Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) essere(o přechodném ap.) stareBuďte hodní!State buoni!Co je? co se děje?Cosa c'è?Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...To není nic pro mě.Non è il mio genere.Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.Byl jsi někdy v Itálii?Sei mai stato in Italia?Strašidla nejsou.I fantasmi non esistono.
 2. (nacházet se) essere (situato), trovarsiJsem tady.Sono qui.Není tady.Non è qui., Non c'è.Není to daleko.Non è lontano.Odkud jste?Di dov'è?Je ještě v posteli.È ancora a letto.Je pořád na cestách.È sempre in viaggio.Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.
 3. (konat se, nastat) essereBylo to dávno.È stato tanto tempo fa.Jsou dvě (hodiny).Sono le due.Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.Výtah je mimo provoz.L'ascensore è fuori servizio.Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.Jste pro nebo proti?Siete favorevoli o contrari?Není mi sympatická.Non mi sta simpatica.
 4. (patřit) čí essere di qČí je ten svetr?Di chi è questo maglione?Ta kniha je má.Questo libro è mio.To není tvoje starost.Non è affar tuo.
 5. (o pocitu) sentirsi, avere(připadat) sembrareCo ti je?, Co je s tebou?Che cos'hai?Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.Je mi horko.Ho caldo.Není vám zima?Avete freddo?Je mi to divné.Mi sembra strano.
 6. (o věku, stáří) avereJe mi dvacet pět.Ho venticinque anni.hovor. Kolik jí je?Quanti anni ha?Pozítří mu bude 50.Dopodomani avrà 50 anni.
 7. (k dispozici) essereJe dost času.C'è abbastanza tempo.Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.Jsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?Je.../Jsou... o existenci, výskytu ap.C'è.../Ci sono...
 8. (rovnat se) esseremat. fareKrása není všechno.La bellezza non è tutto.3 a 2 je 5.3 più 2 fa 5.Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...
 9. hovor.(záležet) stareCo je ti po tom?Che te ne frega?, Questo non è affar tuo!Je po otci.È tutto/-a suo padre.
 10. (vlastnost, stav) essereLavičky byly mokré.Le panchine erano bagnate.Je živ a zdráv.È sano e salvo.Je po všem/konec.È finita.Doklady jsou v pořádku.I documenti sono a posto.
 11. (účel, použití) k čemu servire, essere per qc
 12. (minulý čas, trpný rod ap.) essereByl jsem tam.Ci sono stato.Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.Je zavřeno.È chiuso.Byl jsem propuštěn.Sono stato licenziato.
 13. (pro budoucí čas)užívá se budoucí tvaru daného slovesaBudu tam.Ci sarò.Budu čekat.Aspetterò.Budeme pracovat až do...Lavoreremo fino a...
 14. (pro podmiňovací způsob)užije se podmiňovacího tvaru daného slovesaMěl bys být opatrný.Dovresti stare attento.Nepřišel bys zítra?Vorresti venire domani?viz též by užije se podmiňovacího tvaru daného slovesa

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu co dovere qc a q

hotový: být hotovmít uděláno s čím avere finito qc

anebo: buď ... anebo ...o ... o ...

aniž: aniž bych chtěl být ...senza voler essere ...

: je (to) ... neboche sia ... o ...

bezpečí: být v bezpečíessere al sicuro, essere in salvo

bezúhonný: být trestně bezúhonnýavere la fedina penale pulita, non avere precedenti penali

bezvědomí: být v bezvědomíessere incosciente

blázen: být blázen do čehoandare pazzo per qc

buď: buď ... anebo ...o ... o ..., jak, tak sia ... sia, vuoi ... vuoi ...

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

cár: být na cáryessere a brindelli

cítit: být cítitzapáchat odorare, i příjemně po čem sapere di qc

co: Není za co. poděkováníDi niente., Di nulla.

