Hlavní obsah

ještě

Příslovce

  1. (zatím) ancoraJeště nepřišel.Non è ancora venuto.
  2. (více ap.) ancora(další) altroJeště něco?Qualcos'altro?, Nient'altro?Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!Toto je ještě lepší.Questo è ancora meglio.Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

Částice

  1. (v určitém čase) ancoraještě dnes ránoancora stamattina
  2. hovor.(omezení podmínkou ap.) se solohovor.(aspoň) almenohovor.(kéž) magariJeště že jsme se zeptali.Abbiamo fatto bene a chiedere.ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

Vyskytuje se v

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

jednou: ještě jednouancora una volta

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

navíc: a ještě navíc k dovršení všehoe in più, oltre a ciò

něco: Ještě něco?(Nient')altro?

šance: dát komu (ještě) šancidare un'altra possibilità a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

větší: ještě většíancora più grande/maggiore

zatím: zatím (ještě) nenon ancora, finora no

brzy: Ještě je brzy.È ancora presto.

být: Je ještě v posteli.È ancora a letto.

daleko: To je ještě daleko.È ancora lontano.

dodělaný: Ještě to nemám dodělané.Non ho ancora finito.

dojít: Zboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.

dosáhnout: Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

dýchat: Ještě dýchá.Respira ancora.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

konec: Ještě není konec.Non è ancora la fine.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mrkat: Ti budou ještě mrkat!Si meraviglieranno ancora!

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.

obědvat: Ještě jsem neobědval.Non ho ancora pranzato.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Siete ancora aperti?

platit: Platí ještě tvoje nabídka?Vale ancora la tua proposta?

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

přijet: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

skončit: Ještě jsem neskončil.Non ho finito ancora.

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

stát: Stojíš ještě o mě?Mi vuoi ancora bene?

záběh: Vůz je ještě v záběhu.La macchina è ancora in rodaggio.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

zesílit: Vítr ještě zesílil.Il vento è diventato ancora più forte.

žít: Žijí ještě...?Sono ancora vivi...?

hořet: přen. Zatím to (ještě) nehoří.Per il momento non è così urgente.

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

zákon: být ještě pod zákonemessere sotto l'età del consenso

aggiunta: in aggiunta(ještě) navíc, kromě toho

ancora: ancora una voltaještě jednou

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

fascia: in fasce(ještě) v plenkách

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

medesimo: oggi medesimoještě dnes

oggi: oggi stessoještě dnes

più: per di piùnadto, navrch, ještě k tomu

presto: Dormi, è ancora presto.Spi, je ještě brzo.

rincalzo: di/per rincalzo(ještě) navíc/k tomu

sovrappiù: in sovrappiù navíc nad obvyklé, potřebné, a ještě navíc

sovrappiù: per sovrappiù a ještě navíc

stesso: oggi stessoještě dnes

tanto: tanto di guadagnatoještě, že tak, je to tak lepší

allargarsi: Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.

altro: Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!

ancora: Sta ancora dormendo.Ještě spí.

ancora: C'è ancora vino?Je ještě víno?

ancora: Ancora!Ještě!, Přidat!

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

avere: Ho ancora una settimana di vacanze.Mám ještě týden prázdnin.

camminare: Il nostro bambino non cammina ancora.Naše dítě ještě nechodí.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

migliorabile: I loro servizi sono migliorabili.Jejich služby by šly zlepšit., Na svých službách by mohli ještě zapracovat.

niente: Vuoi nient'altro?Chceš ještě něco?

parecchio: ancora parecchio tempoještě nějaký čas

passare: Il mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.

pure: Ci mancava pure questa!No to ještě scházelo!

qualcosa: Qualcos'altro?, Nient'altro?Ještě něco (jiného)?

riparlare: Ne riparleremo!O tom si ještě promluvíme!

rivedersi: Ci rivedremo!Ještě se uvidíme!

vergine: È ancora vergine.Je ještě panna/panic.

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

botta: a botta calda(ještě) za tepla, bez přípravy, hned

completare: přen. per completare l'operak dovršení všeho, a ještě navíc o negativním

: essere di là da venirebýt hudbou budoucnosti, být ještě daleko

latte: přen. avere ancora il latte alla bocca, puzzare ancora di lattemít (ještě) mléko na bradě být mladý a nezkušený

orso: vendere la pelle dell'orso prima che sia mortoporcovat medvěda, který ještě běhá po lese rozhodovat o něčem, co ještě ani nemáme ap.