Hlavní obsah

mettere

Tranzitivní sloveso

  1. qc dove dát, položit, umístit co kamMetti i libri sul tavolo.Dej ty knihy na stůl.Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere a sacco qc(vy)plenit, (vy)drancovat comettere qc a nuovo(z)renovovat comettere qc in versizbásnitmettere a ferro e fuocovydrancovat a vypálitmettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat kohomettere alla prova qc(pr)ověřit, (pr)ověřovat comettere al mondoporodit, zrodit, přivést na světmettere a morte qodsoudit k smrti kohopřen. mettere a nudo qcodhalit co spiknutí ap.mettere a tacere q/qcumlčet, ututlat koho/comettere a tacere uno scandaloututlat skandálmettere contostát za to, mít cenu, vyplatit semettere dentro q/qczavřít koho/co, zabásnout kohopřen. mettere il dito sulla piaga, mettere il dito nella piagastrkat prst do rány, pozvednout prst upozornitmettere in chiaro qcujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit comettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.mettere in piazza qcdát všem na vědomí, rozhlásit comettere in piedi qczaložit comettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromážditpřen. mettere i piedi in testa/sul collo a qovládnout kohomettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnoutmettere nel saccoskórovat, vsítit gólpřen. mettere una mano sul fuoco per q/qcdát ruku do ohně za koho/pro co
  2. qc obléci si, vzít si (na sebe), nasadit (si) comettere giùodložit (si), svléci (si)
  3. uvést, dostat do jistého stavu ap.mettere in pratica/atto(z)realizovat, uskutečnitmettere a puntoseřídit, doladit, vyladit
  4. qc připevnit, naší(va)t, pověsit coMetto le tende.Věším záclony.
  5. qc (na)instalovat, připojit, zapojit comettere il telefonozapojit telefonfar mettere la luce in cantinadát nainstalovat světlo do jídelny
  6. qc su qc nasadit co na co
  7. qc dá(va)t, věnovat, zab(í)rat co čas ap.Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.Této práci věnujeme veškeré úsilí.Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette del proprio.Dává ze svého.
  8. che připustit, předpokládat, mít za to žes konjunktivemMettiamo che non sia vero.Připusťme, že to není pravda.
  9. (vy)pučet, (vy)rašit, vydávat zvuky ap.Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

Intranzitivní sloveso

  • vést, ústit kamIl vicolo mette in una piazzetta.Ulička vede na malé náměstí.

Vyskytuje se v

ruba: mettere a rubavyplenit, vyrabovat, vydrancovat

accento: přen. mettere/porre l'accento su qcklást důraz na co

aceto: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

allarme: mettere q in allarmevyplašit, vylekat, znepokojit koho

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

apprensione: mettere in apprensione qznepokojit, vyvolat obavy koho

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

atto: mettere in attorealizovat, uskutečnit, uskutečňovat

avanti: mettere avanti l'orologioposunout hodinky dopředu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

bando: mettere al bandoposlat do vyhnanství

barba: mettere le barbe(za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.

barzelletta: mettere qc in barzellettazlehčovat co problém ap., žertovat o čem

basto: přen. mettere il basto a qpodrobit si koho

bavaglio: mettere il bavaglio a qdát roubík komu, umlčet koho

bigodino: mettere i bigodinidát si natáčky, natočit si vlasy

broncio: mettere il bronciozamračit se, naštvat se

buonumore: mettere di buonumore qspravit/zvednout komu náladu

burla: mettere q/qc in burla(u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat co

carcere: mettere/rinchiudere in carcere qvsadit/zavřít do vězení koho

caso: porre/mettere il casopředpokládat

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

chiavistello: mettere il chiavistellozavřít (dveře) na zástrčku

circolazione: mettere in circolazionedát do oběhu

concorso: mettere a concorso qcvypsat konkurz/soutěž na co

confronto: mettere a confronto qcporovnat, srovnat co, provést konfrontaci čeho

conserva: mettere qc in conservazavařit, (za)konzervovat co potraviny

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cornice: mettere in cornice qczarámovat, orámovat co

corno: fare/mettere le corna a qnasadit komu parohy

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

dieta: mettere q a dietanařídit komu dietu

discussione: mettere qc in discussionezpochybnit co

disordine: mettere qc in disordineudělat v čem nepořádek

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

dubbio: mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čem

efficienza: mettere in efficienzazprovoznit

embargo: mettere l'embargo su qcuvalit embargo na co

esecuzione: mettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qcprovést, uskutečnit co

evidenza: mettere qc in evidenzaupozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit co

fase: mettere in faseseřídit motor ap., vyladit rádio ap.

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

firma: mettere/apporre la firmapodepsat se

foglia: mettere le foglievyrážet listy, olistit se

folle: mettere in follezařadit neutrál u auta

forno: mettere nel fornodát do trouby

freccia: mettere la freccia(za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směr

fuga: mettere in fugazahnat na útěk

funzione: mettere in funzioneuvést do chodu/provozu zapnutím ap.

fuoco: mettere sul fuoconechat vařit, postavit na plotnu

fuori: mettere fuorivyřadit, vyloučit

guardia: mettere q in guardiavarovat, upozornit koho na hrozbu ap.

