Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) prendereVzala mě za ruku ...Mi prese per mano ...vzít (si) co s sebouprendere qc con sé
 2. (odejmout) co komu togliere, ritirare qc a qvzít odvahu komuscoraggiare q, togliere il coraggio a q
 3. (odvézt ap.) koho portare q(svézt ap.) dare un passaggio a qMohl byste mě vzít do ... ? svéztPotrebbe darmi un passaggio a ... ?vzít koho do vazbymettere q in detenzione (preventiva)
 4. (přijmout do vlastnictví) co od koho prendere qc da q
 5. vzít (si) (přinést někam) portare
 6. (pochopit, vyložit si) prendereVzal to osobně.L'ha presa sul personale.celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale
 7. (krev ap.) prendere
 8. vzít na sebe (závazek ap.) prendere su di vzít na sebe (odpovědnost ap.) assumere, assumersi qc
 9. (peníze ap.) prendere
 10. (násilím odnést) portare via(smést) spazzare via
 11. hovor.(přijmout) prenderevzít zavděk čímaccontentarsi di qc
 12. hovor.(silně zapůsobit) koho scuotere, sconvolgere qhovor.(silně zaujmout) prendere qPěkně ho to vzalo.Fu molto scosso/sconvolto.
 13. (úkol, službu ap.) prenderevzít si na starost coprendersi cura di qc, occuparsi di qc
 14. vzít to hovor.(jít, jet někudy) prendereVezmeme to zkratkou.Prendiamo una scorciatoia.

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam portare

vzít si: vzít si na sebeobléct si co mettersi qc, mít oblečené portare, indossare qc

zasvé: vzít zasvéandare in rovina

zavděk: vzít zavděkčím accontentarsi di qc

benzin: vzít/nabrat/natankovat benzínfare benzina

celkem: celkem (vzato) vcelkunel complesso, tutto sommato

dovolená: vzít si týden dovolenouprendere una settimana di ferie

hypotéka: vzít si hypotéku na důmprendere un mutuo per comprare una casa

manžel: vzít si koho za manželamaritarsi a/con q, sposare q, sposarsi con q

manželka: vzít si koho za manželkuammogliarsi con q, sposare q, sposarsi con qc

míra: vzít komu míru (na šaty)prendere le misure di/a q

nádrž: natankovat/vzít plnou nádržfare il pieno

náruč: vzít koho do náručíprendere q in braccio

ponaučení: vzít si ponaučení z čehotrarre un insegnamento da qc, z příběhu ap. trarre la morale da qc

prakticky: prakticky vzatoin pratica, praticamente

příklad: vzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

přísně: přísně vzatostrettamente parlando, a rigor di termini, v úzkém slova smyslu in senso stretto

půjčka: vzít si půjčkuprendere un prestito

rukojmí: vzít/držet koho jako rukojmíprendere/tenere q in ostaggio

starost: vzít si na starost koho/cooccuparsi, prendersi cura di q/qc

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své co dítěadottare qc

taxi: vzít si taxiprendere il taxi

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

vazba: vzít koho do vazbyporre q in detenzione preventiva

vědomí: vzít co na vědomítener conto di qc

vlek: vzít koho/co do vlekuprendere q/qc a rimorchio, trainare q/qc

volno: vzít si/mít volnomettersi/essere in aspettativa

záda: nést koho na zádech, vzít koho na zádaportare q sulle spalle/in groppa

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

zkratka: jít/vzít to zkratkouprendere una scorciatoia

zteč: přen. vzít co ztečíprendere qc d'assalto

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

ještě: Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Chiunque possa prenderlo.

sebou: Vezmu to s sebou.Lo prendo con me.

vzít se: Vzali se minulý rok.Si sono sposati l'anno scorso.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...A farla breve..., Per dirla in poche parole...

žena: vzít si koho za ženuprendere in moglie q

grunt: hovor. vzít to z gruntu důkladně udělatfarlo per/ben bene

hrst: vzít rozum do hrstipřemýšlet cercare di ragionare, mít rozum essere ragionevole

hůl: vzít koho na hůl ošiditpelare q, far pagare troppo a q

jed: Na to můžeš vzít jed!Ci puoi giurare!

