Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) via f(silnice ap.) strada f(pěšina ap.) sentiero m, viottolo m
  2. (směr pohybu) kam strada f per qc(dráha ap.) via fMohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.na zpáteční cestěal ritorno, sulla strada del ritornomed. dýchací cestyvie f pl respiratoriena půl cesty kama metà strada dovecestou, po cestě nakoupit ap.strada facendozeptat se na cestuchiedere/domandare la strada
  3. (absolvovaná) viaggio m, gita f(hl. chůzí) cammino m(okružní jízda ap.) giro mŠťastnou cestu!Buon viaggio!cesta tam a zpětviaggio m di andata e ritornoslužební cestaviaggio m d'affaridát se na cestumettersi in viaggiozkrátit si cestuprendere una scorciatoia
  4. (způsob ap.) via f(postup) processo m, procedimento mtouto cestouper questa via

Vyskytuje se v

klestit: razit čemu aprire* la strada a qcklestit cestu

razit: uvolňovat průchod kudy/kam farsi strada attraverso/per doverazit (si) cestu

cíl: destinazione cíl cesty

dýchací: le vie respiratoriedýchací cesty

kolem: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

koš: prádelní koš, koš na prádlona špinavé prádlo cesto della biancheria (sporca), k přenášení vypraného cesto portabiancheria

krátký: per la via più brevenejkratší cestou

křížový: la Via Cruciskřížová cesta

najít: trovare la stradanajít cestu

obchodní: viaggio d'affariobchodní cesta

objevný: viaggi esplorativihist. objevné plavby/cesty

odříznout: tagliare la strada a qodříznout cestu komu

okružní: percorso circolare, prohlídková giro (turistico)okružní cesta/jízda

plést se: intralciare la strada a q, stare tra i piedi di qplést se komu do cesty

po: sulla strada, strada facendo, andando dovepo cestě kam udělat ap.

podniknout: fare un viaggiopodniknout cestu

polní: strada di campo, strada non asfaltatapolní cesta

prádelní: prádelní košna špinavé portabiancheria , na vyprané cesto della biancheria

prorazit: farsi/aprirsi stradaprorazit si cestu

připlést se: capitare fra i piedi a qpřiplést se do cesty komu

přístupový: via/strada d'accessopřístupová cesta/silnice

půlka: a metà stradav půlce (cesty)

sejít: traviare, sviaresejít z cesty i přen.

služební: viaggio d'affarislužební cesta

svatební: viaggio di nozze, líbánky též luna di mielesvatební cesta

šťastný: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

vpůli: a metà stradavpůli cesty

vydat se: mettersi in viaggio, avviarsivydat se na cestu

vzdušný: in aereovzdušnou cestou

zeptat se: domandare la stradazeptat se na cestu

zpáteční: al ritornona zpáteční cestě

být: È sempre in viaggio.Je pořád na cestách.

hezký: È ancora un bel pezzo di strada.Je to ještě hezký kus cesty.

klesat: La strada scende verso il paese.Cesta klesá směrem k vesnici.

krátit: Accorcio la strada attraverso il bosco.Krátím si cestu přes les.

křížit se: Si incrociano lì due strade.Kříží se tam dvě cesty.

kudy: La strada che ha preso ...Cesta, kudy šel ...

odpočívat: Si riposava dal lungo viaggio.Odpočíval po dlouhé cestě.

prosekat: aprirsi la strada a colpi d'asciaprosekat si cestu džunglí ap.

prospat: Ha trascorso il viaggio dormendo.Cestu prospal.

průjezdný: strada carrabileprůjezdná cesta

skrývat: Il viaggio contiene numerosi pericoli.Cesta skrývá mnohá nebezpečí.

uprostřed: Siamo circa a metà strada tra...Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...

uvolnit: Lasciate libero il passaggio!, Largo!Uvolněte cestu!

vést: Dove porta questa strada?Kam vede tato cesta?

zablokovat: Mi ha bloccato la strada.Zablokoval mi cestu.

zabrat: Ho impiegato più di on'ora per arrivare a ...Cesta do ... mi zabrala přes hodinu.

zkrátit: prendere una scorciatoiazkrátit si cestu

znát: Non conosco la strada.Neznám cestu.

nevyzpytatelný: Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.Cesty boží jsou nevyzpytatelné.

Řím: Tutte le strade portano a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

střední: il giusto mezzo, aurea mediocritaszlatá střední cesta

zlatý: il giusto mezzozlatá střední cesta

aereo: (per) via aerealetecky, vzdušnou cestou

affare: viaggio d'affarislužební cesta

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

aprire: aprire una stradai přen. prorazit cestu

buono: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

campo: strada di campopolní cesta, hovor. polňačka

canale: canale di distribuzionedistribuční kanál/cesta

carraio: passo carraiopříjezdová cesta

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

ferrato: via ferrataferáta, zajištěná cesta ve vysokohorské turistice

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

legale: per vie legaliprávní cestou, právními prostředky domáhat se ap.

luna: přen. luna di mielelíbánky, svatební cesta

lungo: strada lungadlouhá cesta

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

mezzo: via di mezzokompromis, zlatá střední cesta

nozze: viaggio di nozzesvatební cesta

per: prepararsi per un viaggiopřipravit se na cestu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

polveroso: strade polveroseprašné cesty

porsi: porsi in camminovydat se na cestu

praticabile: La strada è praticabile.Cesta je schůdná.

proseguire: proseguire il cammino/viaggiopokračovat v chůzi/cestě

ritorno: al ritornona zpáteční cestě, při návratu

rotta: in rottacestou, po cestě, na cestě

salice: vrba košíkářskásalice da vimini/ceste

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

sbarrare: sbarrare il passo a qzastoupit cestu, stoupnout si do cesty komu

strada: strada d'accessopřístupová cesta

cesta: vie respiratoriemed. dýchací cesty

tirare: tirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým

umido: chim. per via umidamokrou cestou

urinario: med. vie urinariemočové cesty

varco: aprirsi un varco tra qcprorazit si cestu čím

via: aprirsi una viaprorazit/udělat si cestu

viaggio: viaggio d'affarislužební cesta

vialetto: vialetto (d'accesso)(příjezdová) cesta k domu ap.

viario: rete viariasíť silnic/cest

arrivare: Arrivo!Už jdu!, Už jsem na cestě!

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

cambio: Per andare a Roma c'è il cambio a Genova.Cestou do Říma je přestup v Janově.

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?