Hlavní obsah

k, ke, ku

Předložka

  1. (směrem do blízkosti) komu/čemu a qc, da q(směrem k) verso q/qc(o cíli cesty ap. též) per qcsednout si ke stolusedersi a tavolaPřestěhoval se ke strýci.Si è trasferito da suo zio.Rozběhla se k mamince.Si mise a correre verso la madre.až k čemufino a qck rukám koho dopisalle mani di q
  2. (navíc) in, aJeště ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...Ke kašli se přidala horečka.Alla tosse si è aggiunta la febbre.ke vší mé smůle ...a tutta la mia sfortuna ...
  3. (k jisté hranici) verso, fino a(okolo) intorno aVrátím se k večeru.Ritornerò verso sera.Voda jí sahala k pasu.L'acqua le arrivava fino alla vita.Účastníků bylo ke stu.I partecipanti erano intorno a cento.
  4. (vyjadřuje účel) da, a(určení ap.) perCo si dáš k jídlu?Che cosa prendi da mangiare?K čemu to je?A che cosa serve?Dal jsem jí to k narozeninám.Gliel'ho regalato per il compleanno.chystat se k odjezduprepararsi per la partenza
  5. (vyjadřuje možnost) daNení k zahození.Non è da buttare (via).k smíchu, k zasmánída riderebýt k dostáníessere disponibile
  6. (ve vztahu) a, verso, nei confronti di qcK rybě se hodí bílé víno.Con il pesce va bene il vino bianco.Nehodí se jí to k vlasům.Non gli sta bene ai capelli.patřit k čemuappartenere a qc