čelo: být čelem ke komu/čemuessere di fronte a q/qc

čelo: být v čele závodu ap.essere in testa

čerstvý: být čerstvý absolvent čehoessere appena uscito da qc

daleko: být jak daleko od čehodistare da qc

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

deficit: být v deficituessere in deficit

dělaný: být jako dělaný pro koho, na cosembrare fatto apposta per q/qc

divý: být celý divý do čehoessere bramoso di fare qc, toužit essere avido di qc

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

domov: být bez domovaessere senza tetto

doprovod: (být) v doprovodu koho(essere) accompagnato da q

doslech: být na doslech/v doslechuessere a portata d'orecchio

doslech: být mimo doslechessere fuori portata d'orecchio

dostání: (ne)být k dostání(non) essere disponibile

dostřel: (být) na dostřel koho(essere) a portata di tiro di q

droga: brát drogy, být na drogáchdrogarsi

duch: být duchem nepřítomnýessere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi aperti

důležitý: nejdůležitější je ...la cosa più importante è ...

důvěrně: být důvěrně známý komuessere familiare a q

důvěrný: být příliš důvěrný ke komuprendersi troppa confidenza con q

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

falešný: být falešný zpěv, hra ap.stonare

forma: být ve formě tělesněessere in forma

frajer: být frajer na co, v čemessere bravissimo in qc, a fare qc

gramotný: být počítačově gramotnýavere dimestichezza con i computer

gusto: být podle čího gustaessere di gusto/gradimento di qc

hádanka: být pro koho hádankouessere un enigma per q

hledáček: přen. být v hledáčkuessere nel mirino

hlídka: držet/mít hlídku, být na hlídceessere di guardia, fare la guardia

hned: hned jak to bude možnéappena possibile

hodina: být placený od hodinyessere pagato a ore

hodný: být hodný na koho, ke komuessere bravo/buono con q

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hovno: být na hovno, stát za hovno podělaný ap.essere di merda, far cagare

integrální: být integrální součástí čehoessere una parte integrante di qc

: jsemio sono

jak: jak to jen bude možnéappena possibile, il più presto possibile

jakmile: jakmile to bude možnéprima/appena possibile, il più presto possibile

jiný: být v jiném stavuessere incinta/gravida/in stato interessante

jurisdikce: být v/mimo jurisdikci koho/čehoessere nella/fuori della giurisdizione di q/qc

k, ke, ku: být k dostáníessere disponibile

kapačka: být na kapačkáchessere sottoposto a flebo

kapitán: být kapitánem čeho týmucapitanare qc

kdykoli: kdykoli je to možnéquando possibile

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

aby: Udělal jsem to, aby neměli hlad.Lo feci affinché non avessero fame.

aby: Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.

aby: Je zbytečné, aby to dělal.È inutile che lui lo faccia.

aby: Už aby byl(o)... přáníMagari fosse...

aby: Už aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!

aby: Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

ačkoli: Ačkoli bylo pozdě....Malgrado fosse tardi...

akorát: Je akorát deset.Sono le dieci precise.

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.I pantaloni mi stanno proprio bene.

ale: Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.

ale: To je ale auto!Che macchina!

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.

ani: Je chytrá? – Ani ne.È intelligente? – Non particolarmente.

aniž: aniž by byl pozvánsenza essere invitato

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

asi: Asi bude nemocný.Sarà (am)malato.

: je jakkoli velkýper quanto grande sia

aut: Byl to aut.La palla era fuori.

báječně: Báječně jsme se bavili.Ci siamo divertiti un mondo.

bašta: To je bašta! dobrotaChe bontà!

bezesporu: Je bezesporu nejlepší.È indiscutibilmente il migliore.

bezmocný: Jsem bezmocný. mám svázané ruceHo le mani legate.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.Così sarà più sicuro.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.Siamo stati benissimo.

bída: To je (ale) bída! o kvalitě ap.Che infamia!

blázen: Jsi blázen?Sei impazzito?

blbě: Je mi blbě.Mi sento male., od žaludku též Ho la nausea.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.È stato colpito da un fulmine.

blití: Je mi z toho na blití.Questo mi fa vomitare/schifo/venire il vomito.