Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kam arrivare, giungere dove(dovnitř ap.) addentrarsi in qc(i mít přístup ap.) accedere qc, avere accesso a qc(docílit místa) raggiungere qcJak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?
  2. (získat pozici ap.) kam arrivare, raggiungere dove(získat umístění) inserirsi doveNedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.dostat se k mociarrivare al potere
  3. (do nesnází ap.) do čeho mettersi, cacciarsi in qc(skončit kde) (andare a) finiredostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo
  4. (ven) z čeho uscire(z potíží ap.) trarsi da qcDostane se z toho.Se la caverà.dostat se z tohocavarsela, scampar(se)la
  5. (proniknout) kam entrare, penetrare, introdursi in qcdostat se na školuessere ammesso alla scuola
  6. (náhodou se octnout) kam capitare doveDostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.
  7. (získat) k čemu arrivare a qc, ottenere qc

Vyskytuje se v

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykslittare, sbandare

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

šlamastyka: dostat se do šlamastykymettersi nei guai

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

scestí: dostat se/sejít na scestítraviarsi, sviarsi, mettersi su una cattiva strada

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

collisione: srazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čímentrare in collisione con qc

conflitto: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

ginepraio: dostat se do pěkné šlamastyky, zavařit si tocacciarsi in un ginepraio

grinfia: dostat se do spárů kohocadere nelle grinfie di q

guaio: dostat se do malérumettersi nei guai

impaccio: dostat se ze šlamastykytrarsi d'impaccio

merito: dostat se k podstatě věcientrare nel merito di una questione

mettersi: dostat se do potížímettersi nei guai

nocciolo: dostat se k jádru (věci)venire al nocciolo

pasticcio: dostat se do malérumettersi nei pasticci

porsi: zachránit se, dostat se do bezpečíporsi in salvo

potere: dostat se k mocisalire al potere

salvo: dostat se do bezpečímettersi in salvo

semifinale: dostat se do semifináleentrare in semifinale

tirarsi: dostat se z čeho potíží ap.tirarsi fuori da qc

urto: i přen. dostat se do střetuentrare in urto

uso: začít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.entrare in uso

visibilio: dostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čehoandare in visibilio per qc

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

cuccagna: Dostal se ke korytu. politikHa trovato la cuccagna.

entrare: dostat se na internetentrare in Internet

piombo: dostat se do nepřátelské palbycadere sotto il piombo nemico

testa: dostat se do čela závodu ap.sport passare in testa

trattamento: Dostalo se jim dobrého zacházení.Hanno ricevuto un buon trattamento.

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere