Hlavní obsah

portare

Tranzitivní sloveso

 1. nést, nosit batoh na zádech ap., véztMi hanno portato via la macchina.Odtáhli mi auto. policie ap.La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.Che il diavolo ti porti!Jdi k čertu!portare q in braccionést koho v náručíportare sulle spallenosit na zádechportare viaodnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.portare in altovynášet, velebit koho
 2. qc q přinést co komuPortami un bicchiere.Přines mi skleničku.portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čímportare aiutopomoct
 3. nést držet tíhu
 4. unést, uvézt náklad ap.
 5. nosit na sobě, oblečení ap.Porta gli occhiali.Nosí brýle.Porta la barba.Má bradku.Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.
 6. nosit držet v jisté poziciportare la testa bassachodit se svěšenou hlavou
 7. q dove vzít, zavést, zavézt koho kam doprovodit ap.Ha portato i bambini a spasso.Vzal děti na procházku.Ti porterò al cinema.Vezmu tě do kina.La portai a casa.Vzal jsem ji domů.
 8. vést směrem, dovést do situace ap.Dove porta la strada?Kam vede ta ulice?portare alla rovinapřivést k zániku, zruinovatportare alla disperazionepřivést k zoufalstvíportare a terminedovést do konceportare q sulla cattiva stradasvést koho na scestí
 9. vést pohyby, při tanci ap.
 10. vést, svádět k domněnce ap.
 11. způsobit, přinést kýžené výsledky ap.Il lavoro portò i suoi frutti.Práce přinesla svoje ovoce.portare dannozpůsobit škodu
 12. uvést důvody ap.Portò delle scuse ridicole.Přišel se směšnými výmluvami.
 13. živit, podporovat pocit, přesvědčení ap.portare rancore a qchovat zášť ke komuportare rispetto a qrespektovat koho, chovat respekt ke komu

Vyskytuje se v

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

braccio: portare in braccio q/qcnést koho/co v náručí

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

carrozzeria: carrozzeria portantesamonosná karosérie

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

collo: portare qc al collonosit co na krku

comandante: comandante del portovelitel přístavu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

follia: portare q alla folliadohnat koho k šílenství

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

mettere: mettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat koho

misuratore: misuratore di portataprůtokoměr

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

ossatura: ossatura portantenosná konstrukce

pantalone: přen. hovor. portare i pantalonirozkazovat, mít hlavní slovo v domácnosti

parrucca: portare la parruccanosit paruku

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

pazzia: portare q alla pazziadohnat koho k šílenství

persiano: porta persianažaluziové dveře

porta: porta di sicurezzabezpečnostní dveře

porta: porta di servizioslužební vchod

porta: indicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat koho

porta: porta a portai přen. hned vedle

porta: vendita porta a portapodomní prodej, prodej dům od domu

porta: porta a vetriskleněné dveře

porta: porta scorrevoleposuvné dveře

porta: a porta vuotado prázdné brány

porta: porta seriale/parallelasériový/paralelní port

portante: muro portantenosná zeď

portante: fune portantenosné lano

portata: di gran portatadůležitý, významný

portata: portata di volodolet letadla ap.

portata: a portata di vocena doslech

portata: alla portata di tuttivšeobecně dostupný, srozumitelný všem

portata: a portata di tirona dostřel

portata: fuori portatamimo dostřel

portata: portata al secondoprůtok za sekundu

portata: misuratore di portataprůtokoměr

porto: porto fluvialeříční přístav

porto: entrare in portovplout do přístavu

porto: econ. porto francosvobodný přístav

porto: porto commercialeobchodní přístav

porto: porto di transitopřekladiště

porto: porto di partenzadomovský přístav

porto: přen. andare in portodospět do (úspěšného) konce

porto: porto d'armizbrojní průkaz

porto: franco di portodopravné platí odesílatel, poštovné hrazeno

porto: porto assegnatodopravné platí příjemce

scocca: scocca (auto)portantesamonosná karosérie

scorrevole: porta scorrevoleposuvné dveře

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou

seriale: porta serialesériový port

servizio: porta di servizioslužební vchod

sfortuna: portare sfortunapřinášet smůlu

soffietto: porta a soffiettoshrnovací/skládací dveře

spasso: portare a spasso il cane(jít) vyvenčit psa

spazzatura: portare via la spazzaturavynést smetí

struttura: struttura portantenosná konstrukce

tavola: mettere/portare qc in tavoladát co na stůl, (na)servírovat co

tirare: tirare la portazavřít/přivřít dveře

tiro: fuori (portata di) tiromimo dostřel, přen. mimo dosah

uscire: uscire dal portovyplout z přístavu

venditore: venditore ambulante/porta a portapouliční/podomní prodejce/obchodník

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

baffo: Porta i baffi.Nosí knírek.