Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) secondo/-adruhého lednail due (di) gennaiokaždý druhý denogni due giorni, a giorni alterniza druhé ve výčtusecondariamente, in secondo luogomat. na druhou umocněný(elevato) alla seconda/al quadratomat. druhá odmocninaradice quadrata fling. druhý pádgenitivo mling. druhý stupeň příd. jménacomparativo mcestovat druhou třídouviaggiare in seconda classe
  2. (následující) successivo/-a, seguente
  3. (opačný) altro/-a(protilehlý) contrario, oppostona jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato
  4. (jiný) altro/-a(dodatečný ap.) secondo/-aJako každý druhý ...Come ogni altro ...druhé zaměstnání bokovkasecondo lavoro m

Vyskytuje se v

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

chod: první/druhý chodprimo/secondo (piatto)

jeden, jedna, jedno: jeden druhému/druhéhol'un l'altro, a vicenda, reciprocamente

liga: první/druhá ligaserie A/B

množný: druhá osoba množného číslaseconda persona plurale

mocnina: druhá mocninaquadrato , seconda potenza

na: na druhouquadrato, elevato alla seconda

navíc: dva dny navícdue giorni di più

neděle: dvě neděledue settimane, quindici giorni

ob: ob dva řádkyogni terza riga

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninaradice quadrata/cubica/quarta

opravný: (první)/druhý opravný termín na univerzitěsecondo/terzo appello d'esame

osoba: stůl pro dvě osobytavolo per due persone

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

pohlaví: opačného/druhého pohlavídi sesso opposto

pokus: na první/druhý pokus uspět ap.al primo/secondo tentativo

první: za prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogo

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

shora: druhý řádek shorala seconda riga da sopra

sto: dvě stěduecento

strana: na druhé straněd'altra parte, d'altro canto

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

stupeň: druhý stupeň základní školyscuola media inferiore, scuola secondaria di primo grado

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.grado positivo/comparativo/superlativo

škola: druhý stupeň základní školyscuola media

umocnit: umocnit co na druhouelevare qc alla seconda (potenza)

válka: hist. první/druhá světová válkala prima/seconda guerra mondiale

za: za prvé/druhéprimo/secondo, in primo/secondo luogo

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

být: Jsou dvě (hodiny).Sono le due.

být: Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.

celá: žádná celá dvě (desetiny) 0,2zero virgola due

činit: Pokuta činí dva tisíce euro.La multa è duemila euro.

čtvrt: ve čtvrt na dvěall'una e un quarto

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dělit: Deset děleno dvěma je pět.Dieci diviso per due fa cinque.

dělit se: Řeka se dělí na dvě ramena.Il fiume si divide in due bracci.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

konec: Je to na druhém konci města.È al lato opposto della città.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

mluvit: Už spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

možnost: Jsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.

myslet: Myslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

o: Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

pár: dva páry botdue paia di scarpe

polovina: ve druhé polovině týdnenella seconda metà della settimana

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

před, přede: před dvěma hodinamidue ore fa

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Gridavano uno sopra l'altro.

rok: Jsou mu dva roky.Ha due anni.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

sestoupit: Tým sestoupil do druhé ligy.La squadra è retrocessa in serie B.

třetina: dvě třetiny čehodue terzi di qc

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

housle: přen. hrát druhé houslerestare in/avere un ruolo di secondo piano

levý: obě ruce levé.È molto maldestro/-a.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

nastavit: i přen. nastavit druhou tvářporgere l'altra guancia

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

raz: raz dva rychlein un attimo, prestissimo, in quattro e quattr'otto

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

a: uno a unojeden po druhém, postupně

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

adozione: patria di adozionedruhá vlast imigranta ap.

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

anno: fra due anniza dva roky

battuta: duecento battute al minutodvě stě úhozů za minutu

cabina: cabina di prima/seconda classekajuta první/druhé třídy

cadetto: la serie cadettadruhá liga ve fotbale