Hlavní obsah

potere

Intranzitivní slovesoaus. avere o essere

 1. moci, smětPosso entrare?Smím vstoupit?Si può...?Je dovoleno...?Posso fare quello che voglio.Můžu si dělat co chci.Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!Ho fatto ciò che ho potuto.Dělal jsem co jsem mohl.Potevi dirmelo subito.Tos mi mohl říct hned.
 2. non potere nemoci, nedokázat obtížnost ap.Non ne posso più.Už nemůžu. únavou ap.Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.
 3. moci mít důvody ap., mít právo si stěžovat ap.Non ci si può lamentare.Není si na co stěžovat.Puoi essere contento di quello che hai.Můžeš být spokojen s tím co máš.
 4. potersi smět se být dovolenNon si può.Nesmí se to., Není to dovoleno.Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.
 5. mít sílu schopnost ap., zmoci

Podstatné jméno mužské

 1. moc, síla vnitřní, schopnostpotere nutritivovýživová hodnota potravin
 2. síla magická, (vyšší) mocpotere magicomagická síla
 3. pravomoc
 4. moc vlivNon ho nessun potere su di lui.Nemám na něho žádný vliv.essere in potere di qmít koho v hrsti
 5. moc výkonná ap.potere legislativozákonodárná moc
 6. moc ovládáníabuso di poterezneužití mocipotere assolutoabsolutní mocsalire al poteredostat se k moci

Vyskytuje se v

abuso: abuso di poterezneužití (pravo)moci

acquisto: potere d'acquistokupní síla

ambito: nell'ambito dei miei poteriv rámci mých pravomocí

assoluto: padrone/potere assolutoabsolutní vládce/moc

calorifico: fis. potere calorificovýhřevnost

conquista: conquista del poterezískání moci

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

dividere: Niente potrà dividerci.Nic nás nerozdělí.

divisione: divisione dei poterirozdělení pravomocí

eccesso: dir. eccesso di poterezneužití moci, překročení pravomoci (veřejného činitele)

esecutivo: potere esecutivovýkonná moc

giudiziario: dir. potere giudiziariosoudnictví, soudní moc, justice, soudy

giurare: Ci puoi giurare!Na to můžeš vzít jed! jasně

gruppo: un gruppo di poteremocenské uskupení

legislativo: potere legislativozákonodárná moc

leva: leve del poteremocenské páky

libidine: libidine di poteretouha po moci

potente: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

potere: potere nutritivovýživová hodnota potravin

presa: presa del potereuchopení moci

quarto: quarto poteresedmá velmoc tisk

scalata: přen. scalata al poteremocenský vzestup

sovrano: potere sovranosvrchovaná moc

staccare: Non poteva staccarle gli occhi di dosso.Nemohl z ní spustit oči.

supremo: supremo poterenejvyšší moc

sviamento: dir. sviamento di poterezneužití moci

abusare: Ha abusato del suo potere.Zneužil (své) pravomoci.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

anche: Anche volendo, non potrei.I když chci, nemůžu.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

chiunque: Chiunque potrebbe farlo.To by dokázal kdokoli.

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

essere: Può essere.Je to možné., Může být.

garantire: Non posso garantire che ...Nemohu zaručit, že ...

indurre: Il farmaco può indurre sonnolenza.Lék může vyvolat ospalost.

intercedere: Posso intercedere per voi.Mohu se za vás přimluvit.

lagnarsi: Non posso lagnarmi.Nemůžu si stěžovat.

le: Puoi darle un'occhiata?Můžeš se na ni mrknout?

meglio: È il meglio che tu possa fare.Je to to nejlepší, co můžeš udělat.

meno: Questo è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.

minimo: Questo era il minimo che potessi fare.Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

occhiata: Puoi darci un'occhiata?Můžeš se na to mrknout?

occupato: Non posso, sono occupato.Nemůžu, mám práci.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

ormai: Ormai non si può fare più nulla per lui.Teď už se pro něho nedá nic udělat.

passare: Può passarmi il signor Neri?Můžete mi dát (k telefonu) pana Neriho?

permettersi: Non me lo posso permettere.To si nemůžu dovolit.

pure: Posso sedermi qui? Faccia pure!Můžu si (sem) sednout? Jasně!

quanto: Puoi averne quanti ne vuoi.Můžeš jich mít, kolik chceš.

rendersi: Posso rendermi utile?Můžu nějak pomoct?

rubare: Posso rubarti un minuto?Měl bys na mě minutku?

