Hlavní obsah

o

Spojka

  1. nebo, či, aneboAdesso o mai più!Teď, nebo nikdy!O vivo o morto!Buďto živý, nebo mrtvý!Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Vorrei un tè o un caffè.Chtěl(a) bych čaj nebo kávu.O...oBuď...(a)nebo
  2. čili, neboli, aneb

Citoslovce

  1. ach, ajO Dio!Ach Bože!O povero me!Já chudák!
  2. hej k upoutání pozornosti

Vyskytuje se v

a: a Nataleo Vánocích, na Vánoce

addetto: tecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu

andare: lasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se

asilo: richiedente asiloazylant, žadatel o azyl

assassinio: tentato assassiniopokus o vraždu

asta: salto con l'astaskok o tyči

atto: commedia in tre attikomedie o třech aktech tříaktová

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

avanti: un anno avantio rok dříve

battaglia: battaglia di Montecassinobitva o Monte Cassino

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

bollettino: bollettino meteorologicozprávy o počasí

bollino: bollino bluosvědčení o emisích auta, známka kvality na potravinách

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

cercare: cercare rogne/guaikoledovat si o problémy

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

constatazione: constatazione amichevolezáznam o dopravní nehodě účastníky nehody

da: motore da 100 cavallimotor o výkonu 100 koní

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

difendere: sapersi difendereumět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.

dimensione: a dimensione di qco velikosti, o rozměrech čeho, přen. na míru komu/čemu, odpovídající velikosti koho/čeho

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

diritto: a maggior dirittoo to spíše/více

dirotto: a dirottoostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o život

domandare: domandare scusapožádat o prominutí

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

frequenza: dichiarazione di frequenzapotvrzení o studiu

giocare: giocare a soldihrát o peníze

mai: teď anebo nikdyora o mai più

meno: víceméněpiù o meno

modo: tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modo

nolente: chtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo nevolente o nolente

o: Buď...(a)neboO...o

più: víceméněpiù o meno

poi: dříve nebo pozdějiprima o poi

presto: dřív nebo pozdějipresto o tardi

uno: pár málouno o due

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

accrescersi: La produzione si è accresciuta del 2%.Výroba vzrostla o 2%.

altro: Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

appoggio: Cammina con l'appoggio del bastone.Chodí o holi.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

cazzo: Fatti i cazzi tuoi!Starej se o sebe!, Neser se do cizích věcí.

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

composto: un appartamento composto da tre camere e servizibyt o třech místnostech s příslušenstvím

contro: Si appoggiò contro il muro.Opřel se o zeď.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

croce: Panna nebo orel? hození mincí ap.Testa o croce?

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

desiderare: Desidero di star solo.Přeju si být o samotě.

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

discussione: È fuori discussioneTo je bez debaty., To nepřipadá v úvahu., O tom není sporu.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

insomma: Takže, půjdeš, nebo ne?Insomma, vieni sì o no?

lasciare: Ber nebo nech být.Prendere o lasciare.

mollica: Máš radši kůrku nebo střídku?Preferisci la crosta o la mollica?

no: Přijdeš nebo ne?Vieni sì o no?

pro: Jsi pro nebo proti?Sei pro o contro?

semplice: Odpověz prostě ano nebo ne.Rispondi con un semplice sì o no.

sorella: Máš (nějaké) sourozence?Hai fratelli o sorelle?

sparare: Stůj nebo střelím!Fermo o sparo!

affare: Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého., Starej se o sebe.

andare: a tutto andare, a tutt'andarenaplno, jako o život, co to dá dělat ap.

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

borsa: Peníze nebo život!O la borsa o la vita!

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

caprino: fare questioni di lana caprinahádat se o kozí chlup

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

cuffia: uscirne per il rotto della cuffiauniknout o vlásek čemu

desto: Sním či bdím?Sogno o son desto?

anebo: buď ... anebo ...o ... o ...

: ať je (to) ... neboche sia ... o ...

buď: buď ... anebo ...o ... o ..., jak, tak sia ... sia, vuoi ... vuoi ...

chtít: chtě nechtěvolente o nolente

méně: více či méněpiù o meno

nebo: buď ... nebo ...o ... o ...

nechtě, nechtíc: chtě nechtěvolente o nolente

onak: tak či/nebo onakin un modo o nell'altro

orel: panna nebo orel při hodu mincítesta o croce

otázka: otázka života a smrtiquestione di vita o di morte

panna: Panna nebo orel? na minciTesta o croce?

plus: plus minus přibližněpiù o meno

tak: tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modo

víc: více či méněpiù o meno

být: Jste pro nebo proti?Siete favorevoli o contrari?

jaksi: Jaksi ji neměl rád.Non la voleva bene per un motivo o per l'altro.

-li: Nevěděl, má-li se smát či ...Non sapeva se ridere o ...

sourozenec: Máš sourozence?Hai fratelli o sorelle?

střelit: Stůj, nebo střelím.Fermo o sparo.

dobré: po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.con le buone (o con le cattive)

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

trop: hop nebo tropo la va o la spacca

zlé: po dobrém, nebo po zlémcon le buone o con le cattive

život: Je to otázka života a smrti.È una questione di vita o di morte.

či: Být, či nebýt?Essere o non essere?