Hlavní obsah

potere

Intranzitivní slovesoaus. avere o essere

 1. moci, smětPosso entrare?Smím vstoupit?Si può...?Je dovoleno...?Posso fare quello che voglio.Můžu si dělat co chci.Lavora più che può.Pracuje co mu síly stačí.Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!Ho fatto ciò che ho potuto.Dělal jsem co jsem mohl.Potevi dirmelo subito.Tos mi mohl říct hned.
 2. non potere nemoci, nedokázat obtížnost ap.Non ne posso più.Už nemůžu. únavou ap.Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.
 3. moci mít důvody ap., mít právo si stěžovat ap.Non ci si può lamentare.Není si na co stěžovat.Puoi essere contento di quello che hai.Můžeš být spokojen s tím co máš.
 4. potersi smět se být dovolenNon si può.Nesmí se to., Není to dovoleno.Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.
 5. mít sílu schopnost ap., zmoci

Podstatné jméno mužské

 1. moc, síla vnitřní, schopnostpotere nutritivovýživová hodnota potravin
 2. síla magická, (vyšší) mocpotere magicomagická síla
 3. pravomoc
 4. moc vlivNon ho nessun potere su di lui.Nemám na něho žádný vliv.essere in potere di qmít koho v hrsti
 5. moc výkonná ap.potere legislativozákonodárná moc
 6. moc ovládáníabuso di poterezneužití mocipotere assolutoabsolutní mocsalire al poteredostat se k moci

Vyskytuje se v

abuso: abuso di poterezneužití (pravo)moci

acquisto: potere d'acquistokupní síla

ambito: nell'ambito dei miei poteriv rámci mých pravomocí

assoluto: padrone/potere assolutoabsolutní vládce/moc

calorifico: fis. potere calorificovýhřevnost

conquista: conquista del poterezískání moci

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

dividere: Niente potrà dividerci.Nic nás nerozdělí.

divisione: divisione dei poterirozdělení pravomocí

eccesso: dir. eccesso di poterezneužití moci, překročení pravomoci (veřejného činitele)

esecutivo: potere esecutivovýkonná moc

giudiziario: dir. potere giudiziariosoudnictví, soudní moc, justice, soudy

giurare: Ci puoi giurare!Na to můžeš vzít jed! jasně

gruppo: un gruppo di poteremocenské uskupení

legislativo: potere legislativozákonodárná moc

leva: leve del poteremocenské páky

libidine: libidine di poteretouha po moci

potente: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

potente: veleno potenteprudký jed

potente: voce potentesilný hlas

potente: i potenti del mondomocní tohoto světa

presa: presa del potereuchopení moci

quarto: quarto poteresedmá velmoc tisk

scalata: přen. scalata al poteremocenský vzestup

sovrano: potere sovranosvrchovaná moc

staccare: Non poteva staccarle gli occhi di dosso.Nemohl z ní spustit oči.

supremo: supremo poterenejvyšší moc

sviamento: dir. sviamento di poterezneužití moci

abusare: Ha abusato del suo potere.Zneužil (své) pravomoci.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

anche: Anche volendo, non potrei.I když chci, nemůžu.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

chiunque: Chiunque potrebbe farlo.To by dokázal kdokoli.

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

darsi: Può darsi.Možná., Může být.

essere: Può essere.Je to možné., Může být.

garantire: Non posso garantire che ...Nemohu zaručit, že ...

garantire: Te lo posso garantire!Za to ti ručím!

indurre: Il farmaco può indurre sonnolenza.Lék může vyvolat ospalost.

intercedere: Posso intercedere per voi.Mohu se za vás přimluvit.

lagnarsi: Non posso lagnarmi.Nemůžu si stěžovat.

le: Puoi darle un'occhiata?Můžeš se na ni mrknout?

le: Posso telefonarLe domani?Mohu Vám zavolat zítra?

meglio: È il meglio che tu possa fare.Je to to nejlepší, co můžeš udělat.

meno: Questo è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.

minimo: Questo era il minimo che potessi fare.Bylo to to nejmenší, cos mohl udělat.

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

occhiata: Puoi darci un'occhiata?Můžeš se na to mrknout?

occupato: Non posso, sono occupato.Nemůžu, mám práci.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

ormai: Ormai non si può fare più nulla per lui.Teď už se pro něho nedá nic udělat.

passare: Può passarmi il signor Neri?Můžete mi dát (k telefonu) pana Neriho?

permettersi: Non me lo posso permettere.To si nemůžu dovolit.

pure: Posso sedermi qui? Faccia pure!Můžu si (sem) sednout? Jasně!

pure: Avresti pure potuto dirmelo.Stačilo jen říct.

quanto: Puoi averne quanti ne vuoi.Můžeš jich mít, kolik chceš.

quanto: Lo puoi tener quanto tempo vuoi.Můžeš ho mít jak dlouho chceš.

quanto: Hanno fatto quanto potevano.Udělali, co moli.

quanto: Ha resistito quanto ha potuto.Vzdoroval, co mohl.

rendersi: Posso rendermi utile?Můžu nějak pomoct?

rubare: Posso rubarti un minuto?Měl bys na mě minutku?

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

sapere: Non si sa mai cosa può succedere.Nikdy nevíte, co se může stát.

servire: In cosa posso servirla?Co pro vás mohu udělat?

sicurezza: Si può affermare con sicurezza che ...Lze s jistotou tvrdit, že ...

smentire: Non si può smentire ...Nedá se popřít ...

sostare: La macchina qui non può sostare.Tady to auto nesmí stát.

tranquillo: Può stare tranquillo.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

trattare: Con lui non si può trattare.S ním se nedá jednat/mluvit.

trovare: Quando la posso trovare?Kdy ji mohu zastihnout?

uno: Se uno vuole, può venire.Jestli někdo chce, může přijít.

utile: Posso essere utile?Mohu vám být nějak nápomocen?

via: Ne potremo parlare per via.O tom si můžeme promluvit cestou.

croce: Non si può cantare e portar la croce.Nelze sedět zaráz na dvou židlích.

mano: Si possono dare la mano.Můžou si podat ruku.

più: a più non possonaplno, co to dá snažit se ap.

rimandare: Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

sognarsi: Te lo puoi sognare!Na to zapomeň!, O tom si můžeš nechat zdát!

volere: Volere è potere.Když se chce, všechno jde.