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

sapere: Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.

servire: In cosa posso servirla?Co pro vás mohu udělat?, Jak vám mohu posloužit?, Jak vám mohu být nápomocný?

sicurezza: Si può affermare con sicurezza che ...Lze s jistotou tvrdit, že ...

smentire: Non si può smentire ...Nedá se popřít ...

sostare: La macchina qui non può sostare.Tady to auto nesmí stát.

tranquillo: Può stare tranquillo.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

trattare: Con lui non si può trattare.S ním se nedá jednat/mluvit.

trovare: Quando la posso trovare?Kdy ji mohu zastihnout?

uno: Se uno vuole, può venire.Jestli někdo chce, může přijít.

utile: Posso essere utile?Mohu vám být nějak nápomocen?

via: Ne potremo parlare per via.O tom si můžeme promluvit cestou.

croce: Non si può cantare e portar la croce.Nelze sedět zaráz na dvou židlích.

mano: Si possono dare la mano.Můžou si podat ruku.

più: a più non possonaplno, co to dá snažit se ap.

rimandare: Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

sognarsi: Te lo puoi sognare!Na to zapomeň!, O tom si můžeš nechat zdát!, Žádné takové!

volere: Volere è potere.Když se chce, všechno jde.

dostat se: arrivare al poteredostat se k moci

klidně: Potrebbe (ben) capitare.Klidně by se to mohlo stát.

moc: potere legislativo/esecutivozákonodárná/výkonná moc

mocný: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

možnost: non avere scelta, non potere far altro (che)nemít jinou možnost

prudký: veleno potenteprudký jed

převzetí: presa del poterepřevzetí moci

silný: veleno potentesilný jed

spolehnutí: ci si può fidare di qna koho je spolehnutí

svrchovaný: potere sovranosvrchovaná moc

u: essere al poterebýt u moci

ubránit se: non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qcnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

únik: Non si può fuggire.Není úniku.

velmoc: il quarto potereeuf. sedmá velmoc tisk, média

veto: disporre del potere di vetomít právo veta

vpředu: Posso sedere davanti?Můžu sedět vepředu?

výkonný: potere esecutivovýkonná moc

vyšší: forza maggiore, přen. též potere superiorepráv. vyšší moc

zneužití: abuso di autorità/poterepráv. zneužití pravomoci/moci

adresa: Potete trovare informazioni a questo indirizzo.Informace najdete na této adrese.

ale: Mi piacerebbe venire, ma non posso.Rád bych přišel, ale nemohu.

babka: Puoi averlo per quattro soldi.Můžeš to mít za babku.

bližší: Può dirmi qualcosa di più su questo?Můžete mi říct něco bližšího?

by: Potrebbe ...Mohl by(ste) ...

být: Non posso esistere senza lavoro.Nemohu být bez práce.

cesta: Potrebbe indicarmi la strada per ...?Mohl byste mi ukázat cestu do...?

copak: Che si possa fare?Copak se to smí?

couvnout: Non puoi più tirarti indietro.Teď už nemůžeš couvnout.

cucnout si: Posso fare un sorso da te?Můžu si od tebe cucnout?

další: Posso averne ancora uno?Mohu dostat další?

dát se: Non si può fermare il tempo.Čas se nedá zastavit.

demonstrovat: Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.

doběhnout: Non potevo raggiungerti.Nemohla jsem tě doběhnout.

domyslet: Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.

dostat: Posso avere un altro caffè?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dovést: Non puoi immaginare...Nedovedeš si představit...

dovolit si: Non possiamo permettercelo.Nemůžeme si to dovolit.

dozvědět se: Più informazioni potete trovare su...Více se dozvíte na...

dusit se: Mi sto soffocando!, Non posso respirare!Dusím se!

dýchat: Non posso respirare.Nemohu dýchat.

hláskovat: Me lo può dettare lettera per lettera?Můžete mi to hláskovat?

hodit se: Questo può tornare utile.To se může hodit.

hrozit: C'è il rischio che la diga possa rompersi., La diga minaccia di rompersi.Hrozí, že se hráz protrhne.

hýbat: Può muovere già le mani.Už hýbe rukama.

jediný: L'unica cosa che puoi fare...Jediné, co můžeš udělat ...

jet: Non puoi guidare senza patente!Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!

jít: Non si può aprire.Nejde to otevřít.

kamkoli: Posso andare dovunque.Můžu jít kamkoli.

karta: Posso pagare con carta di credito?Mohu (za)platit kreditní kartou?

kdokoli: Chiunque possa prenderlo.Kdokoliv to může vzít.

kdyby: Apprezzerei se lei potesse ...Ocenil bych, kdybyste mohl ...

kdykoli: Puoi venire a qualsiasi ora.Můžeš přijít kdykoli.

klidný: Si fidi pure., Può stare tranquillo.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

kolem: Potete andare lungo il fiume.Můžete jít kolem řeky.

kolik: Puoi provare quanto vuoi.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

koncentrovat se: Non mi posso concentrare qui.Nemohu se tady koncentrovat.

konkretizovat: Può precisarlo?Můžete to konkretizovat?

konkrétní: Può essere più preciso?Můžete být konkrétnější?

konkurovat: Nessuno può competere con lui.Nikdo mu nemůže konkurovat.

kývnout: Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.Až kývne, můžeš vyrazit.

lézt: Non ne posso più., Sono stanco morto.Už sotva lezu.

lze: Ci si può fidare di lui?Lze se na něj spolehnout?

potere: non poterenemoci, nedokázat obtížnost ap.