pozvat koho na skleničkuinvitare q a bere un bicchiere

v, ve: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

váha: Neber to na lehkou váhu. nepodceňujNon prenderlo alla leggera.

vážně: brát koho/co vážněprendere q/qc sul serio

výkop: výkop od bránycalcio di rinvio, rimessa dal fondo

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

ani: Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.

brát: Neber to holýma rukama!Non prenderlo a mani nude!

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

brát: Neber mi to.Non togliermelo.

brát: Kolik bereš měsíčně?Quanto guadagni/prendi al mese?

brát: Bere 10.000 korun čistého měsíčně.Il suo stipendio netto è di 10.000 corone mensili.