Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kam arrivare, giungere dove(dovnitř ap.) addentrarsi in qc(i mít přístup ap.) accedere qc, avere accesso a qc(docílit místa) raggiungere qcJak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?
  2. (získat pozici ap.) kam arrivare, raggiungere dove(získat umístění) inserirsi doveNedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.dostat se k mociarrivare al potere
  3. (do nesnází ap.) do čeho mettersi, cacciarsi in qc(skončit kde) (andare a) finiredostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo
  4. (ven) z čeho uscire(z potíží ap.) trarsi da qcDostane se z toho.Se la caverà.dostat se z tohocavarsela, scampar(se)la
  5. (proniknout) kam entrare, penetrare, introdursi in qcdostat se na školuessere ammesso alla scuola
  6. (náhodou se octnout) kam capitare doveDostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.
  7. (získat) k čemu arrivare a qc, ottenere qc

Vyskytuje se v

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykderapare, slittare, vybočit z dráhy ap. sbandare

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

šlamastyka: dostat se do šlamastykymettersi nei guai

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

scestí: dostat se/sejít na scestítraviarsi, sviarsi, mettersi su una cattiva strada

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

collisione: entrare in collisione con qcsrazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čím

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

ginepraio: cacciarsi in un ginepraiodostat se do pěkné šlamastyky, zavařit si to

grinfia: cadere nelle grinfie di qdostat se do spárů koho

guaio: mettersi nei guaidostat se do maléru

impaccio: trarsi d'impacciodostat se ze šlamastyky

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

mettersi: mettersi nei guaidostat se do potíží

mettersi: mettersi in salvodostat se do bezpečí

nocciolo: venire al nocciolodostat se k jádru (věci)

pasticcio: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

porsi: porsi in salvozachránit se, dostat se do bezpečí

potere: salire al poteredostat se k moci

salvo: mettersi in salvodostat se do bezpečí

semifinale: entrare in semifinaledostat se do semifinále

tirarsi: tirarsi fuori da qcdostat se z čeho potíží ap.

urto: entrare in urtoi přen. dostat se do střetu

uso: entrare in usozačít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.

visibilio: andare in visibilio per qcdostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čeho

accogliere: Sono stati ben accolti.Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.

cuccagna: Ha trovato la cuccagna.Dostal se ke korytu. politik

entrare: entrare in Internetdostat se na internet

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby