Hlavní obsah

Zájmeno

  • sebe, sebouParla molto di sé.Hodně mluví o sobě.Si'è fatto da sé.Vypracoval se sám.avere/portare qc con sémít/přinést co s seboua sé (stesso)(sám) sobě, sám sebe, k soběda sésám (od sebe) bez pomoci, automaticky ap.di per sé, in sé (stesso)sám o sobě uvažovaný ap.prendere su di sé qcvzít (si) na sebe co odpovědnost ap.guardare davanti a sédívat se před sebe

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

spiegarsi: spiegarsi da hovořit/mluvit sám za sebe, hovořit jasně fakt, gesto ap.

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

amore: amore di sebeláska

anche: anche seačkoli, přestože, i kdyby

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

certificare: Si certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...

chiudersi: chiudersi in stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

come: come se...jako by...

commercio: far commercio di prodávat se prostituovat se

compiacersi: compiacersi di se stessobýt samolibý

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

da: da solo, da sám

davanti: guardare davanti a dívat se před sebe/dopředu

dio: Se Dio vuole., Dio voglia.Dá-li Bůh., Když dá Bůh.

disgusto: provare disgusto di hnusit se sám sobě

dominio: dominio di sebekontrola, sebeovládání

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

fiducia: fiducia in se stessosebedůvěra

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

fuori: essere fuori di blouznit, být bez sebe radostí ap.

giustizia: farsi giustizia (da )vzít spravedlnost do svých rukou

indebitarsi: Si sono indebitati fino al collo.Zadlužili se až po krk.

infatuarsi: Si è infatuato di lei.Zbláznil se do ní.

ingraziarsi: Si è ingraziato il pubblico.Získal si přízeň publika.

liquefarsi: I loro risparmi si sono liquefatti.Veškeré jejich úspory se vypařily.

lottare: lottare con stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

mostra: far bella mostra di dobře (za)působit dobrým dojmem

necessario: se è necessariov případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třeba

neppure: neppure seani kdyby

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

padronanza: padronanza di sebekontrola, sebeovládání

padrone: essere padrone di být svým pánem

parlare: parlare tra (e )mluvit si pro sebe

piccolo: Il piccolo si è addormentato.Malý usnul.

possibile: se possibilepokud možno

presumere: presumere troppo di příliš si o sobě myslet, být domýšlivý

prodigare: prodigare tutto se stessorozd(áv)at se být velmi štědrý

professarsi: Si professava mio amico.Prohlašoval se za mého přítele.

protendersi: Si protese dalla finestra.Vyklonil se z okna.

prova: dare buona prova (di )osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.

ridere: si fa per ridere(to) jen tak z legrace

rientrare: rientrare in (stesso)probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí

rigoroso: essere rigoroso con se stessobýt na sebe přísný

ritirarsi: ritirarsi in stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

salvo: salvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

se: se anche, se purei když, i kdyby

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sicuro: essere sicuro di být sebejistý/sebevědomý, mít sebevědomí

stante: a stantesamostatný, sám o sobě, separátní

stesso: (di) per stessosám o sobě

stesso: se stessosám sebe

stima: stima di se stessosebeúcta

studiare: studiare da /solobýt samouk, učit se sám

superare: superare stessopřekonat sám sebe

tornare: tornare in přijít k sobě, probrat se

trarre: trarre a přitáhnout si/k kobě

abbattersi: Sulla città si è abbattuta una grandinata.Město zasáhlo krupobití.

abbuffarsi: Si è abbuffato di dolci.Nacpal se sladkým.

accanirsi: Si accanisce a tacere.Zarytě mlčí.

accapponarsi: Mi si accappona la pelle.Naskakuje mi husí kůže.

accedere: Al salone si accede da...Do obýváku se vchází z...

acclimatarsi: Si è acclimatato subito.Hned se aklimatizoval.

accorgersi: Si accorse di aver...Uvědomil si, že...

accrescersi: La produzione si è accresciuta del 2%.Výroba vzrostla o 2%.