Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) secondo/-adruhého lednail due (di) gennaiokaždý druhý denogni due giorni, a giorni alterniza druhé ve výčtusecondariamente, in secondo luogomat. na druhou umocněný(elevato) alla seconda/al quadratomat. druhá odmocninaradice quadrata fling. druhý pádgenitivo mling. druhý stupeň příd. jménacomparativo mcestovat druhou třídouviaggiare in seconda classe
  2. (následující) successivo/-a, seguente
  3. (opačný) altro/-a(protilehlý) contrario, oppostona jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato
  4. (jiný) altro/-a(dodatečný ap.) secondo/-aJako každý druhý ...Come ogni altro ...druhé zaměstnání bokovkasecondo lavoro m

Vyskytuje se v

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

chod: první/druhý chodprimo/secondo (piatto)

jeden, jedna, jedno: jeden druhému/druhéhol'un l'altro, a vicenda, reciprocamente

liga: první/druhá ligaserie A/B

množný: druhá osoba množného číslaseconda persona plurale

mocnina: druhá mocninaquadrato , seconda potenza

na: na druhouquadrato, elevato alla seconda

navíc: dva dny navícdue giorni di più

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob dva řádkyogni terza riga

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninaradice quadrata/cubica/quarta

opravný: (první)/druhý opravný termín na univerzitěsecondo/terzo appello d'esame

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

pohlaví: opačného/druhého pohlavídi sesso opposto

pokus: na první/druhý pokus uspět ap.al primo/secondo tentativo

první: za prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogo

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

shora: druhý řádek shorala seconda riga da sopra

sto: dvě stěduecento

strana: na druhé straněd'altra parte, d'altro canto

stupeň: druhý stupeň základní školyscuola media inferiore, scuola secondaria di primo grado

škola: druhý stupeň základní školyscuola media

umocnit: umocnit co na druhouelevare qc alla seconda (potenza)

válka: hist. první/druhá světová válkala prima/seconda guerra mondiale

za: za prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

čtvrt: ve čtvrt na dvěall'una e un quarto

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

konec: Je to na druhém konci města.È al lato opposto della città.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

možnost: Jsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.

myslet: Myslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

o: Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

pár: dva páry botdue paia di scarpe

polovina: ve druhé polovině týdnenella seconda metà della settimana

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

před, přede: před dvěma hodinamidue ore fa

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

sestoupit: Tým sestoupil do druhé ligy.La squadra è retrocessa in serie B.

třetina: dvě třetiny čehodue terzi di qc

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

housle: přen. hrát druhé houslerestare in/avere un ruolo di secondo piano

levý: Má obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

nastavit: i přen. nastavit druhou tvářporgere l'altra guancia

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

raz: raz dva rychlein un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'otto

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

a: jeden po druhém, postupněuno a uno

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

adozione: druhá vlast imigranta ap.patria di adozione

altronde: nicméně (však), na druhé straně (ale)(ma) d'altronde

altrui: pro dobro druhýchper il bene altrui

anno: za dva rokyfra due anni

battuta: dvě stě úhozů za minutuduecento battute al minuto

cabina: kajuta první/druhé třídycabina di prima/seconda classe

cadetto: druhá liga ve fotbalela serie cadetta

canto: na druhé straně, zato však, zato aled'altro canto

classe: kupé první/druhé třídyscompartimento di prima/seconda classe

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

comprare: koupit z druhé rukycomprare di seconda mano

coppia: ve dvojici, po dvoua coppie

cubo: na třetí umocnění, přen. na druhou zdůrazněníal cubo

dietro: jeden za druhým, jedno po druhémuno dietro l'altro

dopo: jeden/jedno po druhémuno dopo l'altro

druhý: každý druhý denogni due giorni, a giorni alterni

dopoguerra: období po první/druhé světové válceil primo/secondo dopoguerra

due: za dva jíst ap.přen. per due

duemila: rok dva tisíce, 21. stoletíil Duemila

e: obatutti e due

elevare: umocnit na druhou/na třetí/na čtvrtoumat. elevare al quadrato/al cubo/alla quarta potenza

equazione: rovnice prvního/druhého řáduequazione di primo/secondo grado

faccia: dvě strany mincele due facce di una moneta

galleria: druhý balkon v divadleseconda galleria

giocare: pohrávat si s city druhýchgiocare con i sentimenti altrui

giorno: za dva týdnytra quindici giorni

in: rozdělit na dvě částidividere in due

incognita: rovnice o dvou neznámýchmat. equazione in due incognite

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

: na druhé straně čeho řeky ap.di là da qc

lato: na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...da un lato ..., dall'altro ...

loro: oni dvaloro due

mandata: na dva západy zamknouta doppia mandata

mano: z druhé ruky již použitédi seconda mano

medio: druhý stupeň základní školyscuola media inferiore

mezzo: dvě a půl kiladue chili e mezzo

mila: dva tisíceduemila

milione: dva milióny lidídue milioni di persone

occasione: použitý, ojetý auto ap., z druhé ruky, příležitostný slovo ap., zvýhodněný, za výhodnou cenud'occasione

ogni: každý druhýogni due

paio: dva páry bot/rukavic/konídue paia di scarpe/guanti/cavalli

pari: patnáct oba skóre v tenisusport quindici pari

parte: na jednu/druhou stranuda una/d'altra parte

per: dvě na osobudue per persona

piatto: první/druhý chodprimo/secondo piatto

prima: o dva dny dřívdue giorni prima

punta: hrát na dva útočníkygiocare con due punte

punto: přesně ve dvě hodinyalle due in punto

quadrato: druhá odmocnina z čeho, kvadratický kořen mocninyradice quadrata

qualità: zboží první/druhé jakostimerce di prima/seconda qualità

quinto: pětinka, dvě deciun quinto (di litro)

radice: druhá odmocninaradice quadrata

ramo: dvě komory parlamentudue rami del parlamento