Hlavní obsah

o

Spojka

  1. nebo, či, aneboAdesso o mai più!Teď, nebo nikdy!O vivo o morto!Buďto živý, nebo mrtvý!Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Vorrei un tè o un caffè.Chtěl(a) bych čaj nebo kávu.O...oBuď...(a)nebo
  2. čili, neboli, aneb

Citoslovce

  1. ach, ajO Dio!Ach Bože!O povero me!Já chudák!
  2. hej k upoutání pozornosti

Vyskytuje se v

che: sia che... sia che, o che... o che ...ať už ... nebo ...

a: a Nataleo Vánocích, na Vánoce

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

addetto: tecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu

andare: lasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se

asilo: richiedente asiloazylant, žadatel o azyl

asilo: chiedere asilo(po)žádat o azyl

assassinio: tentato assassiniopokus o vraždu

asta: salto con l'astaskok o tyči

atto: commedia in tre attikomedie o třech aktech tříaktová

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

avanti: un anno avantio rok dříve

battaglia: battaglia di Montecassinobitva o Monte Cassino

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

bollettino: bollettino meteorologicozprávy o počasí

bollino: bollino bluosvědčení o emisích auta, známka kvality na potravinách

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

cercare: cercare rogne/guaikoledovat si o problémy

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

constatazione: constatazione amichevolezáznam o dopravní nehodě účastníky nehody

da: motore da 100 cavallimotor o výkonu 100 koní

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

difendere: sapersi difendereumět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.

dimensione: a dimensione di qco velikosti, o rozměrech čeho, přen. na míru komu/čemu, odpovídající velikosti koho/čeho

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

diritto: a maggior dirittoo to spíše/více

dirotto: a dirottoostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o život

domandare: domandare scusapožádat o prominutí

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

frequenza: dichiarazione di frequenzapotvrzení o studiu

giocare: giocare a soldihrát o peníze

mai: ora o mai piùteď anebo nikdy

meno: più o menovíceméně

modo: in un modo o nell'altro, in ogni modotak jako tak

nolente: volente o nolentechtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo ne

più: più o menovíceméně

poi: prima o poidříve nebo později

presto: presto o tardidřív nebo později

uno: uno o duepár málo

uno: l'uno o l'altroten nebo ten/onen

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

accrescersi: La produzione si è accresciuta del 2%.Výroba vzrostla o 2%.

altro: Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

appoggio: Cammina con l'appoggio del bastone.Chodí o holi.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

cazzo: Fatti i cazzi tuoi!Starej se o sebe!

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

composto: un appartamento composto da tre camere e servizibyt o třech místnostech s příslušenstvím

contro: Si appoggiò contro il muro.Opřel se o zeď.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

croce: Testa o croce?Panna nebo orel? hození mincí ap.

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

desiderare: Desidero di star solo.Přeju si být o samotě.

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

discussione: È fuori discussioneTo je bez debaty., To nepřipadá v úvahu., O tom není sporu.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

giocare: Qui gioca la fortuna.Tady jde hodně o štěstí.

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

insomma: Insomma, vieni sì o no?Takže, půjdeš, nebo ne?

lasciare: Prendere o lasciare.Ber nebo nech být.

mollica: Preferisci la crosta o la mollica?Máš radši kůrku nebo střídku?

no: Vieni sì o no?Přijdeš nebo ne?

pro: Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.

sorella: Hai fratelli o sorelle?Máš (nějaké) sourozence?

sparare: Fermo o sparo!Stůj nebo střelím!

affare: Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého., Starej se o sebe.

andare: o la va o la spaccabuď a nebo, hop nebo trop, buďto do ní nebo po ní úspěch nebo nezdar

andare: a tutto andare, a tutt'andarenaplno, jako o život, co to dá dělat ap.

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

borsa: O la borsa o la vita!Peníze nebo život!

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

caprino: fare questioni di lana caprinahádat se o kozí chlup

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

cuffia: uscirne per il rotto della cuffiauniknout o vlásek čemu

anebo: buď ... anebo ...o ... o ...

: ať je (to) ... neboche sia ... o ...