Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) qualcosa, qualche cosaUděláte pro mě něco?Farebbe una cosa per me?Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?Něco na tom je. myšlenceC'è qualcosa in questa idea.Ještě něco?(Nient')altro?něco jinéhoqualcos'altroněco na způsob ...una specie di ...něco takovéhoqualcosa del genere
  2. (trocha, kousek) un poconěco máloun pocoo něco vícun po' più?
  3. expr.(mnoho) una certa quantitàexpr.(spoustu peněz) una certa somma

Příslovce

  • expr.molte volte, tante volte

Vyskytuje se v

jídlo: (dát si) něco k jídlu(prendere) qualcosa da mangiare

jiný: něco jiného(qualcos')altro

málo: něco málo pojístmangiare un po'

pití: něco k/na pitíqualcosa da bere

proti: mít něco proti komuavere qualcosa contro q

zakousnout: něco zakousnoutmangiare un boccone, mettere qualcosa sotto i denti, fare uno spuntino

zakousnutí: něco k zakousnutíqualcosa da mangiare, chuťovka ap. boccone , svačinka ap. spuntino

způsob: něco na způsob čehouna specie di qc

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

člověk: Člověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!

dodat: Chcete něco dodat?Volete aggiungere qualcosa?

chybět: Tady něco chybí.Qui manca qualcosa.

ještě: Ještě něco?Qualcos'altro?, Nient'altro?

klapat: Tady něco neklape.Qualcosa non va.

kolem: něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

lézt: Něco na mě leze. nemoc ap.Mi sta arrivando qualcosa.

muset: Něco se mu muselo stát.Doveva essergli successo qualcosa.

nalít: Nalij si něco k pití.Versati qualcosa da bere.

napadat: Napadá tě něco?Ti viene in mente qualcosa?

napadnout: Něco mě napadlo!Ho un'idea!

nechuť: Jejich nechuť něco měnit...La loro riluttanza a cambiare qualcosa...

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

nepořádek: Je něco v nepořádku?C'e qualcosa che non va?

objednat: Objednáš mi něco k pití?Mi ordini qualcosa da bere?

poprosit: Mohu tě o něco poprosit? o službičkuMi faresti un favore?

pořádek: Něco tady není v pořádku.C'è qualcosa che non va.

potřebovat: Potřebuješ něco?Ti occorre qualcosa?

požádat: Mohu tě o něco požádat? laskavost ap.Posso chiederti un favore?

přes, přese: Je jí (něco) přes čtyřicet.Ha un po' più di quarant'anni.

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

přijít: Na něco přijdu.Mi farò venire in mente qualcosa.

rozházet: Jen tak ji něco nerozhází.Non si scompone facilmente.

sníst: Musím něco (malého) sníst.Devo fare uno spuntino., Devo mangiare un boccone.

udělat: Udělal ti něco? ublížil tiTi ha fatto qualcosa?

uniknout: Uniklo mi něco?Mi sono perso qualcosa?

vymyslet: Něco vymyslím.Mi inventerò qualcosa.

vyřídit: Mám mu něco vyřídit?Devo riferirgli qualcosa?

začít: Začni něco dělat.Inizia a fare qualcosa!

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

zeptat se: Mohu se tě na něco zeptat?Posso farti una domanda?

zůstat: Zůstalo pro mě něco?È rimasto qualcosa per me?

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male vien per nuocere.

altro: něco jinéhoqualcos'altro

appunto: vyčíst něco, vyčítat komufare un appunto a q

bisogno: v případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něcoal bisogno, in caso di bisogno

boccone: něco málo sníst, něco si zobnout málo a ve spěchumangiare un boccone

che: něco, cosi nekonkrétníhoun (certo) che, (un) non so che

commissione: jít (si) něco zařídituscire per commissioni

grosso: říci něco nevhodného, říci (úplnou) hovadinudirla grossa

leggere: něco na čteníqualcosa da leggere

malanno: něco chytit lehkou nemoc ap.prendersi un malanno

mangiare: něco k jídluqualcosa da mangiare

meglio: něco/nic lepšíhoqualcosa/nulla di meglio

mettere: dát si něco na zub, něco zakousnoutmettere qualcosa sotto i denti

qualcosa: o něco méně (než)qualcosa meno (di)

simile: něco takovéhoqualcosa di simile

sorta: něco jako co, jistý druh čehouna sorta di qc

affare: Vezmi něco na otevření krabice.Prendi un affare per aprire la scatola.

andare: Je něco v nepořádku?C'è qualcosa che non va?

bere: Něco k pití?Qualcosa da bere?

caldo: Napij se něčeho teplého.Bevi qualcosa di caldo.

cazzo: Furt se do něčeho sere.Non si fa mai i cazzi suoi.

cosa: To je něco úplně jiného.È tutt'altra cosa.

da: Bude mu něco mezi dvaceti a třiceti.Avrà da venti a trent'anni.

languore: Něco bych snědl.Mi è venuto un certo languore.

ma: Ale mluvme o něčem jiném.Ma parliamo d'altro.

mancare: Chybí něco?Manca qualcosa?

niente: Chceš ještě něco?Vuoi nient'altro?

piacere: Uděláš pro mě něco?Mi fai un piacere?

rendersi: Dělej něco (užitečného).Renditi utile.

rotto: pět set a něcocinquecento e rotti

ti: Chci ti něco říct.Voglio dirti qualcosa.

tra: Stojí to něco mezi jedním a dvěma tisíci.Costa tra i mille e i duemila.

vero: Něco pravdy na tom je.C'è del vero .

avere: Musím si s ním něco vyříkat.Ho (a) che dire con lui.

buttare: rychle něco spolknout/snístbuttare giù un boccone

covare: V tom něco vězí, Za tím něco je.Gatta ci cova.

dire: muset si něco vyříkat s kýmavere a che dire con q

discorso: To (už) je něco jiného!Questo è un altro discorso!

gatta: V tom něco vězí.Qui gatta ci cova.

marcio: Tady něco smrdí. nehrajeC'e qualcosa di marcio.

nuocere: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutti i mali vengono per nuocere.

sotto: něco za tím je nekalost, nejasnost ap.c'è sotto qualcosa

temporale: Něco visí ve vzduchu. hádka ap.C'è aria di temporale.

venire: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male viene per nuocere.

něco: Ještě něco?(Nient')altro?