imbarazzo: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

incinta: mettere incinta qpřivést koho do jiného stavu

livello: mettere a livellosrovnat (na stejnou úroveň)

malumore: mettere q di malumorezkazit náladu komu

manetta: mettere le manette a qnasadit pouta komu

mazzo: přen. mettere tutti nello stesso mazzoházet všechny do jednoho pytle

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

microonde: mettere qc nel microondedát co do mikrovlnky

mordacchia: přen. mettere la mordacchia a qdát komu náhubek, umlčet koho

morso: přen. mettere il morso a qdržet koho na uzdě, ovládat koho

mostra: mettere in mostra qcstavět na odiv, předvádět co

moto: mettere in motouvést do chodu i přen.

muro: mettere q al muropřitlačit koho ke zdi

musica: mettere in musicazhudebnit

naso: mettere fuori il nasovystrčit nos vyjít z domu ap.

ordine: mettere in ordineuklidit, uspořádat

paragone: mettere q a paragone con qsrovn(áv)at koho s kým

parte: mettere q a parte di qczpravit/informovat koho o čem

paura: far(e)/mettere paura a qnahnat/nahánět komu strach

pensiero: mettere in pensiero q(při)dělat komu starosti

piano: mettere al pianosrovnat se zemí

piede: mettere piede in qcvstoupit, vkročit kam

poesia: mettere in poesiazveršovat

posto: mettere a posto qcdát co do pořádku

pratica: mettere qc in praticauvést do praxe, uskutečnit

preventivo: econ. mettere qc in preventivozahrnout co do předběžné kalkulace

prima: innestare/mettere la primazařadit jedničku

processo: mettere q sotto processopohnat k soudu, přivést před soud koho

protocollo: mettere a protocollozaprotokolovat

prova: mettere q alla provavystavit koho zkoušce

quarantena: mettere q in quarantenadát/umístit koho do karantény

questione: mettere in questione qczpochybnit co

radice: mettere radicizapustit kořeny, zakořenit

regola: mettere in regola q/qcurovnat, dát do pořádku co své věci ap., oficiálně zaměstnat koho

repentaglio: mettere a repentaglio q/qcohrozit, vystavit nebezpečí koho/co

retromarcia: inserire/innestare/mettere la retromarciazařadit/dát tam zpátečku

blinkr: mettere la frecciadát/hodit blinkr řidič

bokem: mettere qualche soldo da partedát (si) nějaké peníze bokem

bomba: mettere una bomba dovedát/nastražit bombu kam

dát: mettere in ordine, ordinaredát do pořádku

dobře: essere ben messobýt na tom dobře finančně ap.

dražba: mettere qc all'asta/all'incantodát co do dražby

evidence: registrare qc, mettere qc a registro/agli attizanést co do evidence

hlasovat: mettere qc ai votinechat hlasovat o čem

chladit: mettere in fresco qcdát chladit co nápoje ap.

chod: mettere qc in moto, avviare qcuvést do chodu co

jednička: mettere la prima (marcia)dát tam/zařadit jedničku

ježíšek: mettere qc a q sotto l'albero di Nataledát komu co k Ježíšku

karanténa: mettere q in quarantenadát/umístit koho do karantény

kauce: rilasciare q su cauzione, mettere q in libertà su cauzionepropustit koho na kauci

košík: mettere la muserola al canedát/nasadit psovi košík

mezera: mettere uno spazioudělat mezeru v textu

míra: non dare/mettere la giusta quantitàdá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.

nahnat: mettere/far paura a q, zastrašit intimorire qnahnat strach komu

náhubek: mettere la museruola al canedát psovi náhubek

nálada: mettere q di malumore/cattivo umorezkazit náladu komu

nalakovat: smaltarsi le unghie, mettere lo smalto (sulle unghie)nalakovat si nehty

namočit: mettere in ammollo(dát) namočit prádlo ap.

natočit: arricciarsi i capelli, farsi i ricci, natáčkami též mettere i bigodininatočit si vlasy

navrch: mettere qc su qcpoložit co navrch čeho

nebezpečí: mettere a repentaglio q/qcvystavit nebezpečí koho/co

nepořádek: mettere in disordine qcudělat nepořádek v čem

neurčito: rinviare a tempo indeterminato qc, dát k ledu mettere qc in frigorifero, hovor., přen. accantonare qcodložit co na neurčito

neutrál: mettere in follezařadit neutrál

oběh: mettere qc in circolazionedát co do oběhu

obrátit: capovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadroobrátit co vzhůru nohama

ocet: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

odhodit: mettere da parte le inibizioni/i pregiudiziodhodit zábrany/předsudky

ostuda: disonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare(u)dělat ostudu komu

označit: etichettare qc, mettere un'etichetta su qcoznačit štítkem co

podrobit: mettere alla provapodrobit zkoušce

položit: mettere giù il telefono, zavěsit též (ri)attaccarepoložit telefon

pořádek: mettere qc in ordinedát co do pořádku

pouto: mettere le manette a qdát komu pouta

praxe: mettere in pratica qc zavést co do praxe

provoz: mettere in funzione, far funzionare qcuvést co do provozu

přelepit: mettere un cerotto su qcpřelepit ránu náplastí

přezout: cambiarsi le scarpe, do čeho mettere qcpřezout se

přivést: mettere q a disagiopřivést koho do rozpaků

pustit: (ri)mettere q in libertàpustit koho na svobodu

razítko: mettere il timbro su qc, timbrare qcdát razítko na co

rozpaky: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

rýpat se: mettere le dita nel naso, scaccolarsirýpat se v nose

dělat se: Il tempo si sta mettendo al bello.Dělá se hezky.