Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) che(před zájmeny a podst. jmény) diJe mnohem větší než já.È molto più grande di me.Dnes je chladněji než včera.Fa più freddo oggi che ieri.
  2. (vyj. omezení) cheNezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...
  3. (dříve) prima diNež odejdeš, zhasni.Spegni la luce prima di partire.
  4. (dokud ne) finché non, fino a quandoPočkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.
  5. než aby (účinek) perJe příliš nesmělý, než aby křičel.È troppo timido per gridare.
  6. (raději) piuttosto che(místo) invece di (fare) qcNež tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

Vyskytuje se v

dřív: dřív než coprima di qc

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

kdykoli: víc než kdykoli jindypiù che mai

obvykle: později než obvyklepiù tardi del solito

víc: víc než dostpiù che sufficiente

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

daleko: daleko mladší než...assai più giovane di...

dřív: Dřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...

hůř: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ... rázem ap.Prima che tu te ne accorga...

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

předtím: Předtím, než přijde...Prima che venga...

předtím: Předtím, než začneme...Prima di cominciare...

rád: Mám raději hokej než fotbal.Preferisco l'hockey al calcio.

velký: ... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...

větší: Je větší než já.È più alto di me.

vyšší: Je vyšší než já.È più alto di me.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

hrst: Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

švec: než bys řekl švecprima che tu possa dire A

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

altrimenti: altrimenti dajinak než jsem předpokládal ap.

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co

avanti: avanti chedřív než

avanzo: d'avanzovíce než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojně

forte: È più forte di me.Je (to) silnější než já.

magro: falso magro= osoba, vypadající štíhlejší, než je

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

passa: e passapřes, víc(e) než

previsto: oltre il previstovíce než se čekalo

previsto: prima/dopo del previstodříve/později než se očekávalo

prima: prima di ...dříve než ...

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

solito: più del solitovíce než obvykle

sufficiente: più che sufficiente per fare qcvíc než dostatečný na co

superiore: una temperatura superiore a 30 graditeplota vyšší než 30 stupňů

te: più di tevíc než ty

alto: È più alto di me.Je vyšší než já.

altro: Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

che: Preferisco guardare la TV piuttosto che leggere.Raději se dívám na televizi, než čtu.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

maturare: Le ragazze maturano prima dei ragazzi.Dívky dospívají dříve než chlapci.

meglio: È meglio preparato di te.Je připravený lépe než ty.

meglio: È meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

minore: La cifra è minore del previsto.Částka je menší, než se předpokládalo.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

oltre: Durerà una settimana e oltre.Potrvá to (i) déle než týden.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

oltre: È una città con oltre un milione di abitanti.Je to město s více než milionem obyvatel.

peggio: Mi sento peggio di ieri.Je mi hůř než včera.

peggio: È peggio di prima.Je to horší než předtím.

peggiore: È peggiore di ieri.Je to horší než včera.

per: È troppo bello per essere vero.Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.

più: Guadagna più di te.Vydělává víc než ty.

più: È più grande di me.Je větší než já.

più: Oggi fa più caldo di ieri.Dnes je tepleji než včera.

più: Più che stanca era stufa.Spíš než unavená byla otrávená.

piuttosto: piuttosto arrabbiato che tristespíš naštvaný než smutný

piuttosto: Si muove in bici piuttosto che in auto.Jezdí spíš na kole, než v autě.

restare: Non resta che...Nezbývá (nic jiného) než...

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

semplice: Questa è la pura e semplice verità.To není nic jiného než holá pravda.

stare: Stanno peggio di noi.Jsou na tom hůř než my.

superare: Non dovrebbe superare un'ora.Nemělo by to být delší než hodinu.

superare: La classe supera i 30 alunni.Ve třídě je více než 30 žáků.

superare: Ti supero di 10 centimetri.Jsem o 10 centimetrů vyšší než ty.

gallina: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

mai: Meglio tardi che mai.Raději pozdě než vůbec.

meglio: Meglio tardi che mai.Lépe pozdě než nikdy.

tardi: Meglio tardi che mai.Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.

uovo: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.