Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (účel) per(odlišné podměty) perché, affinchéperché a affinchè se zde pojí s konjunktivemOdešel, aby ji neviděl.È uscito per non vederla.Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.Udělal jsem to, aby neměli hlad.Lo feci affinché non avessero fame.
  2. (vyj. účinek) a, perAbych řekl pravdu ...A dire il vero ...Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.
  3. (ať) che(s infinitivem) diche se pojí s konjunktivemJe zbytečné, aby to dělal.È inutile che lui lo faccia.Připomeň mu, aby přišel.Ricordagli di venire.Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.Už aby byl(o)... přáníMagari fosse...Jenom aby! doufejmeMagari fosse così!Bála se, aby nevzbudila rodiče.Si preoccupava di non svegliare i genitori.
  4. (aniž by ne) senza (che)Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.

Částice

  1. (přání)překládá se hl. pomocí konjunktivuUž aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.
  2. (snad) forse(doufejme) sper(iam)o, si speraNe abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!Jenom aby!Speriamo bene!

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor che non

než: než abyúčinek per

načase: Je načase, aby ...È ora che...

potřeba: Je potřeba, aby ...Bisogna che...

proto: proto, abyper fare qc, perché

tak: tak abyin modo che

upřímný: abych byl upřímnýper essere sincero

zajistit: zajistit, aby... postarat securare che ...

zařídit: zařídit, aby...curare che ...

aby: Už aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.È abbastanza intelligente per saperlo.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

jasno: Tak aby bylo jasno...Che sia ben chiaro...

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

litovat: Jen abys nelitoval!Così da non avere rimpianti!, Per non pentirtene dopo!

lpět: Lpíme na tom, aby vše bylo...Ci teniamo che tutto sia...

maximum: udělat maximum, aby ...fare del proprio meglio per ...

minout: Nemine den, aby si na ni nevzpomněl.Non passa giorno che non si ricordi di lei.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

nařídit: Nařídili mu, aby odešel.Gli fu ordinato di uscire.

nastat: Nastal okamžik/čas, aby...È venuto il momento/tempo di...

navrhnout: Navrhl jsem mu, aby...Gli ho proposto di...

naznačit: Naznačil mi, abych byl zticha.Mi accennò di star zitto.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

postarat se: Postarám se, aby se to už neopakovalo.Farò in modo che non si ripeta più.

potřebovat: Potřebuji hodinu, abych to dodělal.Mi occorre un'ora per finirlo.

pověřit: Pověřil mě, abych to zařídil.Mi ha incaricato di occuparmene.

pravda: Abych pravdu řekl ...A dire il vero ...

protahovat: Abych to moc neprotahoval...Per farla breve...

přát si: Přála si, aby byla doma.Desiderava di stare a casa.

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

přerazit se: Mohl se přerazit, aby jí pomohl.Poteva farsi in quattro per aiutarla.

příslušet: Nepřísluší mi, abych o tom rozhodoval.Non spetta a me decidere.

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduA dire il vero...

říct: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

sehnout se: Sehnula se, aby...Si è chinata a...

shrnout: Jen abych to shrnul...Giusto per riepilogare...

třeba: Je třeba, abys šel.Bisogna che tu vada.

: Už aby byl...Magari fosse già ...

vědět: Tak abys věděl...Solo per tua informazione...

zabavit se: aby se dítě zabaviloper tenere il bambino occupato

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...A farla breve..., Per dirla in poche parole...

žádat: Žádám vás, abyste...Vi chiedo di...

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.

apparenza: aby se neřekloper salvare l'apparenza

da: tolik ..., aby ...tanto ... da ...

dire: jen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.(tanto) per dire

gradire: abych neurazil reakce na nabídku, iron. jako na potvoru o nemilé povinnosti(tanto) per gradire

invece: (na)místo čeho, místo toho, abyinvece di (fare) qc

modo: dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...fare in modo che...

pro: formálně, aby se neřeklopro forma

regola: abys věděl...per tua regola ...

scaramanzia: udělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřiklfare qc per scaramanzia

scopo: za účelem čeho, aby coallo scopo di fare qc

: tak, aby...sì che...

sincero: abych pravdu řekl, abych byl upřímnýper essere sincero

tanto: jen, aby ...tanto per ...

tutto: je důležité co/abytutto sta a/che

vero: popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...a dire il vero...

accennare: Pokynul mi abych se posadil.Mi accennò di sedermi.

affinché: Opakuji to, aby sis to pamatoval.Lo ripeto affinché lo ricordi.

ammettere: Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.Non ammetto di essere preso in giro.

che: Nemá cenu, abys to dělal.È inutile che tu lo faccia.

cosicché: Je třeba informovat lidi tak, aby byli...Bisogna informare la gente, cosicché sia...

di: Prosím tě, abys to nedělal.Ti prego di non farlo.

diffidare: Byl varován, aby ji přestal obtěžovat.Fu diffidato dal molestarla.

esigere: Situace vyžaduje, aby...La situazione esige che...

essere: Přišli jsme, aby ...Siamo venuti per ...

giudicare: Nesuď, abys nebyl souzen.Non giudicare se non vuoi essere giudicato.

giusto: Abych pravdu řekl ...A dirla giusta ...

importante: Důležité je, aby...L'importante è...

intendere: Abychom si rozuměli!Intendiamoci bene!

lumicino: Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.

necessitare: Je zapotřebí, aby...Necessita che...

numero: Má na to, aby se prosadil.Ha tutti i numeri per riuscire.

per: Volám, abych Vás pozval...Telefono per invitarLa...

perché: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo dico perché tu lo sappia.

persuadere: Přemluvila mě, abych s ní zůstal.Mi ha persuaso a rimanere con lei.

pregare: Prosil ho, aby počkal.Lo pregava di aspettare.

presentarsi: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

procurare: Zajisti, aby nic nechybělo.Procura che non manchi nulla.

proporre: Nabídla mi, abych zůstal na večeři.Mi ha proposto di rimanere a cena.

pure: Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.

riassumere: Jen abych to shrnul..., Jen pro shrnutí ...Tanto per riassumere ...

scongiuro: Abychom to nezakřikli!Facciamo gli scongiuri!

supplicare: Snažně vás prosím, abyste to nedělali.Vi supplico di non farlo.

tenere: Přemluvil jsem ho, aby u nás přespal.L'ho tenuto a dormire da noi.

trattenere: Přemluvil mě, abych zůstal na večeři.Mi ha trattenuto a cena.

trattenersi: Musel se přemáhat, aby se nesmál.Si tratteneva (a stento) dal ridere.

verità: Popravdě (řečeno)..., Abych řekl pravdu...Per dire la verità...

capire: Čert aby se v kom/čem vyznal., Kdo se má vyznat v kom/čem.Vai a capire q/qc.

ridere: Nebuď směšný!, Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.

vietare: Nic ti nebrání, abys...Nulla vieta che tu...

a: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...