Hlavní obsah

trarre

Tranzitivní sloveso

  1. qc da qc čerpat co z čeho, (vy)těžit, získ(áv)at co z čehotrarre profitto di qctěžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čemtrarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čehotrarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojůun film tratto da un romanzo ...film natočený na motivy/základě románu ...
  2. q/qc a qc (do)táhnout, (od)vléct, (od)táhnout koho/co kamtrarre a sépřitáhnout si/k kobě
  3. q in qc dovést koho k čemu závěrům ap., uvést koho v co omyl ap.trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho
  4. i přen.da qc vytáhnout z čeho, (vy)tasit zbraň ap., dostat (ven) z čehotrarre q d'impacciovytáhnout z průšvihu koho
  5. qc vydávat co zvuk, hles ap., vypustit z úst ap.

Vyskytuje se v

beneficio: trarre beneficio da qcmít prospěch z čeho, těžit z čeho

carattere: tratto di caratterepovahový rys

conclusione: trarre le conclusionivyvodit závěry

conseguenza: trarre le conseguenzevyvodit důsledky

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

insegnamento: trarre insegnamentopoučit se, vzít si ponaučení

linea: linea tratto-puntočerchovaná čára

origine: trarre origine da qcpocházet, pramenit z čeho

profitto: trarre profitto da qcmít užitek, těžit z čeho

tratto: in un trattojedním tahem

tutto: tutt'a un trattonáhle

vantaggio: trarre vantaggio da qczískat výhodu z čeho, těžit z čeho

oscurarsi: Il cielo d'un tratto si oscurò.Obloha náhle potemněla.

dado: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

důsledek: trarre le conseguenze di qcvyvodit důsledky z čeho

kostka: lanciare/trarre il dadohodit kostkou

lano: fune traente, cavo di trainovlečné lano

omyl: indurre in errore q, trarre in inganno quvést v omyl

ponaučení: trarre un insegnamento da qcvzít si ponaučení z čeho

povahový: tratto di caratterepovahový rys

prospěch: beneficiare da qc, trarre vantaggio da qcmít z čeho prospěch

ukvapit se: saltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettateukvapit se v závěrech

úsek: periodo /tratto di tempočasový úsek

užitek: trarre profitto da qc, beneficiare di qcmít užitek z čeho

vyvést: aprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno qvyvést z omylu koho

vyvodit: trarre conclusioni sbagliatevyvodit mylné závěry

závěr: Non trarre conclusioni affrettate.Nedělej ukvapené závěry.

vrhnout: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

trarre: trarre profitto di qctěžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čem