Hlavní obsah

arrivare

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. dove přijet, přijít, dorazit, dojet, dojít, přiletět, připlout kamSono arrivati.Přijeli.Arrivo!Už jdu!, Už jsem na cestě!arrivare in orariodorazit načasfar arrivare q/qc dovedostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.
  2. dove dostat se kam cestou ap.Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?
  3. a qc dospět, dojít k čemu názoru ap.arrivare alla conclusionedojít k závěru
  4. (fino a) qc dosáhnout čeho, sahat, dosahovat kam mez ap., dotáhnout to kamNon ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.arrivare allo scopodosáhnout svého cíle
  5. a fare qc dokázat, zvládnout (to) copřen. dokonce se odvážit udělat co
  6. a qc dožít se čeho druhého dne ap.
  7. někam to dotáhnout, prorazit, získat slávu
  8. a q potkat koho štěstí ap., stát se, přihodit se komu

Vyskytuje se v

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

arrivo: essere in arrivoprávě přijíždět

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

arrivato: Ben arrivato!Vítej!, Buď vítán!

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

giusto: arrivare giusto in tempopřijít právě včas

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

insieme: È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

ritardo: Arrivi in ritardo.Jdeš pozdě., Máš zpoždění.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

arrivato: sport primo/secondo arrivatoprvní/druhý v cíli

cicogna: È arrivata la cicogna.Přiletěl čáp. narodilo se dítě

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

čas: čas příjezduora di arrivo

čas: přijet na čas vlak ap.arrivare in orario, arrivare puntuale

do: dorazit do cílearrivare al traguardo

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

extrém: zacházet do extrémuarrivare agli estremi, portare le cose agli estremi

hala: příletová/odletová halasala arrivi/partenze

jatka: odvézt dobytek na jatkaportare/far arrivare i bovini al macello

letištní: odletová/příletová letištní halasala partenze/arrivi (aeroportuale)

načas: Vlak přijel načas.Il treno è arrivato in orario.

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

odlet: přílety a odletyarrivi e partenze

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale

pozdní: pozdní příjezd/příchodtardo arrivo

poznat: poznat se vzájemně(arrivare a) conoscersi

příchod: pozdní příchodarrivo in ritardo

příchod: příchod jaraarrivo della primavera

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

příjezd: příjezdy a odjezdyarrivi e partenze

příjezd: čas příjezduora di arrivo

příjezd: pozdní příjezdarrivo in ritardo

přijít: přijít pozdě kamarrivare tardi dove

přijít: přijít včasarrivare in tempo

přílet: přílety a odletyarrivi e partenze

příletový: příletová halasala (degli) arrivi

přírůstek: přírůstek do rodinyun nuovo arrivato in famiglia

stihnout: stihnout to dorazit včasarrivare/farcela (in tempo)

vhod: Přišel právě vhod.È arrivato a proposito.

vrchol: dosáhnout vrcholuarrivare al culmine, orgasmu raggiungere un orgasmo

: Ať nepřijdete pozdě!Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!

: Přijede až zítra.Arriverà solo domani.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

být: Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

čas: až přijde časquando arriverà il momento

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Non preoccuparti, il tuo momento arriverà.

dojet: Dojel jsem v noci.Sono arrivato di notte.

dojít: Zboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

dojít: A pak mi to došlo!E poi ci sono arrivato!

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

doletět: Letadlo doletělo se zpožděním.L'aereo è arrivato con il ritardo.

doletět: Doletěli na poslední chvíli.Sono arrivati di corsa all'ultimo momento.

dorazit: Kdy dorazíte?Quando arriverete?

dosáhnout: Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.

dosáhnout: Dosáhl školního věku.È arrivato all'età scolare.

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?

dostat se: Nedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.

dostat se: K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.

dosud, doposud: Dosud nedorazili.Finora non sono arrivati.