Hlavní obsah

by

  1. (v podm. zp. přítomném)vyjadřuje se slovesem v podmiňovacím tvaruChtěl(a) bych...Vorrei ...Měl bys/byste... doporučeníDovresti/Dovrebbe ...Mohl by(ste) ...Potrebbe ...Šel bych ...Andrei ...Byl bych ...Sarei ...Pomohl bych ti.Ti aiuterei.Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?
  2. (v podm. zp. minulém)Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

Vyskytuje se v

ne: ne že bynon è che

aniž: aniž bych chtěl být ...senza voler essere ...

jako: jako bycome se

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

leda: leda(že) by...a meno che ...

rád: Rád bych...Vorrei..., Mi piacerebbe...

uškodit: co by neuškodilo nebylo by na škoduqc non guasterebbe, non ci starebbe male

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

aniž: aniž by byl pozvánsenza essere invitato

být: Měl bys být opatrný.Dovresti stare attento.

být: Nepřišel bys zítra?Vorresti venire domani?

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?

cokoli: Udělal bych cokoli.Farei qualunque cosa.

čest: Bylo by mi ctí...Sarebbe un onore per me...

dát se: Měl by ses dát ostříhat.Dovresti farti tagliare i capelli.

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

hodit se: V kolik by se ti to hodilo?A che ora ti andrebbe bene?

hodný: Byl byste tak hodný a...Vuole/Vorrebbe essere così gentile da...

hovořit: Chtěl bych hovořit s panem XY.Vorrei parlare con il signor XY.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

hrozně: Hrozně nerad bych ...Mi dispiacerebbe molto...

chtít: Chtěl bych ...Vorrei ...

ideální: Ideální by bylo...L'ideale sarebbe...

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

kdyby: Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.

kdyby: Ocenil bych, kdybyste mohl ...Apprezzerei se lei potesse ...

kéž: Kéž by (zasněžilo).Magari (nevicasse)!

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

laskavost: Udělal byste mi laskavost?Mi farebbe un favore?

lepší: Nebylo by lepší jít... ?Non sarebbe meglio andare ...?

líbit se: Více by se mi líbilo...Mi piacerebbe di più...

mít: Měl bys jít ...Dovresti andare...

mluvit: Mohl bych s Vámi mluvit?Potrei parlare con lei?

moct: Mohl byste mi pomoci?Potrebbe aiutarmi?

moct: To by mohla být pravda.Potrebbe essere vero.

moct: Mohli by se rozhodnout ...Potrebbero decidere ...

možná: Možná bychom mohli ...Forse potremmo ...

mysl: To by mi nebylo proti mysli.Non avrei nulla in contrario.

nerad: Nerad bych ...Non vorrei ...

ocenit: Ocenil bych, kdyby...Apprezzerei se...

platit: Chtěli bychom platit na číšníkaVorremmo pagare.

pohrdnout: Nepohrdl bych čím.Non mi dispiacerebbe qc.

popsat: Jak bys to popsal?Come lo descriveresti?

poradit: Co bys mi poradil?(Che) cosa mi consiglieresti?

poznat: Chtěl bych tě lépe poznat.Vorrei conoscerti meglio.

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

prosím: Pomohl byste mi prosím?Può aiutarmi per favore?

představit si: Představ si, že bys měl Porsche.Immaginati di avere una Porsche.

připouštět: Připouštím, že bys mohl mít pravdu.Ammetto che tu possa avere ragione.

rád: Měli bychom raději jít.Sarebbe meglio andarsene.

rád: Raději bych... preferencePreferirei...

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.Dovrei sdoppiarmi.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit 100 euro?Mi potrebbe spicciolare 100 euro?

říct: Neřekl bych.Non direi.

říct: Řekl bych, že ano.Direi di sì.

říct: Člověk by si řekl, že ...Si direbbe che ...

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

sednout: To by mi přesně sedlo.Questo farebbe proprio per me.

sednout: Svačina by sedla!Ci vorrebbe una merenda!

skoro: Skoro bych řekl, že ...Oserei quasi dire che ...

snadný: Nebylo by snazší...?Non sarebbe più facile...?

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.Una ragione di più per farlo.

spíš: Spíš bych si dal čaj.Preferirei un tè., Prenderei piuttosto un tè.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.Gli sarebbe bastato pochissimo per vincere.

stát se: iron. Nic by se ti nestalo, kdybys ...Non ti farebbe male ...

škodit: Neškodilo by...Non farebbe/sarebbe male..., ... non nuocerebbe

takový: Takový chlap by to zvládl.Un tal uomo potrebbe farlo.

takovýto: Takovíhle lidé by měli...Tale gente dovrebbe ...

tolerantní: Měl by být tolerantnější.Dovrebbe essere più tollerante.

třeba: Mohli bychom tam třeba zajít.Forse potremmo andarci.

upozornit: Chtěl bych vás upozornit na...Vorrei richiamare la sua attenzione su...

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.Gradiremmo (ricevere) i vostri commenti.

úvodem: Úvodem bych chtěl říct ...Per introdurre/Come introduzione vorrei dire ...

vadit: Vadilo by ti, kdyby...?Ti darebbe fastidio se...?

vhod: Přišlo by mi vhod ...Mi verrebbe/tornerebbe utile ...

vybrat: Chtěl bych vybrat.Vorrei fare un prelievo.

vyfotit: Mohl byste nás vyfotit?Potrebbe farci/scattarci una foto?

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Potrebbe farci una foto?

vysvětlit: Mohl bys mi to vysvětlit?Me lo potresti spiegare?

vzít: Mohl byste mě vzít do ... ? svéztPotrebbe darmi un passaggio a ... ?

vzkaz: Chtěl bych mu nechat vzkaz.Vorrei lasciargli un messaggio.

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...Mi piacerebbe sapere se ...

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

zkusit: Měli bychom to zkusit.Dovremmo provare.

zopakovat: Mohl byste to zopakovat?Potrebbe ripetere?

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

kámen: Je to odsud, co by kamenem dohodil.È a due passi da qui., È a un tiro di schioppo.

kuře: Neublížil by ani kuřeti.Non farebbe male a una mosca.