Hlavní obsah

ci

Zájmeno

  1. nás, námÈ venuto ad aiutarci.Přišel nám pomoci.Ci hanno visto.Viděli nás.
  2. se o 1. os. mn. č., i vzájemnostCi siamo annoiati.Nudili jsme se.Ci vogliamo bene.Máme se rádi.
  3. (na) to, o tom, s tím s různými předložkamiCi puoi contare.Můžeš s tím počítat.Non ci pensare mai.Už na to nemysli.Non so che farci.Nevím, co s tím dělat.

Příslovce

  1. tam, tady, sem o zmiňovaném místěCi siamo!Už jsme tam/tady!Vacci!Jdi tam., přen. Jdi na to.(Io) ci sto.Jsem pro.ci vuole qcchce to co vyžaduje
  2. c'è q/qc je (tam) kdo/co výskyt, přítomnost ap.Non c'è ...Není (tam) ...Non c'è nessuno.Nikdo tady není.ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.
  3. (tam)tudy

Podstatné jméno ženské

  • název písmene c

Vyskytuje se v

essere: c'è, ci sonoje (tam), jsou (tam) existence, výskyt

di: nessuno di noinikdo z nás

giurare: Ci puoi giurare!Na to můžeš vzít jed! jasně

molto: molti di noimnozí z nás, hodně z nás

noi: da noik nám, u/od nás

tra: tra di noimezi námi

volere: ci vuoleje zapotřebí, je potřeba

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

badare: Nessuno ci ha badato.Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.

bagnata: Ci siamo presi una bella bagnata.Pořádně jsme zmokli.

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

chiarirsi: Finalmente ci siamo chiariti.Konečně jsme si to vyjasnili.

colpo: La sua morte è stata un colpo per noi.Jeho smrt pro nás byla rána.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

conoscersi: Non ci conosciamo.Neznáme se.

e: Ci sono attori e attori.Jsou herci a herci. odlišní

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

esattamente: Ci sarò esattamente alle quattro.Budu tam přesně ve čtyři.

fatto: Se ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.

giornata: Ci vorranno tre giornate per farlo.To budou tři dny práce.

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

gusto: Che gusto ci trovi?Co se ti na tom tak líbí?

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

incontrarsi: Ci incontriamo alla stazione.Sejdeme se na nádraží.

ininterrottamente: Ci penso ininterrottamente.Neustále na to myslím.

innanzi: Siccome molti innanzi a noi ...Jelikož mnozí před námi ...

intorno: La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...

magone: Se ci penso, mi viene il magone.Když na to pomyslím, sevře se mi žaludek/hrdlo.

malumore: Tra loro ci sono stati dei malumori.Měli mezi sebou nějaké neshody.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

muro: Tra di noi c'è un muro.Mezi námi je bariéra.

parola: Ci vogliono fatti, non parole.Chce to činy, ne slova.

pazienza: Ci vuole molta pazienza.To chce hodně trpělivosti.

pelo: Ci è riuscito pelo pelo.Tak tak se mu to povedlo.

pensare: Ci penso io.Zařídím to.

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

piazza: Ci incontriamo in piazza.Potkáme se na náměstí.

potere: Non ci si può lamentare.Není si na co stěžovat.

pregiarsi: Ci pregiamo di informarLa che...S potěšením vám oznamujeme, že...

preservare: Che Dio ci preservi da...Bůh nás ochraňuj před...

procurare: Ci ha procurato i biglietti.Sehnal nám lístky.

pure: Ci mancava pure questa!No to ještě scházelo!

qua: qua da noiu nás

raccomandare: Cosa ci raccomanda?Co nám doporučujete?

ci: ci vuole qcchce to co vyžaduje

každý: ciascuno/ognuno di noikaždý z nás

nás: per/da noipro/od nás

spolehnutí: ci si può fidare di qna koho je spolehnutí

tradovat se: říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...Traduje se, že ...

uškodit: qc non guasterebbe, non ci starebbe maleco by neuškodilo nebylo by na škodu

báječně: Ci siamo divertiti un mondo.Báječně jsme se bavili.

basta: Non ci vado e basta!Nejdu tam a basta!

běda: Guai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!Běda ti tam jít! neopovaž se

být: Ci sono tante cose ...Je mnoho věcí ...

dát se: Non ci si può fare niente.Nedá se nic dělat.

děkovací: La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.Firma nám poslala děkovací dopis.

dělit: Dalla partenza ci separano poche ore.Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.

dlouho: Quanto (tempo) ci vorrà?Jak dlouho to zabere?

doběhnout: Ci hanno proprio fregato!Pěkně nás doběhli!

dohánět: Ci stanno già raggiungendo.Už nás dohánějí.

dohlédnout: Ci penso io., Me ne incarico io.Já na to dohlédnu. postarám se

dojít: Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.Pak mu to došlo.

dokázat: Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.Dokázala nám, že tu práci zvládne.

domluvit se: Ci metteremo d'accordo per domani.Domluvíme se na zítra.

dopadat: Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.V poledne sem dopadají sluneční paprsky.

dopadnout: La tua decisione influirà su tutti noi.Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.

doplatit: Ci ha rimesso la vita.Doplatit na to životem.

doporučovat: Cosa ci raccomanda?Co nám doporučujete?

dorůstat: I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).Děti nás už dorůstají.

dostat se: Ci arriveremo più tardi.K tomu se dostaneme později.

dotaz: Ci sono domande?Jsou nějaké dotazy?

existovat: Esistono/Ci sono molti/-e...Existuje mnoho...

hledět: Ci guardavano con stupore.Hleděli na nás s úžasem.

hnout se: Oggi forse non ci muoviamo più da qui.Dnes se odsud snad nehneme.

hodit: Vuoi che ti ci porti?Mám tě tam hodit?

hojnost: Ci sono molte opportunità...Je hojnost příležitostí...

hučet: Ci ronzava nelle orecchie.Hučelo nám v uších.

hustit: A scuola ci riempivano la testa di tante cose inutili.Ve škole do nás hustili spoustu zbytečností.

chodit: Ci vai spesso?Chodíš tam často?

chtít: Ci vuole pazienza!, Calma!To chce klid!

jak: Ci raccontava come era.Vyprávěl nám, jak to bylo.

již: Non ci abita più.Již tady nebydlí.

jo: Non ci sei stato, vero?Tys tam nebyl, že jo?

kdykoli: Ogni volta che ci vado ...Kdykoli tam přijdu ...

klást: Ci hanno posto diversi ostacoli.Kladli nám různé překážky.

kolem: Sono passati vicino a noi.Prošli kolem nás.

komplikace: Ci sono state complicazioni.Nastaly komplikace.

koupat se: Venite a fare il bagno con noi?Půjdete se s námi koupat?

křižovat se: Ci si incrociano due strade principali.Křižují se tam dvě hlavní silnice.

legrace: Con te non ci si diverte.Není s tebou žádná legrace.

líbit: Non ci passo sopra!To si nenechám líbit!

my: con nois námi