Hlavní obsah

potere

Intranzitivní slovesoaus. avere o essere

 1. moci, smětPosso entrare?Smím vstoupit?Si può...?Je dovoleno...?Posso fare quello che voglio.Můžu si dělat co chci.Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!Ho fatto ciò che ho potuto.Dělal jsem co jsem mohl.Potevi dirmelo subito.Tos mi mohl říct hned.
 2. non potere nemoci, nedokázat obtížnost ap.Non ne posso più.Už nemůžu. únavou ap.Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.
 3. moci mít důvody ap., mít právo si stěžovat ap.Non ci si può lamentare.Není si na co stěžovat.Puoi essere contento di quello che hai.Můžeš být spokojen s tím co máš.
 4. potersi smět se být dovolenNon si può.Nesmí se to., Není to dovoleno.Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.
 5. mít sílu schopnost ap., zmoci

Podstatné jméno mužské

 1. moc, síla vnitřní, schopnostpotere nutritivovýživová hodnota potravin
 2. síla magická, (vyšší) mocpotere magicomagická síla
 3. pravomoc
 4. moc vlivNon ho nessun potere su di lui.Nemám na něho žádný vliv.essere in potere di qmít koho v hrsti
 5. moc výkonná ap.potere legislativozákonodárná moc
 6. moc ovládáníabuso di poterezneužití mocipotere assolutoabsolutní mocsalire al poteredostat se k moci

Vyskytuje se v

abuso: zneužití (pravo)mociabuso di potere

acquisto: kupní sílapotere d'acquisto

ambito: v rámci mých pravomocínell'ambito dei miei poteri

assoluto: absolutní vládce/mocpadrone/potere assoluto

calorifico: výhřevnostfis. potere calorifico

conquista: získání mociconquista del potere

darsi: je možné, že..., možná že..., třeba...può (anche) darsi che ...

dividere: Nic nás nerozdělí.Niente potrà dividerci.

divisione: rozdělení pravomocídivisione dei poteri

eccesso: zneužití moci, překročení pravomoci (veřejného činitele)dir. eccesso di potere

esecutivo: výkonná mocpotere esecutivo

giudiziario: soudnictví, soudní moc, justice, soudydir. potere giudiziario

giurare: Na to můžeš vzít jed! jasněCi puoi giurare!

gruppo: mocenské uskupeníun gruppo di potere

legislativo: zákonodárná mocpotere legislativo

leva: mocenské pákyleve del potere

libidine: touha po mocilibidine di potere

potente: nejmocnější muž světal'uomo più potente del mondo

potere: výživová hodnota potravinpotere nutritivo

presa: uchopení mocipresa del potere

quarto: sedmá velmoc tiskquarto potere

scalata: mocenský vzestuppřen. scalata al potere

sovrano: svrchovaná mocpotere sovrano

staccare: Nemohl z ní spustit oči.Non poteva staccarle gli occhi di dosso.

supremo: nejvyšší mocsupremo potere

sviamento: zneužití mocidir. sviamento di potere

abusare: Zneužil (své) pravomoci.Ha abusato del suo potere.

altri: Kdo jiný by to mohl udělat?Chi altri potrebbe farlo?

anche: I když chci, nemůžu.Anche volendo, non potrei.

che: Nemůžu jinak než ...Non posso altro che ...

chiunque: To by dokázal kdokoli.Chiunque potrebbe farlo.

ci: Můžeš s tím počítat.Ci puoi contare.

competere: Nikdo se s ním nemůže měřit.Nessuno può competere con lui.

comunque: Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.

contare: Nedá se s ním počítat.Non si può contare su di lui.

essere: Je to možné., Může být.Può essere.

garantire: Nemohu zaručit, že ...Non posso garantire che ...

indurre: Lék může vyvolat ospalost.Il farmaco può indurre sonnolenza.

intercedere: Mohu se za vás přimluvit.Posso intercedere per voi.

lagnarsi: Nemůžu si stěžovat.Non posso lagnarmi.

le: Můžeš se na ni mrknout?Puoi darle un'occhiata?

meglio: Je to to nejlepší, co můžeš udělat.È il meglio che tu possa fare.

meno: To je to nejmenší, co můžeme udělat.Questo è il meno che si possa fare.

minimo: Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.Questo era il minimo che potessi fare.

nome: Můžu ti říkat (křestním) jménem?Posso chiamarti per nome?

occhiata: Můžeš se na to mrknout?Puoi darci un'occhiata?

occupato: Nemůžu, mám práci.Non posso, sono occupato.

offrire: Co vám mohu nabídnout k pití?Che (cosa) posso offrirvi da bere?

ormai: Teď už se pro něho nedá nic udělat.Ormai non si può fare più nulla per lui.

passare: Můžete mi dát (k telefonu) pana Neriho?Può passarmi il signor Neri?

permettersi: To si nemůžu dovolit.Non me lo posso permettere.

pure: Můžu si (sem) sednout? Jasně!Posso sedermi qui? Faccia pure!

quanto: Můžeš jich mít, kolik chceš.Puoi averne quanti ne vuoi.

