Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) essere(o přechodném ap.) stareBuďte hodní!State buoni!Co je? co se děje?Cosa c'è?Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...To není nic pro mě.Non è il mio genere.Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.Byl jsi někdy v Itálii?Sei mai stato in Italia?Strašidla nejsou.I fantasmi non esistono.
 2. (nacházet se) essere (situato), trovarsiJsem tady.Sono qui.Není tady.Non è qui., Non c'è.Není to daleko.Non è lontano.Odkud jste?Di dov'è?Je ještě v posteli.È ancora a letto.Je pořád na cestách.È sempre in viaggio.Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.
 3. (konat se, nastat) essereBylo to dávno.È stato tanto tempo fa.Jsou dvě (hodiny).Sono le due.Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.Výtah je mimo provoz.L'ascensore è fuori servizio.Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.Jste pro nebo proti?Siete favorevoli o contrari?Není mi sympatická.Non mi sta simpatica.
 4. (patřit) čí essere di qČí je ten svetr?Di chi è questo maglione?Ta kniha je má.Questo libro è mio.To není tvoje starost.Non è affar tuo.
 5. (o pocitu) sentirsi, avere(připadat) sembrareCo ti je?, Co je s tebou?Che cos'hai?Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.Je mi horko.Ho caldo.Není vám zima?Avete freddo?Je mi to divné.Mi sembra strano.
 6. (o věku, stáří) avereJe mi dvacet pět.Ho venticinque anni.hovor. Kolik jí je?Quanti anni ha?Pozítří mu bude 50.Dopodomani avrà 50 anni.
 7. (k dispozici) essereJe dost času.C'è abbastanza tempo.Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.Jsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?Je.../Jsou... o existenci, výskytu ap.C'è.../Ci sono...
 8. (rovnat se) esseremat. fareKrása není všechno.La bellezza non è tutto.3 a 2 je 5.3 più 2 fa 5.Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...
 9. hovor.(záležet) stareCo je ti po tom?Che te ne frega?, Questo non è affar tuo!Je po otci.È tutto/-a suo padre.
 10. (vlastnost, stav) essereLavičky byly mokré.Le panchine erano bagnate.Je živ a zdráv.È sano e salvo.Je po všem/konec.È finita.Doklady jsou v pořádku.I documenti sono a posto.
 11. (účel, použití) k čemu servire, essere per qc
 12. (minulý čas, trpný rod ap.) essereByl jsem tam.Ci sono stato.Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.Je zavřeno.È chiuso.Byl jsem propuštěn.Sono stato licenziato.
 13. (pro budoucí čas)užívá se budoucí tvaru daného slovesaBudu tam.Ci sarò.Budu čekat.Aspetterò.Budeme pracovat až do...Lavoreremo fino a...
 14. (pro podmiňovací způsob)užije se podmiňovacího tvaru daného slovesaMěl bys být opatrný.Dovresti stare attento.Nepřišel bys zítra?Vorresti venire domani?viz též by užije se podmiňovacího tvaru daného slovesa

Vyskytuje se v

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agitazione: essere in agitazionebýt neklidný/rozrušený

aiuto: essere d'aiuto a qbýt nápomocný

allenamento: essere fuori allenamentobýt z formy sportovní ap.

allerta: stare/essere allertabýt v pohotovosti/ve střehu

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

andare: andarnejít o co, být ve hře, být v sázce

andare: andare pazzo/matto per qcbýt blázen do čeho, být odvázaný z čeho nadšený

andare: andare di modabýt v módě

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

antitesi: essere in antitesi con qcbýt v protikladu k čemu, být v rozporu s čím

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

apprendistato: fare l'apprendistato presso qbýt v učení, (vy)učit se u koho

ardere: ardere d'irabýt vzteky bez sebe

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

assediare: essere assediato da qcbýt obklopen čím, být v obležení koho

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

attesa: essere in attesa di qcčekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotná

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

avanguardia: essere all'avanguardiabýt v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

avviso: essere dell'avvisobýt toho názoru

bagno: stare a bagnomáčet se, být namočený

balzare: balzare agli occhibít do očí nápadností, být nabíledni

bando: essere al bandobýt ve vyhnanství

barba: far venire la barbanudit, být nudný, prudit

barricarsi: Mi sono barricato in casa.Zavřel jsem se doma.

basare: essere basato su qcbýt založen na čem

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

bentornato: Bentornato!Vítej (zpátky)!, Buď vítán!

bilico: essere in bilicobýt vyvážený, přen. být na vážkách

bisogno: esserci bisognobýt (po)třeba

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

bordello: Che bordello!To je bordel!

borghese: essere in borghesebýt v civilu

braccetto: andare a braccetto con qvést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kým

brandello: essere a/in brandellibýt na cucky/hadry roztrhaný ap.

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

bruciare: Mi sono bruciato la lingua.Spálil jsem si jazyk.

buono: essere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kým

buono: tenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

cacare: far cacarestát za hovno, být hrozný

cacarella: vulg. avere la cacarellabýt posraný (strachy)

cacarsi: cacarsi addossoposrat se, přen. být posraný strachy

cadere: cadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstoje

calcagno: stare alle calcagna di qbýt v patách komu

capolista: essere a capolistabýt první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.

casa: essere/stare in casabýt doma v domě, bytě

cassetta: far(e) cassettamít kasovní úspěch, být kasovním trhákem

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

ci: ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.

circolazione: essere in circolazionei přen. být v oběhu, obíhat, kolovat

classe: avere classebýt formát být výborný

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

colpa: essere in colpabýt na vině

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

combattimento: (essere) fuori combattimento(být) knokautován v boxu

commercio: essere in/fuori commerciobýt/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostání

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

compiacersi: compiacersi di se stessobýt samolibý

complesso: essere pieno di complessibýt zakomplexovaný

completo: essere al completobýt úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.

comprendonio: È un po'duro di comprendonio.Je natvrdlý.

comunione: fare la comunionebýt u přijímání

comunque: comunque siaje to(mu) jakkoli

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

confronto: reggere al/il confronto, stare al confronto con qc/qobstát ve/snést srovnání, být srovnatelný s čím/kým

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

connessione: essere in connessionebýt (vzájemně) propojený i souvislostí ap., souviset (spolu)

conoscenza: avere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čím