Hlavní obsah

prosit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjádřit prosbu) koho o co pregare q di fare qc(žádat) chiedere qc a q(úpěnlivě) supplicare, implorare q di fare qcprosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permessoNenech se prosit!Non farti pregare!Prosím o radu.Un consiglio, per cortesia.
  2. prosím tě, prosím vás (neříkej) ma va!prosím tě, prosím vás (opravdu?) veramente?

Vyskytuje se v

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parli più lentamente, per favore.

prominutí: prosit koho o prominutíchiedere scusa a q

prosím: Prosím?nerozuměl jsem Prego?, Scusi?, dotaz prodavačky Desidera?

snažně: snažně prosit koho o cosupplicare q di fare qc

další: Další, prosím! na řadě(Avanti) il prossimo!

nabídnout si: Prosím, nabídněte si.Prego, servitevi (pure).

následovat: Následujte mě, prosím.Mi segua, per cortesia.

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

okamžik: Okamžik, prosím.Un momento, per favore!

podat: Podej mi sůl, prosím.Passami il sale, per favore.

povstat: Prosím, povstaňte.In piedi, per favore.

prosím: Pomohl byste mi prosím?Può aiutarmi per favore?

prosím: Prosím, posaďte se.Prego, si accomodi.

prosím: No prosím!Ecco!

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.La prego di accettare le mie scuse.

rušit: Nerušit (prosím). nápisNon disturbare.

strpení: Mějte prosím strpení.Vi prego di aver pazienza.

vyzout se: Vyzujte se, prosím.Toglietevi le scarpe, per cortesia.

ztišit: Ztiš to prosím tě. rádio ap.Abbassa il volume per favore.

ztišit se: Ztište se, prosím!Silenzio!

cortesia: per cortesiaprosím (vás), laskavě

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

favore: per favoreprosím

figurarsi: Figurati!Ale prosím tě/kdepak!

gentilezza: per gentilezzaprosím zdvořilá žádost

misericordia: implorare la misericordia di Dio(snažně) prosit Boha o slitování

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

piacere: per piacereprosím žádost ap.

pregare: farsi pregarenechat se prosit

scusa: chiedere scusa a q per qcomluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za co

venia: chiedere veniaomluvit se, (po)prosit o prominutí

attimo: Un attimo, per favore!Okamžik, prosím!

ballo: Permette questo ballo, signorina?Smím prosit, slečno? o tanec

di: Ti prego di non farlo.Prosím tě, abys to nedělal.

dopo: Prego, dopo di lei!Prosím, až po Vás!

favorire: Favorisca il biglietto!Váš lístek prosím! při kontrole

grazia: chiedere una grazia a Dioprosit o boží smilování

lentamente: Parli più lentamente, per favore.Mluvte prosím pomaleji.

momento: Aspetti un momento, per favore.Počkejte chvíli, prosím.

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

perdono: Chiedo perdono...Prosím o prominutí..., Omlouvám se...

pieno: Il pieno, per favore.Plnou, prosím.

porgere: Porgimi il burro, per favore.Podej mi máslo, prosím.

pregare: Lo pregava di aspettare.Prosil ho, aby počkal.

pregare: Ti prego.Prosím tě.

prego: Prego, si sieda.Prosím, sedněte si.

raccomandarsi: Mi raccomando!Prosím (tě)!, Buď tak laskav!

scusa: Chiedo scusa.Promiňte prosím., Omlouvám se.

sedersi: Prego, si sieda.Posaďte se, prosím.

supplicare: Vi supplico di non farlo.Snažně vás prosím, abyste to nedělali.

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

desiderare: farsi desideraredělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.

pronto: Pronto!Haló!, Prosím! v telefonu

prossimo: Avanti il prossimo!Další, prosím!