Hlavní obsah

trarre

Tranzitivní sloveso

  1. qc da qc čerpat co z čeho, (vy)těžit, získ(áv)at co z čehotrarre profitto di qctěžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čemtrarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čehotrarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojůun film tratto da un romanzo ...film natočený na motivy/základě románu ...
  2. q/qc a qc (do)táhnout, (od)vléct, (od)táhnout koho/co kamtrarre a sépřitáhnout si/k kobě
  3. q in qc dovést koho k čemu závěrům ap., uvést koho v co omyl ap.trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho
  4. i přen.da qc vytáhnout z čeho, (vy)tasit zbraň ap., dostat (ven) z čehotrarre q d'impacciovytáhnout z průšvihu koho
  5. qc vydávat co zvuk, hles ap., vypustit z úst ap.

Vyskytuje se v

beneficio: trarre beneficio da qcmít prospěch z čeho, těžit z čeho

carattere: tratto di caratterepovahový rys

conclusione: trarre le conclusionivyvodit závěry

conseguenza: trarre le conseguenzevyvodit důsledky

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

insegnamento: trarre insegnamentopoučit se, vzít si ponaučení

linea: linea tratto-puntočerchovaná čára

origine: trarre origine da qcpocházet, pramenit z čeho

profitto: trarre profitto da qcmít užitek, těžit z čeho

tratto: in un trattojedním tahem

tratto: disegno al trattokresba

tratto: a(d) un tratto, tutt'a un trattonajednou, náhle

tratto: a tratti, di tratto in trattosem tam, občas

tutto: tutt'a un trattonáhle

vantaggio: trarre vantaggio da qczískat výhodu z čeho, těžit z čeho

oscurarsi: Il cielo d'un tratto si oscurò.Obloha náhle potemněla.

dado: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

tratto: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

důsledek: vyvodit důsledky z čehotrarre le conseguenze di qc

kostka: hodit kostkoulanciare/trarre il dado

lano: vlečné lanofune traente, cavo di traino

omyl: uvést v omylindurre in errore q, trarre in inganno q

ponaučení: vzít si ponaučení z čehotrarre un insegnamento da qc

povahový: povahový rystratto di carattere

prospěch: mít z čeho prospěchbeneficiare da qc, trarre vantaggio da qc

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

úsek: časový úsekperiodo /tratto di tempo

užitek: mít užitek z čehotrarre profitto da qc, beneficiare di qc

vyvést: vyvést z omylu kohoaprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno q

vyvodit: vyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliate

vyvodit: vyvodit důsledky z čehotrarre le conseguenze da qc

závěr: Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.

vrhnout: Kostky jsou vrženy.Il dado è tratto.