Hlavní obsah

lasciare

Tranzitivní sloveso

  1. qc pustit, upustit co
  2. qc dove (za)nechat, ponechat co kde ležet ap., zapomenout co kdePrendere o lasciare.Ber nebo nech být.
  3. q/qc nechat koho/čeho, opustit koho/co, vykašlat se na kohoHa lasciato gli studi.Nechal školy.L'ha lasciata.Nechal ji.
  4. q/qc dove (za)nechat koho/co kde po sobě, stopu ap.lasciare q in pacenechat koho na pokojilasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komulasciare la mancia (al cameriere)nechat (číšníkovi) spropitné
  5. q/qc a q nechat koho/co komu, svěřit (do péče) koho komu neodejmout
  6. nechat, povolit

Vyskytuje se v

abbandono: lasciare qc in abbandononechat co zpustnout

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

consolidare: fare/lasciare consolidare qcnechat co ztuhnout

infusione: lasciare in infusionenechat vylouhovat čaj ap.

intuire: lasciare intuire qc a q(jen) naznačit co komu, dávat tušit co

maggese: tenere/lasciare qc a maggesenechat co ležet ladem

mancia: dare/lasciare una mancia al camerieredát/nechat číšníkovi spropitné

nido: lasciare il nidoopustit hnízdo

passare: lasciare/far passare qnechat projít koho

poltrona: lasciare la poltronaodejít z funkce

presa: lasciare la presapustit ze sevření

trasparire: non lasciare trasparire nullanedat na sobě nic znát

insoddisfatto: La sua proposta mi ha lasciato insoddisfatto.Jeho nabídka mě neuspokojila.

lasciarsi: Si è lasciato prendere dal panico.Zpanikařil.

perdere: Lascia perdere il lavoro, riposati un po'!Nech té práce, chvíli si odpočiň.

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

desiderare: lasciare a desiderarenebýt (zdaleka) dokonalý, mít své nedostatky

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

pietra: non lasciare pietra su pietranenechat kámen na kameni vše zničit

segno: lasciare il segno su qczanechat stopy, podepsat se na čem

stucco: lasciare q di stuccošokovat, ohromit koho, vyrazit dech komu, zamávat s kým

ladem: tenere/lasciare qc a maggesenechat co (ležet) ladem

náhoda: lasciare qc al casoponechat náhodě co

napospas: lasciare q alla mercé di q/qcnechat koho napospas komu/čemu

nechat: lasciare andare qnechat jít koho pustit

odkapat: far/lasciare sgocciolare qcnechat co odkapat

odstát: lasciare in posa, lasciar riposarenechat odstát pokrm ap.

pokoj: lasciare q in pacenechat koho na pokoji nerušit ap.

ponechat: lasciare qc al casoponechat co náhodě

samota: lasciare q solo/-anechat koho o samotě

uvést: imbarazzare, mettere in imbarazzo, zmást lasciare perplesso/-auvést do rozpaků

vjezd: Lasciare libero il passaggioPozor vjezd

vybraná: lasciare scegliere a qdát komu na vybranou

vzdát: arrendersi, nechat toho lasciar(e) perderevzdát to

za: lasciare dietro(za)nechat za sebou

aby: Te lo lascio perché tu lo legga.Nechám ti to, aby sis to přečetl.

inspirovat: Mi lascio ispirare.Nechám se inspirovat.

louhovat: Lasciate in infusione per alcuni minuti.Nechte louhovat několik minut.

máčet: Lasciate le lenticchie a bagno per un paio d'ore.Čočku nechejte pár hodin máčet.

na: lasciare qc all'ultimo momentonechávat co na poslední chvíli

odjet: Ha lasciato la città.Odjela z města.

odkázat: Le ha lasciato in eredità la casa.Odkázal jí dům.

odmočit: Lasciate in ammollo con acqua e sapone.Nechte odmočit v mýdlové vodě.

opustit: Ha lasciato il lavoro senza il permesso.Opustil zaměstnání bez dovolení.

pro: L'ha lasciata per un'altra.Opustil ji pro jinou.

propouštět: La tenda non lascia passare la luce.Závěs nepropouští světlo.

překousnout: Non riesce a digerire di essere stato lasciato.Nemůže překousnout, že ho nechala.

připravit: L'alluvione li ha lasciati senza casa.Povodeň je připravila o dům.

pustit: Lascia(mi)!Pusť mě!

rozejít se: Si sono lasciati.Rozešli se spolu.

řešit: Lascia stare!, Non ci pensare!hovor. To neřeš.

samotný: lasciare un bimbo solo in casanechat dítě doma samotné

skončit: Ha lasciato lo sport.Se sportem skončil.

slech: È scomparso senza lasciare tracce.Není po něm ani vidu ani slechu.

ujít: Non posso perdermela!, Non me la lascio scappare!To si nemohu nechat ujít!

uvolnit: Lasciate libero il passaggio!, Largo!Uvolněte cestu!

vpustit: Non mi hanno lasciato entrare.Nevpustili mě dovnitř.

vzkázat: Mi ha lasciato detto che ...Vzkázal mi, že ...

zanechat: lasciare il disordinezanechat po sobě nepořádek

zatajit se: Mi ha mozzato il fiato., Mi ha lasciato senza fiato.Zatajil se mi z toho dech.

zmýlit: Non vi lasciate confondere da qc.Nenechte se zmýlit čím.

hlava: lasciare qc alle spalle, togliersi dalla testa qchodit co za hlavu starosti ap.

holičky: lasciare q nei pasticci, piantare q in assonechat koho na holičkách

osud: lasciare q al proprio destinoponechat koho svému osudu

plavat: Lascia stare.Nech to plavat. být

podusit: lasciare cuocere/bollire q nel suo brodonechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

stopa: sparire senza lasciare tracciazmizet beze stopy

zapomenout: Dimenticala!, nech to být Lascia perdere!Zapomeň na to!

lasciare: lasciare la mancia (al cameriere)nechat (číšníkovi) spropitné