Hlavní obsah

ci

Zájmeno

  1. nás, námÈ venuto ad aiutarci.Přišel nám pomoci.Ci hanno visto.Viděli nás.
  2. se o 1. os. mn. č., i vzájemnostCi siamo annoiati.Nudili jsme se.Ci vogliamo bene.Máme se rádi.
  3. (na) to, o tom, s tím s různými předložkamiCi puoi contare.Můžeš s tím počítat.Non ci pensare mai.Už na to nemysli.Non so che farci.Nevím, co s tím dělat.

Příslovce

  1. tam, tady, sem o zmiňovaném místěCi siamo!Už jsme tam/tady!Vacci!Jdi tam., přen. Jdi na to.(Io) ci sto.Jsem pro.ci vuole qcchce to co vyžaduje
  2. c'è q/qc je (tam) kdo/co výskyt, přítomnost ap.Non c'è ...Není (tam) ...Non c'è nessuno.Nikdo tady není.ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.
  3. (tam)tudy

Podstatné jméno ženské

  • název písmene c

Vyskytuje se v

essere: c'è, ci sonoje (tam), jsou (tam) existence, výskyt

di: nessuno di noinikdo z nás

giurare: Ci puoi giurare!Na to můžeš vzít jed! jasně

molto: molti di noimnozí z nás, hodně z nás

noi: da noik nám, u/od nás

noi: con/tra di nois/mezi námi

noi: senza di/per noibez/pro nás

noi: contro di noiproti nám

noi: noi stessimy sami

tra: tra di noimezi námi

volere: ci vuoleje zapotřebí, je potřeba

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altro: Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

badare: Nessuno ci ha badato.Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.

bagnata: Ci siamo presi una bella bagnata.Pořádně jsme zmokli.

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

chiarirsi: Finalmente ci siamo chiariti.Konečně jsme si to vyjasnili.

colpo: La sua morte è stata un colpo per noi.Jeho smrt pro nás byla rána.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

conoscersi: Non ci conosciamo.Neznáme se.

e: Ci sono attori e attori.Jsou herci a herci. odlišní

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

esattamente: Ci sarò esattamente alle quattro.Budu tam přesně ve čtyři.

essere: Ci sono molti alberghi.Je tam mnoho hotelů.

essere: Ci sono stato.Byl jsem tam.

fatto: Se ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.

giornata: Ci vorranno tre giornate per farlo.To budou tři dny práce.

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

gusto: Che gusto ci trovi?Co se ti na tom tak líbí?

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

incontrarsi: Ci incontriamo alla stazione.Sejdeme se na nádraží.

ininterrottamente: Ci penso ininterrottamente.Neustále na to myslím.

innanzi: Siccome molti innanzi a noi ...Jelikož mnozí před námi ...

intorno: La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...

magone: Se ci penso, mi viene il magone.Když na to pomyslím, sevře se mi žaludek/hrdlo.

malumore: Tra loro ci sono stati dei malumori.Měli mezi sebou nějaké neshody.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

muro: Tra di noi c'è un muro.Mezi námi je bariéra.

olio: Ci vuole olio di gomiti.To chce trošku máknout.

parola: Ci vogliono fatti, non parole.Chce to činy, ne slova.

pazienza: Ci vuole molta pazienza.To chce hodně trpělivosti.

pelo: Ci è riuscito pelo pelo.Tak tak se mu to povedlo.

pensare: Ci penso io.Zařídím to.

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

piazza: Ci incontriamo in piazza.Potkáme se na náměstí.

potere: Non ci si può lamentare.Není si na co stěžovat.

pregiarsi: Ci pregiamo di informarLa che...S potěšením vám oznamujeme, že...

preservare: Che Dio ci preservi da...Bůh nás ochraňuj před...

procurare: Ci ha procurato i biglietti.Sehnal nám lístky.

pure: Ci mancava pure questa!No to ještě scházelo!

qua: qua da noiu nás