Hlavní obsah

fino

Příslovce

  1. a qc po co/k čemu místně, do časověfino ad alloraaž dosudFino a quando?Dokdy?fino a che, finchédokudfino dauž od časově, až z místně
  2. dokonce i

Vyskytuje se v

alla: alla finenakonec, závěrem

caviglia: gonna lunga fino alla cavigliasukně až po kotníky

doratura: fino a doraturadozlatova osmažit ap.

esaurimento: vendita fino ad esaurimento scorteaž do vyprodání zásob prodej

fine: il fine settimanavíkend

fine: senza finenekonečný

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

fine: alla finenakonec, konečně

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

fine: un minuto alla fineminuta do konce

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

fine: fine del mondokonec světa i přen.

fine: perseguire un finesledovat (nějaký) cíl

fine: secondo finepostranní úmysl

fondo: credere fino in fondo in qcslepě věřit čemu

fondo: leggere qc fino in fondočíst co až do konce

gennaio: alla fine di gennaiona konci ledna

ghiaia: ghiaia finedrobnozrnný štěrk

giustificare: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

indebitarsi: Si sono indebitati fino al collo.Zadlužili se až po krk.

indennità: indennità di fine rapportoodstupné

lieto: film a lieto finefilm se šťastným koncem

lineamento: lineamenti delicati/finijemné rysy

lucro: associazione senza fini di lucroneziskové sdružení

momento: fino a questo momentoaž doposud

nausea: fino alla nauseaaž do omrzení

noia: ripetere qc fino alla noiaopakovat co až do omrzení.

ora: fino ad oradoteď

orlo: bicchiere pieno fino all'orlopo okraj plná sklenice

pieno: pieno fino all'orlopo kraj naplněný

porre: porre termine/fine a qcukončit co, učinit přítrž čemu, skoncovat s čím

principio: dal principio alla fineod začátku do konce

quando: fino a quandodokdy

questo: fino a questo momento(až) do tohoto okamžiku

scorta: fino ad esaurimento scortedo vyprodání zásob

sera: (fino) alla sera(až) do večera

sgolarsi: fino a sgolarsiaž do ochraptění

trascinarsi: trascinarsi fino adovléknout se až kam

ultimo: fino all'ultimoaž do konce

vite: vite senza fine, vite perpetuanekonečný šroub

essere: Sarebbe la fine.To by byl konec.

fine: A che fine?Za jakým účelem?, Na co?

insonne: rimanere insonne fino all'albanespat/být vzhůru až do rána

osso: ridotto fino alle ossavyhublý na kost

prossimo: Il lavoro è prossimo alla fine.Práce je (už) u konce.

andare: andare a buon finedobře dopadnout

collo: fino al colloaž po krk/uši zadlužený ap.

dente: přen. fino ai dentiaž po zuby vyzbrojený ap.

fine: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

goccia: fino all'ultima goccia(až) do poslední kapky, až do dna

gola: Sono pieno fino alla gola.Mám (toho) dost., Už mi to leze krkem.

midollo: přen. fino al midolloaž do morku kostí promoknout ap.

nausea: mangiare fino alla nauseajíst/najíst se/nacpat se až k prasknutí

osso: fino alle ossa(až) na kost promrzlý ap.

scoppiare: Ha mangiato fino a scoppiare.Najedl se až k prasknutí.

scrupolo: onesto fino allo scrupolonaprosto poctivý

topo: far la fine del toposkončit v pasti/jako krysa