Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) prendereVzala mě za ruku ...Mi prese per mano ...vzít (si) co s sebouprendere qc con sé
 2. (odejmout) co komu togliere, ritirare qc a qvzít odvahu komuscoraggiare q, togliere il coraggio a q
 3. (odvézt ap.) koho portare q(svézt ap.) dare un passaggio a qMohl byste mě vzít do ... ? svéztPotrebbe darmi un passaggio a ... ?vzít koho do vazbymettere q in detenzione (preventiva)
 4. (přijmout do vlastnictví) co od koho prendere qc da q
 5. vzít (si) (přinést někam) portare
 6. (pochopit, vyložit si) prendereVzal to osobně.L'ha presa sul personale.celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale
 7. (krev ap.) prendere
 8. vzít na sebe (závazek ap.) prendere su di vzít na sebe (odpovědnost ap.) assumere, assumersi qc
 9. (peníze ap.) prendere
 10. (násilím odnést) portare via(smést) spazzare via
 11. hovor.(přijmout) prenderevzít zavděk čímaccontentarsi di qc
 12. hovor.(silně zapůsobit) koho scuotere, sconvolgere qhovor.(silně zaujmout) prendere qPěkně ho to vzalo.Fu molto scosso/sconvolto.
 13. (úkol, službu ap.) prenderevzít si na starost coprendersi cura di qc, occuparsi di qc
 14. vzít to hovor.(jít, jet někudy) prendereVezmeme to zkratkou.Prendiamo una scorciatoia.

Vyskytuje se v

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho fissarsi, concentrarsi su q, vyčinit ap. rimproverare q

vzít si: vzít si na sebeobléct si co mettersi qc, mít oblečené portare, indossare qc

zasvé: vzít zasvéandare in rovina

zavděk: vzít zavděkčím accontentarsi di qc

benzin: vzít/nabrat/natankovat benzínfare benzina

celkem: celkem (vzato) vcelkunel complesso, tutto sommato

dovolená: vzít si týden dovolenouprendere una settimana di ferie

hypotéka: vzít si hypotéku na důmprendere un mutuo per comprare una casa

manžel: vzít si koho za manželamaritarsi a/con q, sposare q, sposarsi con q

manželka: vzít si koho za manželkuammogliarsi con q, sposare q, sposarsi con qc

míra: vzít komu míru (na šaty)prendere le misure di/a q

nádrž: natankovat/vzít plnou nádržfare il pieno

náruč: vzít koho do náručíprendere q in braccio

ponaučení: vzít si ponaučení z čehotrarre un insegnamento da qc

prakticky: prakticky vzatoin pratica, praticamente

příklad: vzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

přísně: přísně vzatostrettamente parlando, a rigor di termini, v úzkém slova smyslu in senso stretto

půjčka: vzít si půjčkuprendere un prestito

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

starost: vzít si na starost koho/cooccuparsi, prendersi cura di q/qc

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své co dítěadottare qc

taxi: vzít si taxiprendere il taxi

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

vazba: vzít koho do vazbyporre q in detenzione preventiva

vědomí: vzít co na vědomítener conto di qc

vlek: vzít koho/co do vlekuprendere q/qc a rimorchio, trainare q/qc

volno: vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativa

volno: vzít si pár dní volno dovolenéprendere qualche giorno di vacanza/ferie

vzít si: vzít si půjčkuprendere/contrarre un prestito

vzít si: vzít si to jak osobně ap.prender(se)la come

záda: nést koho na zádech, vzít koho na zádaportare q sulle spalle/in groppa

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

zkratka: jít/vzít to zkratkouprendere una scorciatoia

zteč: přen. vzít co ztečíprendere qc d'assalto

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

ještě: Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Chiunque possa prenderlo.

sebou: Vezmu to s sebou.Lo prendo con me.

vzít se: Vzali se minulý rok.Si sono sposati l'anno scorso.

vzít se: Kde ses tu vzal?Come mai da queste parti?

vzít si: Vezmeš si mě?Mi sposi?

vzít si: Vezmi si.Prendi., Serviti (pure).

vzít si: Co si mám vzít na sebe?Che cosa mi metto?

vzít si: Vezmu si den volna.Prendo un giorno di ferie.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...A farla breve..., Per dirla in poche parole...

žena: vzít si koho za ženuprendere in moglie q

grunt: hovor. vzít to z gruntu důkladně udělatfarlo per/ben bene

hrst: vzít rozum do hrstipřemýšlet cercare di ragionare, mít rozum essere ragionevole

hůl: vzít koho na hůl ošiditpelare q, far pagare troppo a q

jed: Na to můžeš vzít jed!Ci puoi giurare!

kramle: vzít kramle utéctdarsela a gambe

muška: vzít si koho/co na mušku zaměřit se naprendere di mira q/qc

noha: vzít nohy na ramenascappare a gambe levate

rameno: vzít nohy na ramenadarsela a gambe

režie: vzít co do své režieprendere responsabilità di qc

roh: vzít rohascappare, darsela a gambe

vzít si: vzít si do hlavy co usmyslet simettersi/ficcarsi in testa di fare qc

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto

zaječí: vzít do zaječíchdarsela a gambe