rendersi: Můžu nějak pomoct?Posso rendermi utile?

rubare: Měl bys na mě minutku?Posso rubarti un minuto?

salvarsi: Zachraň se kdo můžeš!Si salvi chi può!

sapere: Nikdy nevíte, co se může stát.Non si sa mai cosa può succedere.

servire: Co pro vás mohu udělat?, Jak vám mohu posloužit?, Jak vám mohu být nápomocný?In cosa posso servirla?

sicurezza: Lze s jistotou tvrdit, že ...Si può affermare con sicurezza che ...

smentire: Nedá se popřít ...Non si può smentire ...

sostare: Tady to auto nesmí stát.La macchina qui non può sostare.

tranquillo: Můžete být klidný. spolehněte se ap.Può stare tranquillo.

trattare: S ním se nedá jednat/mluvit.Con lui non si può trattare.

trovare: Kdy ji mohu zastihnout?Quando la posso trovare?

uno: Jestli někdo chce, může přijít.Se uno vuole, può venire.

utile: Mohu vám být nějak nápomocen?Posso essere utile?

via: O tom si můžeme promluvit cestou.Ne potremo parlare per via.

croce: Nelze sedět zaráz na dvou židlích.Non si può cantare e portar la croce.

mano: Můžou si podat ruku.Si possono dare la mano.

più: naplno, co to dá snažit se ap.a più non posso

rimandare: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.

sognarsi: Na to zapomeň!, O tom si můžeš nechat zdát!, Žádné takové!Te lo puoi sognare!

volere: Když se chce, všechno jde.Volere è potere.

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

moc: zákonodárná/výkonná mocpotere legislativo/esecutivo

mocný: nejmocnější muž světal'uomo più potente del mondo

možnost: nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)

prudký: prudký jedveleno potente

převzetí: převzetí mocipresa del potere

silný: silný jedveleno potente

spolehnutí: na koho je spolehnutíci si può fidare di q

svrchovaný: svrchovaná mocpotere sovrano

u: být u mociessere al potere

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qc

únik: Není úniku.Non si può fuggire.

velmoc: euf. sedmá velmoc tisk, médiail quarto potere

veto: mít právo vetadisporre del potere di veto

vpředu: Můžu sedět vepředu?Posso sedere davanti?

výkonný: výkonná mocpotere esecutivo

vyšší: práv. vyšší mocforza maggiore, přen. též potere superiore

zneužití: práv. zneužití pravomoci/mociabuso di autorità/potere

adresa: Informace najdete na této adrese.Potete trovare informazioni a questo indirizzo.

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

babka: Můžeš to mít za babku.Puoi averlo per quattro soldi.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

by: Mohl by(ste) ...Potrebbe ...

být: Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?

copak: Copak se to smí?Che si possa fare?

couvnout: Teď už nemůžeš couvnout.Non puoi più tirarti indietro.

cucnout si: Můžu si od tebe cucnout?Posso fare un sorso da te?

další: Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?

dát se: Čas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.

demonstrovat: Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.

doběhnout: Nemohla jsem tě doběhnout.Non potevo raggiungerti.

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

dovést: Nedovedeš si představit...Non puoi immaginare...

dovolit si: Nemůžeme si to dovolit.Non possiamo permettercelo.

dozvědět se: Více se dozvíte na...Più informazioni potete trovare su...

dusit se: Dusím se!Mi sto soffocando!, Non posso respirare!

dýchat: Nemohu dýchat.Non posso respirare.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Me lo può dettare lettera per lettera?

hodit se: To se může hodit.Questo può tornare utile.

hrozit: Hrozí, že se hráz protrhne.C'è il rischio che la diga possa rompersi., La diga minaccia di rompersi.

hýbat: Už hýbe rukama.Può muovere già le mani.

jediný: Jediné, co můžeš udělat ...L'unica cosa che puoi fare...

jet: Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!Non puoi guidare senza patente!

jít: Nejde to otevřít.Non si può aprire.

kamkoli: Můžu jít kamkoli.Posso andare dovunque.

karta: Mohu (za)platit kreditní kartou?Posso pagare con carta di credito?

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Chiunque possa prenderlo.

kdyby: Ocenil bych, kdybyste mohl ...Apprezzerei se lei potesse ...

kdykoli: Můžeš přijít kdykoli.Puoi venire a qualsiasi ora.

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.Si fidi pure., Può stare tranquillo.

kolem: Můžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.

koncentrovat se: Nemohu se tady koncentrovat.Non mi posso concentrare qui.

konkretizovat: Můžete to konkretizovat?Può precisarlo?

konkrétní: Můžete být konkrétnější?Può essere più preciso?

konkurovat: Nikdo mu nemůže konkurovat.Nessuno può competere con lui.

kývnout: Až kývne, můžeš vyrazit.Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.

lézt: Už sotva lezu.Non ne posso più., Sono stanco morto.

lze: Lze se na něj spolehnout?Ci si può fidare di lui?

potere: nemoci, nedokázat obtížnost ap.non potere