Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobL'ha fatto a modo suo.Udělal to po svém.C'è modo e modo di parlare.Dá se to říci různými způsoby.Non c'è modo di convincerla.Není způsob, jak ji přesvědčit.a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobemmodo di pensarezpůsob myšleníin questo/tal modotímto způsobem, takto, takhlea/in un modostejně, podobněin un modo o nell'altro, in ogni modotak jako takfare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problémuin qualche modojaksi, nějaka modo dizpůsobemdi modo datak, abyin malo modošpatněin modo chetak, abyin modo speciale, in special modo(ob)zvláště, speciálněin/a ogni modokaždopádně, rozhodně, jakkoli, tak nebo onakmodo di direrčeníper modo di direabych tak řekl
  2. modi chování, způsobymodo di farezpůsobymodo di trattare qchování ke komu/čemu
  3. možnost, prostředekmodo di vederenázorNon c'è altro modo.Není jiná možnost.non esserci modonebýt možný
  4. procedura
  5. omezenísopra/oltre modobez omezení přehnaněporre modoomezitgramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativmodo ottativozpůsob přací, optativcomplemento di modopříslovečné určení způsobu
  6. modus řazení tónů, tónina, stupnice
  7. břemeno

Vyskytuje se v

congiuntivo: spojovací způsob, konjunktiv(modo) congiuntivo

indicativo: oznamovací způsob(modo) indicativo

modo: chování, způsobymodi

commovente: dojemněin modo commovente

complicato: složitěin modo complicato

di: tak, že ...di modo che ...

indefinito: neurčitý způsobgramm. modo indefinito

maniera: záleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulacec'è modo e maniera di fare qc

obiettivo: objektivně, nestranně, nezaujatěin modo obiettivo

qualche: nějakin qualche modo

questo: takto, tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

seguente: následujícím způsobem, následovněnel modo seguente

strano: zvláštně, (po)divněin modo strano

tale: takovým způsobem, tak(hle)in tal modo

vario: stravovat se rozmanitěalimentarsi in modo vario

altro: Jinak to nejde.Non c'è altro modo.

dissennato: hloupě, nerozumně, pošetile, nesmyslněin modo dissennato

malo: Odpověděl mi drze.Mi ha risposto in malo modo.

manifestarsi: Nemoc se projevuje různými způsoby.La malattia si manifesta in vari modi.

sobrio: střízlivě se oblékatvestirsi in modo sobrio

stesso: Chová se stejně.Si comporta nello stesso modo.

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

následující: následujícím způsobemcome segue, nel modo seguente

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

oklika: oklikou ne přímoin modo indiretto, indirettamente

onak: tak či/nebo onakin un modo o nell'altro

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

správně: udělat co správněfare qc in modo giusto

tak: tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modo

tázací: ling. tázací způsobmodo interrogativo

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

ustálený: ustálené slovní spojení, ustálený obratlocuzione , modo di dire

záporně: odpovědět záporněrispondere in modo negativo

závazně: závazně objednat coordinare qc in modo vincolante

způsob: svým způsobem do jisté míryin un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo che

: Ať to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...

jak: Není, jak to dokázat.Non c'è modo di provarlo.

jakkoli: ať to děláš jakkoli, ...in qualunque modo lo faccia, ...

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

lichotivě: Nemluvil o něm lichotivě.Non ha parlato di lui in modo lusinghiero.

po: Udělám to po svém.Lo farò a modo mio.

podobně: Podobně se oblékají.Si vestono allo stesso modo.

postarat se: Postarám se, aby se to už neopakovalo.Farò in modo che non si ripeta più.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobual (modo) imperativo

stejně: stejně líný jako já při srovnávání dvou věcípigro nel mio stesso modo

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

tímto: tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

vyhnutí (se): Není vyhnutí.Non c'è il modo di evitarlo.

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

neslaně: neslaně nemastněin modo insipido

nevyzpytatelný: Cesty boží jsou nevyzpytatelné.Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.

condizionale: podmiňovací způsob, kondicionál(modo) condizionale