kramle: vzít kramle utéctdarsela a gambe, scappare a gambe levate

muška: vzít si koho/co na mušku zaměřit se naprendere di mira q/qc, mirare a q/qc

noha: vzít nohy na ramenascappare a gambe levate

rameno: vzít nohy na ramenadarsela a gambe

režie: vzít co do své režieprendere responsabilità di qc

roh: vzít rohascappare, darsela a gambe

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto

zaječí: vzít do zaječíchdarsela a gambe

addosso: vzít si co na sebemettersi qc addosso

affitto: (pro)najmout si co, vzít si co do nájmuprendere in affitto qc

arrembaggio: vzít co útokem, vrhnout se na copřen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qc

aspettativa: vzít si volnomettersi in aspettativa

assalto: vzít útokemprendere d'assalto

atto: vzít na vědomí coprendere atto di qc

braccio: vzít koho do náručíprendere in braccio q

chiamata: vzít hovorrispondere a una chiamata

complesso: celkově (vzato), vcelku, celkem, komplexně, souhrnněnel/in complesso

considerare: celkem vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto considerato

conto: počítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto che qc

contrarre: uzavřít manželství, vstoupit do manželství, vzít secontrarre matrimonio

cuore: vzít si co k srdciprendersi a cuore qc

definitivo: nakonec, konec konců, celkem vzato, zkrátkain definitiva

esempio: brát/vzít si z koho příkladprendere esempio da q

feria: vzít si dovolenouprendere le ferie

genere: obecně (vzato), v zásaděin genere

giurare: Na to můžeš vzít jed! jasněCi puoi giurare!

giustizia: vzít spravedlnost do svých rukoufarsi giustizia (da sé)

insegnamento: poučit se, vzít si ponaučenítrarre insegnamento

lezione: vzít si poučení z čehoimparare la lezione di qc

male: vzít/brát (si) to špatně/zleprenderla male

marito: vzít si koho za muže, vdát se za kohoprendere q per marito

mente: vzít si do hlavy, umanout si comettersi in mente di fare qc

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho fissarsi, concentrarsi su q, vyčinit ap. rimproverare q

mettere: zohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.mettere in conto qc

misura: (z)měřit co, vzít míru na coprendere la misura di qc

modello: vzít si za vzor koho/coprendere a modello q/qc

moglie: vzít si za ženu kohoprendere in moglie q

onere: vzít na sebe břímě čehoaddossarsi un onere di qc

ostaggio: vzít (si) koho jako rukojmídare/prendere q in ostaggio

per: vzít si za ženuprendere per moglie

prendere: vzít koho za slovoprendere q in parola

propriamente: přísně vzatopropriamente detto

responsabilità: vzít na sebe odpovědnost za coassumersi la responsabilità di qc

rimorchio: vzít do vleku koho/coprendere a rimorchio q/qc

scorciatoia: vzít to zkratkouprendere una scorciatoia

: vzít (si) na sebe co odpovědnost ap.prendere su di sé qc

somma: když se to vezme kolem a kolem ...tirate le somme ...

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

sonnifero: brát/vzít si prášky na spaníprendere sonniferi

spiccare: vzlétnout, přen. vzít nohy na ramenaspiccare il volo

sposa: vzít si za muže kohoandare sposa a q

sposo: vzít si koho za mužeprendere q in sposo

su: vzít si na sebe, obléct si comettersi su qc

tacco: vzít nohy na ramena, prásknout do botalzare i tacchi

tela: zdrhnout, vzít roha, pláchnoutfare tela

togliersi: vzít si živottogliersi la vita

vacanza: vzít/udělat si dovolenouprendersi (una)/fare vacanza

vita: vzít si život, spáchat sebevraždutogliersi la vita

volo: vzlétnout, vznést se, přen. zmizet, vypařit se, zdrhnout, vzít rohaprendere il volo

affare: Vezmi něco na otevření krabice.Prendi un affare per aprire la scatola.

ammaestramento: Vezmi si z toho ponaučení.Questo ti serva di ammaestramento.

dipendere: Přijde na to!, Jak se to vezme!Dipende!

fondo: Celkově vzato je to tak lepší.In fondo è meglio così.

mettersi: vzít si do hlavy comettersi in testa qc/di fare qc

nominare: Nevezmeš jména Božího nadarmo.Non nominare il nome di Dio invano.

occorrente: Vezmi si s sebou vše potřebné.Porta con te tutto l'occorrente.

pezzo: Vezmi si kousek dortu!Prendi un pezzo di torta!

portare: Vzal děti na procházku.Ha portato i bambini a spasso.

premura: Postarám se o to., Vezmu si to na starost.Sarà mia premura.

qui: Na(, vezmi si)!Prendi qui!

sbucare: Kde se tu bereš?, Odkud ses tu vzal?Da dove sei sbucato?

alzare: utéct, vzít nohy na ramena/do zaječíchalzare i tacchi

diavolo: Kéž by tě vzal čert!Che il diavolo ti porti!

gamba: vzít nohy na ramena, zdrhnoutdarsela a gambe

petto: vzít si co k srdciprendersi a petto qc

ricacciare: přimět odvolat/vzít zpět copřen. ricacciare in gola qc

rubare: Vzal jsi mi to z úst.Mi hai rubato le parole di bocca.

scappare: utíkat co komu nohy stačí, vzít nohy na ramenascappare a gambe levate