Hlavní obsah

Zájmeno

  • sebe, sebouParla molto di sé.Hodně mluví o sobě.Si'è fatto da sé.Vypracoval se sám.avere/portare qc con sémít/přinést co s seboua sé (stesso)(sám) sobě, sám sebe, k soběda sésám (od sebe) bez pomoci, automaticky ap.di per sé, in sé (stesso)sám o sobě uvažovaný ap.prendere su di sé qcvzít (si) na sebe co odpovědnost ap.guardare davanti a sédívat se před sebe

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

spiegarsi: spiegarsi da séhovořit/mluvit sám za sebe, hovořit jasně fakt, gesto ap.

amore: amore di sésebeláska

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

commercio: far commercio di séprodávat se prostituovat se

da: da solo, da sésám

davanti: guardare davanti a sédívat se před sebe/dopředu

disgusto: provare disgusto di séhnusit se sám sobě

dominio: dominio di sésebekontrola, sebeovládání

fuori: essere fuori di séblouznit, být bez sebe radostí ap.

giustizia: farsi giustizia (da sé)vzít spravedlnost do svých rukou

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

padronanza: padronanza di sésebekontrola, sebeovládání

padrone: essere padrone di sébýt svým pánem

parlare: parlare tra sé (e sé)mluvit si pro sebe

presumere: presumere troppo di sépříliš si o sobě myslet, být domýšlivý

prova: dare buona prova (di sé)osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.

rientrare: rientrare in sé (stesso)probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí

ritirarsi: ritirarsi in sé stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

sicuro: essere sicuro di sébýt sebejistý/sebevědomý, mít sebevědomí

stante: a sé stantesamostatný, sám o sobě, separátní

stesso: (di) per sé stessosám o sobě

studiare: studiare da sé/solobýt samouk, učit se sám

superare: superare sé stessopřekonat sám sebe

tornare: tornare in sépřijít k sobě, probrat se

trarre: trarre a sépřitáhnout si/k kobě

chiamare: Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.

girare: La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.

troppo: Si sente fin troppo sicuro di sé.Cítí se až moc sebejistě.

andare: va da sé che ...(to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...

bastare: bastare a sé stessovystačit si (sám), být soběstačný

sopra: prendere q sopra di sévzít co na sebe odpovědnost ap.

stare: non stare in sébýt bez sebe radostí ap.

tra: tra sé e sésám se sebou mluvit ap.

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou