Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (umožnit ap.) koho udělat co lasciare q fare qc(dovolit též) permettere a q di fare qc, autorizzare q a fare qc(přimět též) farNech to být/plavat.Lascialo perdere.Nechte mě domluvit.Mi lasci finire (di parlare).nechat jít koho pustitlasciare andare qnechat koho čekatfar aspettare q
  2. (v daném stavu) lasciareNech(te) si chutnat!Buon appetito!nechat na pokoji koho/colasciare in pace q/qc
  3. (přestat se zajímat) koho/co lasciare q/qcnechat koho o samotělasciare q da solo
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho lasciare qhovor.(opustit) abbandonare qNechal ji kvůli jiné dívce.L'ha lasciata per un'altra ragazza.
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom lasciare qc a q(svěřit) affidare qc a q(odložit na jindy) rimandare qcNechte to na mně.Lo lasci a me.Mohu mu nechat vzkaz?Posso lasciare un messaggio?
  6. (zanechat po sobě) lasciare
  7. (přestat s něčím) čeho smettere, cessare di fare qcNech toho!Smettila!Nechal jsem hledání.Ho smesso di cercare.
  8. hovor.(dát udělat ap.) co far(si) fare qcnechat si opravit autofarsi riparare la macchinaNechali ho zabít.L'hanno fatto uccidere.
  9. (ponechat, neodnímat) komu co lasciare qc a qNech mu to.Lasciaglielo.
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) co tenere qcDrobné/Zbytek si nechte.Tenga il resto.Nech si to pro sebe. tajné ap.Tienilo per te.

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetco těsto ap. lasciare riposare, uzrát ap. (far) stagionare qc

balonek: dát komu/nechat koho fouknout do balonkusottoporre q alla prova del palloncino

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q

hlasovat: nechat hlasovat o čemmettere qc ai voti

inspirovat se: nechat se inspirovat čímfarsi inspirare da qc

ladem: nechat co (ležet) lademtenere/lasciare qc a maggese

nachytat: nechat se nachytatnapálit lasciarsi raggirare, farsi ingannare, nepřipravený lasciarsi cogliere

naklíčit: nechat naklíčitfar germinare

nalákat: nechat se nalákat na colasciarsi allettare a qc

napálit: nechat se napálitlasciarsi imbrogliare/raggirare, farsi fregare

napospas: nechat koho napospas komu/čemulasciare q alla mercé di q/qc

narůst: nechat si narůst vousyfarsi crescere la barba

odkapat: nechat co odkapatfar/lasciare sgocciolare qc

odstát: nechat odstát pokrm ap.lasciare in posa, lasciar riposare

odtéct: nechat odtéct cofar defluire qc

okapat: nechat okapat mokréfar sgocciolare

ostříhat: nechat se ostříhatfarsi tagliare i capelli

památka: nechat si co na památkutenere qc come ricordo

pokoj: nechat koho na pokoji nerušit ap.lasciare q in pace

propadnout: nechat propadnout koho z čehorimandare q in qc

proplatit: nechat si proplatit šekriscuotere un assegno

prsa: nechat si zvětšit prsafarsi ingrandire il seno

samota: nechat koho o samotělasciare q solo/-a

strhnout: nechat se strhnout kým/čím zcela unéstfarsi prendere da qc

škola: nechat koho po školetrattenere a scuola q

tetovat: nechat se tetovatfarsi fare un tatuaggio

ujít: nechat si ujít co prošvihnout ap.perdersela, lasciarsela scappare

ukolébat se: nechat se ukolébat ztratit ostražitost ap.lasciarsi prendere da un falso senso di sicurezza

uzrát: nechat uzrát co(far) stagionare, víno ap. též invecchiare qc

vous: nechat si (na)růst vousylasciarsi crescere la barba

vykapat: nechat vykapat co(far) sgocciolare qc

za: (za)nechat za seboulasciare dietro

zlákat: nechat se zlákat čímlasciarsi allettare da qc

zmanipulovat: nenechat se zmanipulovat kým/čímnon lasciarsi manipolare da q/qc

aby: Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.

dopovědět: Nechte mě to dopovědět.Lasciatemi finire.

dorůst: Nechala si dorůst vlasy.Si è fatta crescere i capelli.

drobné: Drobné si nechte.Tenga il resto.

dýchnout: Policista ho nechal dýchnout (do balonku).Il poliziotto l'ha sottoposto alla prova del palloncino.

inspirovat: Nechám se inspirovat.Mi lascio ispirare.

inspirovat se: Nechal se jeho příběhem inspirovat.Si è fatto ispirare dalla sua storia.

jimi: Nenechte se jimi odradit.Non lasciatevi scoraggiare da loro.

líbit: Nechá si všechno líbit.Per lui passa tutto., Per lui tutto va bene.

líbit: To si nenechám líbit!Non ci passo sopra!

louhovat: Nechte louhovat několik minut.Lasciate in infusione per alcuni minuti.

máčet: Čočku nechejte pár hodin máčet.Lasciate le lenticchie a bagno per un paio d'ore.

manipulovat: Nenechte sebou manipulovat.Non fatevi manipolare.

na: Necháme to na později.Lasciamolo a dopo.

na: Nechte to na mně.Lasciate fare a me.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Smettila, se no, non mi controllo più!

obnovit: Nechali obnovit zámeckou zahradu.Hanno fatto rinnovare il giardino del castello.

odležet: Nechejte sýr odležet.Fate stagionare il formaggio.

odmočit: Nechte odmočit v mýdlové vodě.Lasciate in ammollo con acqua e sapone.

odradit: Nenech se odradit.Non lasciarti scoraggiare.

odsát: Nechala si odsát tuk z břicha.Si è fatta aspirare il grasso dalla pancia.

pokoj: Dej(te) mi pokoj., Nechte mě na pokoji.Lasciatemi in pace.

povídačka: Nech si ty povídačky!Non mi raccontare le favole!

pro: Nech si to pro sebe.Tienilo per te.

prosit: Nenech se prosit!Non farti pregare!

překousnout: Nemůže překousnout, že ho nechala.Non riesce a digerire di essere stato lasciato.

rozležet se: nechat si to rozležet v hlavě(ri)pensarci bene

samotný: nechat dítě doma samotnélasciare un bimbo solo in casa

spravit: Nechal jsem to spravit.L'ho fatto riparare.

ujít: To si nemohu nechat ujít!Non posso perdermela!, Non me la lascio scappare!

umluvit: Nechá se snadno umluvit.Si fa convincere facilmente.

utratit: Psa jsme museli nechat utratit.Abbiamo dovuto far sopprimere il cane.

vyklidit: Soudce nechal vyklidit soudní síň.Il giudice fece sgombrare l'aula.

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubfarsi estrarre un dente

vyvolat: nechat si vyvolat cofar sviluppare qc

vzkaz: Chtěl bych mu nechat vzkaz.Vorrei lasciargli un messaggio.

zbytek: Zbytek si nechte.Tenga il resto.

zmýlit: Nenechte se zmýlit čím.Non vi lasciate confondere da qc.

holičky: nechat koho na holičkáchlasciare q nei pasticci, piantare q in asso

plavat: Nech to plavat. býtLascia stare.

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)lasciare cuocere/bollire q nel suo brodo

průběh: (po)nechat čemu volný průběhdare libero corso a qc

štych: nechat koho ve štychu na holičkáchpiantare in asso q

vysmát se: Nenech se vysmát!Non essere ridicolo!, Non farmi ridere!