Hlavní obsah

darsi

Vpron

  1. a qc věnovat se čemu, zabývat se čímdarsi da farečinit se, makat
  2. a qc dát se, pustit se do čehodarsi a corrererozběhnout se
  3. a qc odevzdat se, vzdát se, (p)oddat se čemu
  4. per qc dělat co simulovat stav, vydávat se za co, předstíratSi dà per malato.Dělá nemocného.
  5. být, naskytnout se, objevit se příležitost ap.Può darsi.Možná., Může být.Quando si dà l'occasione ...Když bude příležitost...Si dà il caso che ...Stane se, že...può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...
  6. dá(va)t si i vzájemně, dělat si naděje ap.darsi delle arienaparovat se, chvástat se, machrovat, dělat důležitého
  7. darsela a gambe vzít nohy na ramena, zdrhnout

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

dato: datidata

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

aria: darsi arie da q/qcdělat ze sebe koho/co

aria: darsi delle arienaparovat se, dělat důležitého

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

cambio: darsi il cambio(vy)střídat se

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cipria: darsi la ciprianapudrovat se

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

contatto: dati di contattokontaktní údaje

contegno: darsi un contegnochovat se/tvářit se důstojně/slušně

cura: non darsi curanestarat se

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

data: fissare la data di qcstanovit datum čeho

data: da lunga data(již) starý, dlouhotrvající, dlouhodobý, (jsoucí) starého data

data: di fresca datačerstvý, nedávný informace ap., (poměrně) nový

dato: data la situazioneza dané situace, vzhledem k situaci

dato: dato al viziooddávající se neřesti

dato: dato al berepropadlý alkoholu

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

dato: dati sensibilicitlivé údaje

dato: dato di fattoskutečnost, fakt

do: chiave di doC klíč

elaborazione: inform. elaborazione datizpracování dat elektronické

entrata: dati di entratavstupní data

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

fuga: darsi alla fugadát se na útěk

ganghero: přen. fuori dai gangherirozčílený, vytočený, rozzuřený, bez sebe

ganghero: přen. uscire dai gangherivyletět, neudržet se, vypěnit vzteky

glielo: glielo daròdám mu to

immettere: immettere dativložit data

immissione: immissione dei datizavedení dat

input: inform. dati di inputvstupní data

intenzionale: danno intenzionale a qcúmyslné poškození čeho

interdizione: interdizione dai pubblici ufficizákaz výkonu funkcí ve veřejné správě

inteso: non darsi per inteso di qcdělat, že nechápe kdo co

inteso: darsi per inteso di qcpochopit co, souhlasit s čím projevit porozumění

introduzione: introduzione dei dativložení dat (do počítače)

liberarsi: liberarsi dai pregiudizizbavit se předsudků

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

mancare: mancare alla parola data, mancare di parolanedodržet slovo, nedostát slovu

minore: in do minorev C moll

mossa: hovor. darsi una mossahodit sebou pospíšit si

nascita: luogo/data di nascitamísto/datum narození

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

oggi: data di oggidnešní datum

oggi: dai/dagli oggi e dai/dagli domanina dlouhé lokte, zdlouhavě

parola: mantenere la parola datadodržet slovo

pasticcio: togliere q dai pasticcivytáhnout koho z maléru

pena: darsi/prendersi la pena di fare qcobtěžovat se, namáhat se udělat co

pensiero: darsi pensiero per qdělat si starosti o koho

politica: darsi alla politicavstoupit do politiky

portare: portare dannozpůsobit škodu

prigioniero: darsi prigionieronechat se zajmout

processare: inform. processare i datizpracovávat data

purificarsi: purificarsi dai peccatiočistit se od hříchů

recupero: inform. recupero di datiobnova dat ztracených

richiamare: richiamare dativyvolat data z počítače

rimorso: essere preso dai rimorsimít výčitky

ripristino: inform. ripristino dei datiobnova dat

ripulita: darsi una ripulitaopláchnout se, dát se do pucu v rychlosti

scadenza: data di scadenzadatum expirace/spotřeby na balení ap.

scadenza: data di scadenzadatum splatnosti

sette: coccinella dai sette puntislunéčko sedmitečné

sicurezza: sicurezza dei datizabezpečení dat

subire: subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážku

tocco: darsi un tocco di cipriatrošku se na napudrovat

tormentare: essere tormentato dai rimorsitrápit se výčitkami

trasferimento: inform. trasferimento dei datipřenos dat

vinto: darsi per vintovzdát se, poddat se, přiznat/uznat porážku

alieno: È alieno dai pettegolezzi.Nesnáší pomluvy.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

che: Il giornale che mi hai dato ...Ten časopis, cos mi dal ...

condizionale: Gli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.

corrispondere: I dati non corrispondono.Ta data nesedí.

danno: Tuo danno.Tvoje škoda.

dare: Questo lavoro non molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.

dare: Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?