Hlavní obsah

se

Spojka

  1. jestli(že), kdyby, pokud, když, -liSe fossi in te, farei...Kdybych byl tebou, udělal bych...Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...se anche, se purei když, i kdybyse non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším
  2. zda, jestli zjišťovacíMi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

spiegarsi: spiegarsi da hovořit/mluvit sám za sebe, hovořit jasně fakt, gesto ap.

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

amore: amore di sebeláska

anche: anche seačkoli, přestože, i kdyby

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

certificare: Si certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...

chiudersi: chiudersi in stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

come: come se...jako by...

commercio: far commercio di prodávat se prostituovat se

compiacersi: compiacersi di se stessobýt samolibý

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

da: da solo, da sám

davanti: guardare davanti a dívat se před sebe/dopředu

dio: Se Dio vuole., Dio voglia.Dá-li Bůh., Když dá Bůh.

disgusto: provare disgusto di hnusit se sám sobě

dominio: dominio di sebekontrola, sebeovládání

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

fiducia: fiducia in se stessosebedůvěra

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

fuori: essere fuori di blouznit, být bez sebe radostí ap.

giustizia: farsi giustizia (da )vzít spravedlnost do svých rukou

indebitarsi: Si sono indebitati fino al collo.Zadlužili se až po krk.

infatuarsi: Si è infatuato di lei.Zbláznil se do ní.

ingraziarsi: Si è ingraziato il pubblico.Získal si přízeň publika.

liquefarsi: I loro risparmi si sono liquefatti.Veškeré jejich úspory se vypařily.

lottare: lottare con stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

mostra: far bella mostra di dobře (za)působit dobrým dojmem

necessario: se è necessariov případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třeba

neppure: neppure seani kdyby

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

padronanza: padronanza di sebekontrola, sebeovládání

padrone: essere padrone di být svým pánem

parlare: parlare tra (e )mluvit si pro sebe

piccolo: Il piccolo si è addormentato.Malý usnul.

possibile: se possibilepokud možno

presumere: presumere troppo di příliš si o sobě myslet, být domýšlivý

prodigare: prodigare tutto se stessorozd(áv)at se být velmi štědrý

professarsi: Si professava mio amico.Prohlašoval se za mého přítele.

protendersi: Si protese dalla finestra.Vyklonil se z okna.

prova: dare buona prova (di )osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.

ridere: si fa per ridere(to) jen tak z legrace

rientrare: rientrare in (stesso)probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí

rigoroso: essere rigoroso con se stessobýt na sebe přísný

ritirarsi: ritirarsi in stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

salvo: salvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

: avere/portare qc con mít/přinést co s sebou

: a (stesso)(sám) sobě, sám sebe, k sobě

: da sám (od sebe) bez pomoci, automaticky ap.

: di per , in (stesso)sám o sobě uvažovaný ap.

: prendere su di qcvzít (si) na sebe co odpovědnost ap.

: guardare davanti a dívat se před sebe

sicuro: essere sicuro di být sebejistý/sebevědomý, mít sebevědomí

stante: a stantesamostatný, sám o sobě, separátní

stesso: (di) per stessosám o sobě

stesso: se stessosám sebe

stima: stima di se stessosebeúcta

studiare: studiare da /solobýt samouk, učit se sám

superare: superare stessopřekonat sám sebe

tornare: tornare in přijít k sobě, probrat se

dbát: dbát na sebeaver cura di , badare a se stesso

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.Si preoccupava di non svegliare i genitori.

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

akorát: Já mám tak akorát čas!Come se io avessi tempo!

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

blížit se: Blíží se Vánoce.Il Natale si avvicina.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

brát se: Berou se v kostele.Si sposano in chiesa.

brát si: Laura si bere Antonia.Laura si sposa con Antonio.

brblat: Pořád jen brblá.Sempre si lamenta.

brblat: Brblal si pro sebe.Borbottava per se.

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

být: Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...

copak: Copak se to smí?Che si possa fare?

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

člověk: Člověk nikdy neví.Non si sa mai.

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dát se: Čas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.

dát se: Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.

dědit: Tradice, která se dědí...Una tradizione che si tramanda...

dělat: Jak se to dělá?Come si fa?

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.