Hlavní obsah

darsi

Vpron

  1. a qc věnovat se čemu, zabývat se čímdarsi da farečinit se, makat
  2. a qc dát se, pustit se do čehodarsi a corrererozběhnout se
  3. a qc odevzdat se, vzdát se, (p)oddat se čemu
  4. per qc dělat co simulovat stav, vydávat se za co, předstíratSi dà per malato.Dělá nemocného.
  5. být, naskytnout se, objevit se příležitost ap.Può darsi.Možná., Může být.Quando si dà l'occasione ...Když bude příležitost...Si dà il caso che ...Stane se, že...può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...
  6. dá(va)t si i vzájemně, dělat si naděje ap.darsi delle arienaparovat se, chvástat se, machrovat, dělat důležitého
  7. darsela a gambe vzít nohy na ramena, zdrhnout

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

dato: datidata

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

aria: darsi arie da q/qcdělat ze sebe koho/co

aria: darsi delle arienaparovat se, dělat důležitého

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

cambio: darsi il cambio(vy)střídat se

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

cipria: darsi la ciprianapudrovat se

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

colpo: dare/fare un colpo di telefonobrnknout kam, komu

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunicazione: dare la comunicazione di qcoznámit, sdělit co

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

contatto: dati di contattokontaktní údaje

contegno: darsi un contegnochovat se/tvářit se důstojně/slušně

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

cotta: dare una cotta a qckrátce povařit co

cozzata: dare un cozzata a q/qctrknout koho/co koza ap.

cozzo: dare un cozzo in qcvrazit, narazit do čeho zdi ap.

credere: far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

cura: non darsi curanestarat se

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

dare: dare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít koho

dare: dare da mangiare(na)krmit

dare: dare fuoco a q/qczapálit komu/co

dare: dare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.

dare: dare una voce a qzavolat komu

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

dare: dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k dílu

dare: dare coraggio a qdodat odvahy komu