Hlavní obsah

ani

Spojka

  • Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.ani ... aniné ... né

Částice

  1. (zápor) nemmeno, neanche, neppureAni nezavolal.Non ha nemmeno telefonato.ani v nejmenším/trochuper nulla, affattoAni mě nenapadne!, Ani nápad!Neanche per idea!ani jednounemmeno una volta
  2. (méně než) meno diByl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.Je chytrá? – Ani ne.È intelligente? – Non particolarmente.ani ne(nepříliš) non tanto/particolarmente, (méně než) meno di/che

Vyskytuje se v

affatto: niente affattovůbec ne, ani náhodou, ani v nejmenším

anima: non anima vivaani živá duše v záporných větách

battere: non battere ciglioani nemrknout

benché: il benché minimo(ani) nejmenší, sebemenší tušení ap.

carne: přen. né carne né pesceani ryba, ani rak těžce zařaditelná věc

cazzo: col cazzo (che)ani (za) hovno, ani kdyby ses posral

digiuno: essere digiuno di qcnemít ani ponětí o čem

idea: Neanche per idea!Ani nápad!

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

minimo: non avere la minima idea di qcnemít (ani) ponětí o čem

: né sì né noani ano, ani ne

nemmeno: nemmeno un po'ani trochu

neppure: neppure seani kdyby

nonno: hovor. Mio nonno!Ani nápad!, Co tě nemá! zvolání vyjadřující zápornou odpověď

nottata: far nottata(ani) oka nezamhouřit, být vzhůru celou noc

pelo: non torcere un pelonezkřivit (ani) vlásek

piega: non fare una piegapadnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidu

spillo: Non ha ricevuto neppure uno spillo.Nedostal ani ň.

tanto: non tanto ...ani ne (tak) ...

tanto: né tanto né quantovůbec (ne), ani trošku

volta: neanche una voltaani jednou

affannarsi: È inutile che ti affanni a trovare scusi....Ani se nenamáhej hledat výmluvy...

arrivare: Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.

bianco: Ha passato la notte in bianco.Probděl celou noc., Ani oka nezamhouřil.

cavolo: Non capisce un cavolo.Nerozumí ani ň.

centesimo: přen. Non ho un centesimo in tasca.Nemám ani korunu.

da: Fu tanto stanco da non riuscire di ...Byl tak unavený, že nemohl ani ...

fiatare: Non fiatare!Ani muk!

manco: Non aveva manco un soldo.Neměl(a) ani korunu.

manco: Manco per sogno!Ani ve snu!

mosca: Non farebbe male a una mosca.Neublížil by ani mouše.

ne: Non ce n'era nemmeno uno.Nebyl tam z nich ani jeden.

: Non l'ha mai saputo né sospettato.Nikdy se to nedozvěděl ani to netušil.

neanche: Neanche mio fratello lo sa.Ani můj bratr to neví.

neanche: Se ne andò senza neanche salutare.Odešel a ani nepozdravil.

nessuno: Non mi dai nessunissimo disturbo.Ani v nejmenším mě nerušíš.

pallido: non avere la più pallida idea di qcnemít ani nejmenší tušení o čem

pena: Non si è dato la pena di chiamarmi.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

pollice: non indietreggiare di un pollicenecouvnout ani o píď

raccapezzarsi: Non mi ci raccapezzo.Nevyznám se v tom., Nevím tomu hlavu ani patu.

sapere: Non sa scrivere una lettera senza errori.Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.

seduto: Non sta mai seduto.Ani chvíli neposedí.

soldo: Sono rimasto senza un soldo.Jsem švorc., Nemám ani korunu.

tutto: Fermi tutti!Nikdo ani hnout!

acca: non capire un'accanerozumět ani ň

acqua: Acqua in bocca!Nikomu ani muk/slovo!

alzare: non alzare un ditonehnout ani prstem

anticamera: non passare (neppure) per l'anticamera del cervelloani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komu

becco: non ... il becco di un quattrinoani šesták, ani koruna minimum peněz

cane: Non c'era un cane.Nebyla tam ani noha.

centesimo: přen. Non vale un centesimo.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

che: Ma che!Ale kdepak!, Ani náhodou!

coda: Non ha né capo né coda.Nemá to ani hlavu, ani patu.

digerire: non poter digerire qnemoci ani cítit, nesnášet koho

dipinto: non poter soffrire q neanche dipintonemoci ani cítit koho

dito: non muovere un dito per qnehnout ani prstem pro koho

fermo: Fermo!Stát!, Ani hnout!

fermo: Fermi tutti!Nikdo ani hnout/krok!, Všichni stát!

lira: non avere una liranemít ani haléř

male: přen. non fare male a una moscaani mouše neublížit být mírný

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

molto: né poco né molto, né molto né pocovůbec pro zesílení záporu, ani trochu

quattrino: non avere il becco di un quattrinonemít ani floka, být švorc

rapa: non valere una rapanestát za nic/ani za zlámanou grešli, stát za houby/starou belu

respirare: non avere il tempo di respirarenemoci si ani pořádně vydechnout

sogno: neanche per sognoani náhodou/nápad, ani ve snu, v žádném případě

soldo: non vale nemmeno un soldonestojí to ani za zlámanou grešli

solletico: Non gli fa neanche il solletico.Vůbec/Ani v nejmenším mu to nevadí.

torcere: přen. non torcere un capello/pelo a qnezkřivit komu ani vlásek

verde: essere al verdebýt švorc, nemít ani floka, být na mizině/suchu

ceknout: ani neceknoutnon aprire bocca, non fiatare

hnout: nehnout ani brvounon battere ciglio

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)neanche uno

jediný: ani (jeden) jedinýnemmeno uno

jednou: ani jednouneanche una volta

kdyby: ani kdybynemmeno/neppure se

náznak: ani náznak čehoneanche un segno di qc

nejmenší: ani v nejmenšímnon affatto, per niente

památka: ani památka po kom/čemné traccia di q/qc

pojem: nemít o čem (ani) pojemnon avere nessuna idea su qc

prd: ani prdneanche un cavolo

řitní: anat. řitní otvorano

trochu: ani/aspoň trochunemmeno/almeno un po'

tušení: nemít ani tušení o čemnon avere la minima idea di qc