Hlavní obsah

dire

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q říct, říkat, povědět, povídat, sdělit co komu, vyřknout coCosa vuol dire...?Co znamená...?Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?Dimmi ...Řekni mi ..., Povídej...A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.Non c'è che dire.Na to se nedá nic říct.Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...Odio dire addio.Nesnáším loučení.dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemua dire pocomírně řečenonon vuol dire che ...což neznamená, že ...(tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...per meglio dire ...lépe řečeno ...sapere qc per sentito direznát co z doslechuvoler dire qcznamenat co výraz, narážka ap.
  2. psát (se), stát o textu v novinách ap.Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?
  3. přednášet, přednést, odříkat
  4. qc su qc říkat, prozrazovat, vypovídat co o čem náznaky ap.
  5. q qc považovat, mít koho za co
  6. q qc říkat komu jak, nazývat koho jak

Podstatné jméno mužské

  • řeč, projev, slova co je řečenoa suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

Vyskytuje se v

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

bestemmia: dire una bestemmiarouhat se, přen. zaklít, zanadávat

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

mandare: mandare a dire qc a qvzkázat co komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

miracolo: dire miracoli di qmluvit o kom v superlativech

modo: modo di direrčení

modo: per modo di direabych tak řekl

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

oltre: oltre ogni direnepopsatelně, velice, nadmíru

pane: dire pane al pane e vino al vinomluvit jasně

parolaccia: dire le parolacce(sprostě) nadávat

popolare: detto popolarelidové rčení

preghiera: dire le preghierepomodlit se

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

rosario: dire/recitare il rosariopřeříkávat/modlit se růženec

sentito: per sentito direz doslechu znát ap.

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

vero: a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

volere: voler direznamenat, mít význam

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bello: Ha un bel dire...Tomu se to mluví...

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

difficile: È difficile a dire.Těžko říct.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

osare: Oserei dire che è un genio.Troufl bych si říct, geniální.

oscenità: Non dire oscenità.Nemluv sprostě.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...