Hlavní obsah

caso

Podstatné jméno mužské

  1. náhodaper casonáhodouper puro casočistě/čirou náhodoua casonáhodněporre/mettere il casopředpokládat
  2. situace konkrétní okolnostidecidere secondo il casorozhodnout podle situace
  3. případ řešená věc ap.Non fare caso a me.Nevšímej si mě.Mi fa caso che ...Mám pocit, že ..., Zdá se mi, že ...al caso, nel casopřípadně, eventuálněin nessun/ogni casov žádném/každém případěin caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrtifar(e) caso a q/qcvšímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojemfare al casohodit se, přijít vhod
  4. kauza, případcaso grave/urgentevážný/akutní případ
  5. pád gramatickýcaso preposizionalepředložkový pád

Vyskytuje se v

nominativo: (caso) nominativonominativ, první pád

a: a casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově

ablativo: (caso) ablativoling. šestý pád v latině

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

che: nel caso che ...v případě, že ...

emergenza: in caso di emergenzav případě nouze

giudicare: dir. giudicare il casoprojednat případ soudně ap.

inverso: nel caso inversov opačném případě

isolato: fenomeno/caso isolatoojedinělý jev/případ

limite: caso limitekrajní případ

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

manuale: un caso da manualeučebnicový případ

mero: per mero casočirou náhodou

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

necessità: in caso di necessitàv případě nouze

nel: nel caso chev případě, že

ogni: in ogni casov každém případě

puro: per puro casočirou náhodou

sentire: sentire per casonáhodou zaslechnout

sfortunato: per un caso sfortunatonešťastnou náhodou

specifico: in questo specifico casov tomto konkrétním případě

strano: un caso stranozvláštní případ

studio: caso di studiopřípadová studie

svariato: in svariati casiv mnoha různých případech

tale: in tale casov takovém případě

urgenza: in caso di urgenzav případě nutnosti

darsi: Si dà il caso che ...Stane se, že...

ingestione: In caso di ingestione ...V případě požití ...

particolare: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě

peggiore: nel peggiore dei casiv nejhorším případě

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

čirý: čirou náhodouper puro caso

jako: tak jako takin ogni caso

každý: v každém případěin ogni caso

konkrétní: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

náhoda: ponechat náhodě colasciare qc al caso

náhodně: náhodně vybranýscelto a caso

náhodou: šťastnou náhodouper un caso fortunato

náhodou: Nemáte náhodou ...?Non ha per caso ...?

naléhavý: naléhavý případ(caso di) emergenza

nejasnost: v případě nejasností...in caso di dubbi...

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěnel miglior caso

nešťastný: nešťastnou náhodouper un caso sfortunato

nutnost: v případě nutnostiin caso di necessità/urgenza, se necessario

opačný: v opačném případějinak altrimenti, pokud nastane opak in caso contrario

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

ponechat: ponechat co náhodělasciare qc al caso

potřeba: v případě potřebyin caso di necessità

požár: v případě požáruin caso d'incendio

požití: V případě požití...Nel caso di ingestione...

případ: případ od případu lišit se ap.da caso a caso, di caso in caso

případ: učebnicový případcaso da manuale

případ: v daném/takovém případěin questo/tal caso

případ: právní případcaso (giuridico)

případ: v tomto případěin questo caso

případ: v případě, ženel caso che

případ: v případě nutnostiin caso di urgenza, se è necessario

případ: v žádném případěin nessun caso

případ: v každém případěin ogni caso

případový: případová studiecaso (di) studio

řada: v řadě případůin molti casi

studie: případová studiecaso di studio

špatný: za špatného počasícon il brutto tempo , v případě in caso di maltempo

třeba: pokud bude třebase necessario, in caso di necessità

učebnicový: učebnicový příklad (toho, jak) ...un caso da manuale di ...

výběr: náhodný/namátkový výběrselezione casuale/a caso, vzorků campionamento casuale

vybraný: náhodně vybranýscelto a caso

četný: v četných případechin numerosi casi

jestlipak: Jestlipak se znáte?(Che) per caso vi conoscete?

jistit se: jistit se pro všechny případyassicurarsi per tutti i casi

množit se: Množí se případy čeho.Aumentano i casi di qc.

objevit: Objevil jsem to náhodou.L'ho scoperto per caso.

případ: V mém případě ...Nel mio caso ...

u: U velryb tomu tak není.Non è questo il caso delle balene., Questo non vale per le balene.

všímat si: Nevšímej si toho.Non ci fare caso.

zmínka: Nestojí to za zmínku.Non è neanche il caso di parlarne.

zvonit: Nezvonil náhodou někdo?Ha suonato qualcuno per caso?

beznadějný: beznadějný případ člověkun caso disperato

krajní: v krajním případěnel caso estremo, jako poslední možnost come ultima risorsa

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio