Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) dietro(směrem dál) oltre(mezí, hranicí též) al di za rohemdietro l'angoloza domemdietro la casaza řekou/mostemoltre il fiume/ponte(za)nechat za seboulasciare dietro
 2. přen.(vyjádření podpory) daPostavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.
 3. (v dané době) in(během) durante(v éře ap.) a(vlády) sottoza starých časůai vecchi tempiza válkydurante la guerraza dnedi giornoza čí vládyal regno di q
 4. (frekvence, opakování) a(l)(celé období) per(opakovaně v rozmezí) intřikrát za dentre volte al giornoza poslední týdenper l'ultima settimanasto kilometrů za hodinucento chilometri all'orajednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto
 5. (jak dlouho) tra, fra(po) dopoBude tu za chvíli.Arriverà tra un po'.za týdenfra una settimanaVrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.
 6. (posloupnost) dopo, peršestkrát za sebousei volte di seguitoden za dnemgiorno dopo giorno
 7. (cena, odměna) per(cena kusu) a(na jednotku, osobu) a, perZa kolik? penězPer quanto?Nestojí to za to.Non ne vale la pena.Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.Děkuji za ...Grazie per ...Kolik je to za noc?Quanto viene a notte?za každou cenua tutti i costi
 8. (vzadu, v závěsu) dietroChodil stále za mnouMi veniva sempre dietro.
 9. (pozadu) dietro
 10. (zatahat ap.) perChytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.
 11. (okolnost, prostředek) con(podmínky) sotto(v daný okamžik) a, invýlety za každého počasígite con ogni tempoza jistých okolnostíin certe circostanzeza pomoci koho/čehocon l'aiuto di q/qcza svítáníall'alba
 12. (účel) perKdo za to může?Di chi è la colpa?
 13. (ve výčtu) inza prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo
 14. (přijít k) kým da qzastavit se za kýmpassare da q
 15. (namísto) koho per q, al posto di q(jménem) in nome di qVyplním to za tebe.Lo compilo io per te.

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet co stare combinando qc

brát si: brát si koho za muže/ženuprendere q per marito/in moglie

cena: cena za kusprezzo al pezzo

cena: za rozumnou/dostupnou cenua un prezzo ragionevole/abbordabile

cena: za každou cenucosti quel che costi, a ogni costo

cena: za cenu čeho oběti ap.a costo di qc, rimettendoci qc

co: Není za co. poděkováníDi niente., Di nulla.

den: dvakrát za dendue volte al giorno

den: ve dne, za dnedi giorno

déšť: v dešti, za deštěsotto la pioggia

druhý: za druhé ve výčtusecondariamente, in secondo luogo

elektřina: účet za elektřinubolletta elettrica

hnutí: hnutí odporu/za nezávislostmovimento di resistenza/di indipendenza

hodina: za hodinutra un'ora

hon: hon za penězicorsa al denaro

honba: honba za peněziricerca di denaro

honba: honba za kariérou/úspěchemcorsa al successo

hovno: být na hovno, stát za hovno podělaný ap.essere di merda, far cagare

hranice: za hranicemifuori dei confini, oltre i confini, v zahraničí all'estero

chvíle: za chvílitra/fra un attimo/momento

jednou: jednou za ...una volta a ...

jízda: za jízdyin corsa, při řízení alla guida, mentre si guida

jméno: jméno za svobodna, dívčí jménonome da ragazza

každý: za každého počasíqualsiasi tempo faccia

konkurenční: za konkurenční cenua prezzo concorrenziale

koupě: koupě na splátky/na úvěr/za hotovéacquisto a rate/a credito/in contanti

kuropění: za kuropěníal primo canto del gallo, all'alba

kus: ekon. cena za kus ...il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...

let: za/v letuin volo, volando

lidový: za lidové cenya prezzi (molto) abbordabili

málo: Děkuji. — Za málo.Grazie. — Di niente.

manžel: vzít si koho za manželamaritarsi a/con q, sposare q, sposarsi con q

manželka: vzít si koho za manželkuammogliarsi con q, sposare q, sposarsi con qc

měsíc: třikrát za měsíctre volte al mese

moment: hovor. za momenttra un attimo/minuto

následek: mít za následek coavere come conseguenza qc

následující: za sebou/po sobě následující dny ap.consecutivo/-a

: pro/zaper loro

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

nějak: za týden nebo tak nějakcirca in una settimana

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáGuerra di indipendenza americana

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

obzor: na obzoru/ za obzoremall'/ al di là dell' orizzonte

odliv: za odlivucon/durante la bassa marea

odměna: dostat co za odměnu za coricevere qc come ricompensa per qc

okolnost: za daných okolnostídate le circostanze

otáčka: 60 otáček za minutu60 giri al minuto

pakatel: za pakatel koupit ap.per quattro soldi, per una miseria

pár: za pár minuttra due minuti/qualche minuto

počasí: za každého počasícon qualsiasi tempo

podmínka: za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizioni

poloviční: za poloviční cenua metà prezzo

pomoc: za pomoci, s pomocí čehocon aiuto di qc

použití: za použití čehousando, utilizzando qc

povšimnutí: stát za povšimnutíessere degno di attenzione

pro: pro nic (za nic)per niente

první: za prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogo

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

předpoklad: za předpokladu, že ...purché..., a condizione che...

přeprava: náklady za přepravucosti di trasporto

příjmení: příjmení za svobodnacognome da nubile

přijmout: být přijat za člena čehoessere accettato come membro di qc

příliv: za přílivucon l'alta marea

přítomnost: za přítomnosti kohonella presenza di q

příznivý: za příznivou cenuad un prezzo favorevole

pult: za pultemdietro il bancone

roh: za rohemdietro l'angolo

roh: zahnout za rohgirare l'angolo

rozednění: za rozedněníall'alba, allo spuntar del giorno

rozumný: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

samozřejmost: brát co za samozřejmostdare per scontato qc

samozřejmý: považovat co za samozřejmédare qc per scontato

slušný: za slušné cenya prezzi ragionevoli

snížený: za snížené cenya prezzi ridotti, a prezzo

soumrak: za soumrakual crepuscolo, sul far della sera

střídat se: střídat se za volantemalternarsi al volante

svatý: být prohlášen za svatéhoessere santificato

svědek: jít komu za svědkafare da testimone (di nozze) a q

světlo: za denního světlaalla luce del giorno

svítání: za svítáníall'alba

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své co dítěadottare qc

špatný: za špatného počasícon il brutto tempo , v případě in caso di maltempo

třetí: za třetí ve výčtuin terzo luogo

týden: za týdenfra una settimana

účast: za (osobní) účasti kohoin presenza di q, davanti a q

účel: za účelem čehoallo scopo di fare qc, aby per fare qc

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemper questo scopo

účet: účet za telefon/elektřinubolletta del telefono /dell'elettricità

úplata: za úplatudietro compenso, převod ap. a titolo oneroso

úplněk: za úplňkunella luna piena