Hlavní obsah

porre

Tranzitivní sloveso

  1. qc dove položit, dát, postavit co kam na zem ap.porre la firmapodepsat seporre la fiducia in qvložit důvěru v kohoporre un terminestanovit termínporre termine/fine a qcukončit co, učinit přítrž čemu, skoncovat s čímporre rimedio a qczjednat nápravu v čemporre in essereuskutečnit, zrealizovatporre in dubbiozpochybnitporre in salvozachránit
  2. položit, klást základy ap.porre le fondamenta di qcpoložit základy čeho
  3. položit otázku ap.porre una domandapoložit otázku
  4. připustit, předpokládatPoniamo che tu sia...Dejme tomu, že bys byl...posto che ...za předpokladu, že ...

Vyskytuje se v

ormeggio: (posto d')ormeggioúvaziště lodí ap., přen. kotviště

posto: al postodi qc (na)místo čeho

accento: přen. mettere/porre l'accento su qcklást důraz na co

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

caso: porre/mettere il casopředpokládat

che: posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

freno: porre un freno a qczabránit čemu, učinit přítrž čemu

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

guida: posto di guidamísto řidiče v autě

modo: porre modoomezit

piede: posto in piedimísto k stání

posto: del postomístní lidé ap.

posto: fuori postonemístný, nevhodný

posto: mettere a posto qcdát co do pořádku

posto: essere a postobýt v pořádku

posto: posto al solemísto na slunci

posto: posto liberovolné místo

posto: posto di prima filamísto v první řadě

posto: prendere postosednout si

posto: posto di guidamísto řidiče, pracoviště řidiče

posto: perdere il postopřijít o místo

posto: Ha un buon posto.Má dobrý job.

posto: posto telefonico pubblicoveřejný telefon

posto: posto di guardiakontrolní místo

posto: posto di pronto soccorsostanice první pomoci

posto: posto di rifornimentočerpací stanice

posto: posto di poliziapolicejní stanice

posto: posto di comandoobsluhovací pult

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

rimedio: porre rimedio a qczjednat nápravu čeho

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

riparo: mettere/porre riparo a qcnapravit co, zjednat nápravu čeho

termine: porre termine a qcukončit co, učinit konec čemu

veto: porre il veto a qcuvalit veto na co, přen. zakázat co

affollato: Il posto era affollato.Byl tam pěkný nával., Bylo tam pěkně narváno.

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.

occupato: Scusi, questo posto è occupato?Promiňte, je to místo obsazené?

porsi: Si pose al lavoro.Pustil se do práce.

posto: Tutto a posto.Všechno (je) v pořádku.

posto: Fate un po' di posto.Udělejte trochu místa.

posto: C'è posto per tutti.Pro všechny je místo.

posto: Ha la testa a posto.Má hlavu na správném místě. je rozumný

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

posto: Vive in un posto tranquillo.Bydlí v klidné lokalitě.

posto: posto chejestliže, za předpokladu, že...

proprio: mettere le cose al proprio postodát věci na své místo

rotella: Ha una rotella fuori posto., Gli manca una rotella.Nemá všech pět pohromadě., Má o kolečko víc.

důraz: klást důraz na coporre l'enfasi su qc

klást: klást základyporre/gettare le fondamenta

klást: klást otázkyporre/fare domande

kontrolní: kontrolní bod/stanicepunto/posto di controllo

místo: na místěsul posto, ihned též sul colpo, subito

parkovací: parkovací místoposto di parcheggio

placený: dobře placené místoposto ben pagato

pokládat: pokládat kolejeporre i binari

položit: položit otázku komufare/porre una domanda a q

pořádek: být v pořádkuessere in ordine, essere a posto

pracoviště: na pracovištisul posto di lavoro

přespání: místo na přespáníun posto da dormire

rozbít: rozbít táborporre l'accampamento, piantare il campo, accamparsi

stanoviště: kontrolní stanoviště na hranici, při závodech ap.posto di blocco

trápení: ukončit čí trápeníporre fine alla sofferenza di q

uvalit: práv. uvalit vazbu na kohoporre q in detenzione preventiva

vazba: vzít koho do vazbyporre q in detenzione preventiva

z, ze: z místa na místoda un posto all'altro

zjednat: zjednat nápravu čehorettificare, correggere, riparare qc, situace porre rimedio alla situazione

zpátky: dát co zpátky na místorimettere qc al suo posto

zpět: dát co zpět na místorimettere qc al suo posto

žádat: žádat o práci (na pozici)/pracovní místo ...fare domanda per un posto (di lavoro)

být: Doklady jsou v pořádku.I documenti sono a posto.

dovést: Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

kam: Nemá kam jít.Non ha nessun posto dove andare.

kde: Nemám kde bydlet.Non ho nessun posto dove stare.

klást: Klademe důraz na...Poniamo/Mettiamo l'accento su...

klást: Kladli nám různé překážky.Ci hanno posto diversi ostacoli.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

místo: Je to místo volné?È libero questo posto?

místo: Já na tvém místě ...Se fossi in te..., Io al posto tuo...

místo: Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.

místo: Místo mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.

nahradit: Kdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?

náprava: zjednat nápravu čehorettificare qc, porre rimedio a qc, dát do pořádku mettere in ordine qc

nával: Byl tam (pěkný) nával.Il posto era affollato.

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

nocleh: najít (si) nocleh kdetrovare un posto per pernottare dove

odvést: Odvedli děti do bezpečí.Hanno portato i bambini in un posto sicuro.

pojit se: S tím místem se pojí mnoho tajemství.A quel posto sono legati tanti segreti.

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.