Hlavní obsah

altro

Přídavné jméno neurčité

  1. jiný ne tentoNon c'è altro modo.Jinak to nejde.qualcos'altroněco jinéhoqualcun altroněkdo jinýun'altra volta(někdy) jindy
  2. (gli) altri ostatní, druzí
  3. další ještě jeden, druhý strana ap.Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!
  4. druhý, další, nový hl. o osobě
  5. minulýieri l'altro, l'altro ieripředevčíreml'altr'annoloni, minulý rok
  6. příštípoužívá se pro vyjádření následnostil'altro/quest'altro venerdìpříští pátekda un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

Zájmeno

  1. (někdo) jinýparere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak
  2. druhý ve spojení s jedenUno legge, l'altro gioca.Jeden čte, druhý si hraje.

Podstatné jméno mužské

  1. něco jiného/dalšíhoÈ tutt'altro che noioso!Je všechno jen ne nudný.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.tra l'altromimo jinésenz'altrozajisté, určitěpiù che altropředevším, víc než cokoli jinéhoben altroúplně/naprosto jinýse non altrokdyž nic jiného, aspoň
  2. gli altri ostatní, druzí lidé

Vyskytuje se v

qualcuno: někdo jinýqualcun altro

altrui: cizí záležitostifatti altrui

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

cosa: mimo jinétra le altre cose

giocare: pohrávat si s city druhýchgiocare con i sentimenti altrui

indugio: bez dalších průtahůsenza altri indugi

modo: Není jiná možnost.Non c'è altro modo.

qualche: někde jindein qualche altro luogo

se: když nic jiného, alespoň, přinejmenšímse non altro

sottrarre: skrýt co před zraky ostatníchsottrarre qc alla vista/agli sguardi altrui

termine: jinými slovy ...in altri termini ...

uno: jedni... a druzí...gli uni ... e gli altri ...

altri: Kdo jiný by to mohl udělat?Chi altri potrebbe farlo?

bello: Přivlastňuje si cizí úspěchy.Si fa bello dei successi altrui.

buttare: Shazuje práci druhých.Butta giù il lavoro degli altri.

cacciare: Nestrkej nos do cizích věcí!Non cacciare il naso nei fatti altrui!

certo: Někdo přišel, někdo ne.Certi sono arrivati, altri no.

che: Nemůžu jinak než ...Non posso altro che ...

essere: Není jiné alternativy.Non c'è altra alternativa.

interferire: Nepleť se do cizích záležitostí.Non interferire negli affari altrui.

mancare: To by tak scházelo!Ci mancherebbe altro!

oltre: Nemám, co bych víc řekl.Oltre questo non ho altro da dire.

poco: ty, já a několik dalšíchtu, io e pochi altri

rimanere: Nezbývá nám nic jiného než...Non ci rimane altro che...

stronzo: Ty jsi ale debil.Stronzo che non sei altro.

discorso: To (už) je něco jiného!Questo è un altro discorso!

ficcare: strkat nos do cizích věcípřen. ficcare il naso negli affari altrui

naso: plést se do cizích záležitostípřen. ficcare il naso nelle faccende altrui

další: a další ve výčtued altri

jinak: jinak řečenoin altre parole

jiný: něco jiného(qualcos')altro

možnost: nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)

něco: Ještě něco?(Nient')altro?

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

někdo: někdo jinýun altro

někudy: někudy jinudyda qualche altra parte

odněkud: odněkud jinudda qualche altra parte

onen: onen světaltro mondo, aldilà

slovo: jinými slovy ...in altre parole ...

vybraná: nemít na vybranounon avere (altra) scelta

vyvyšovat se: vyvyšovat se (nad ostatní) nadutěgrandeggiare, credersi superiore agli altri

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

izolovat: Nemocného izolovali od ostatních.Hanno isolato il malato dagli altri.

minout: Minul další rok...È passato un altro anno...

myslet: Myslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

než: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

ostatní: ostatní věcialtre cose

přenést se: Nadšení se přeneslo i na ostatní.L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.

přiživit se: Přiživil se na úspěchu jiných.Si era approfittato del successo degli altri.

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

věc: Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

vyřídit: Je třeba vyřídit jiné záležitosti.Bisogna sbrigare altre cose.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

záležitost: plést se do cizích záležitostíficcare il naso nelle faccende/negli affari altrui

altro: ostatní, druzí(gli) altri